Aké sú skryté náklady na používanie open source softvéru?

Open sour­ce sof­tvér do­mi­nu­je sof­tvé­ro­vým rie­še­niam. Vy­plý­va to z pries­ku­mu Fu­tu­re of Open Sour­ce. Pod­ľa Ra­ja Sab­hlo­ka, pre­zi­den­ta spo­loč­nos­ti Zo­ho Corp., sú s pou­ží­va­ním open sour­ce sof­tvé­ru spä­té skry­té nák­la­dy.

Sab­hlok sa vo svo­jom ko­men­tá­ri po­ze­rá na open sour­ce sof­tvér z hľa­dis­ka pod­ni­ko­vé­ho vy­uži­tia. Sof­tvér pri­rov­ná­va k do­mu - v prí­pa­de ko­mer­čné­ho prog­ra­mu si ku­pu­je­te ce­lý dom, kto­rý už je pos­ta­va­ný. Open sour­ce pri­rov­ná­va k pra­cov­ným nás­tro­jom, kto­ré sú pot­reb­né na stav­bu do­mu. Do vý­sled­né­ho do­mu si ich však pou­ží­va­teľ mu­sí „dos­ta­vať" sám. Či už si up­ra­vu­je zdro­jo­vý kód ale­bo pri­dá­va no­vé fun­kcie, ide o ro­bo­tu, kto­rá pred­sta­vu­je skry­té nák­la­dy.

Open sour­ce je z hľa­dis­ka nák­la­dov efek­tív­ny spô­sob, ako zís­kať pot­reb­né sof­tvé­ro­vé rie­še­nie. Nič však nie je úpl­ne za­dar­mo a tak tre­ba brať do úva­hy aj nák­la­dy sú­vi­sia­ce so sprá­vou a prí­pad­ne aj s pod­po­rou ap­li­ká­cie. Ak sa vo fir­me o open sour­ce sta­rá IT od­de­le­nie, prá­ve tu sa ge­ne­ru­jú spo­me­nu­té skry­té nák­la­dy.

Neh­ľa­diac na skry­té nák­la­dy, jed­ným z hlav­ných dô­vo­dov, pre­čo je open sour­ce sof­tvér za­ují­ma­vý pre pod­ni­ky, je os­lo­bo­de­nie od „zá­mku", do kto­ré­ho vás čas­to uzam­kne ko­merč­ný sof­tvér. Inak po­ve­da­né, ak vy­uží­va­te prog­ram, je­ho vý­rob­ca vás neus­tá­le tla­čí ku kú­pe nov­šej ver­zie atd.

Tá­to slo­bo­da je naj­čas­tej­ším dô­vo­dom, kto­rý sa spo­mí­nal v pries­ku­me Fu­tu­re of Open Sour­ce ako dô­vod, pre­čo pod­ni­ky za­čí­na­jú vy­uží­vať open sour­ce rie­še­nia. Sab­hlok však ar­gu­men­tu­je, že v tom­to prí­pa­de sa spo­loč­nosť „uzam­kne" vo vlas­tnej open sour­ce ap­li­ká­cií. Otáz­ne je, kto­rá al­ter­na­tí­va je pre pod­nik lep­šia.

Zdroj: for­bes.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter