Štát sa ide zbaviť svojho podielu v Slovak Telekome

Na Slo­ven­sku sa schy­ľu­je k pr­vé­mu veľ­ké­mu ob­cho­du vlá­dy Ro­ber­ta Fi­ca. Štát pod je­ho tak­tov­kou za­čal ro­ko­vať so spo­loč­nos­ťou Deutsche Te­le­kom o pre­da­ji svoj­ho men­ši­no­vé­ho po­die­lu v Slo­vak Te­le­ko­me. "Úvod­né stret­nu­tie s ne­mec­kým ak­cio­ná­rom sa us­ku­toč­ni­lo v jú­ni," potvr­dil den­ní­ku Hos­po­dár­ske no­vi­ny ho­vor­ca mi­nis­ter­stva hos­po­dár­stva Sta­nis­lav Ju­ri­ko­vič. Nem­ci vlas­tnia 51 per­cent pod­ni­ku a na zvy­šok ma­jú pred­kup­né prá­vo.

Ve­de­nie Deutsche Te­le­ko­mu sa pod­ľa Ju­ri­ko­vi­ča eš­te ne­vy­jad­ri­lo, či by o po­diel štá­tu ma­lo zá­ujem. Ro­ko­va­nia sú eš­te len na za­čiat­ku a ďal­šie stret­nu­tie je nap­lá­no­va­né na je­seň toh­to ro­ka. O tom­to ob­cho­de mal pod­ľa in­for­má­cií Hos­po­dár­skych no­vín pri­tom ho­vo­riť aj pre­miér Ro­bert Fi­co pria­mo so šé­fom ne­mec­kej fir­my Re­nem Ober­man­nom. Ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Slo­vak Te­le­ko­mu Mi­ros­lav Ma­jo­roš ďal­ší mož­ný prie­beh nech­cel príl­iš ko­men­to­vať. "Na úrov­ni pred­sta­ven­stva vní­ma­me tú­to in­for­má­ciu, ale pred­sta­ven­stvo ne­má v tom­to mo­men­te veľ­ký do­sah na ten­to pro­ces," uvie­dol pre Hos­po­dár­ske no­vi­ny.

Štát zin­ka­so­val od Nem­cov za 51 per­cent pod­ni­ku v ro­ku 2002 cel­ko­vo 900 mil. eur. Pri­čom na di­vi­den­dách za pos­led­ných de­sať ro­kov ďal­ších prib­liž­ne 600 mil. eur. Exmi­nis­ter hos­po­dár­stva Ju­raj Miš­kov pri­tom svoj­ho ča­su od­ha­do­val, že za pre­daj svo­jej čas­ti pod­ni­ku mô­že štát dos­tať mi­liar­du eur.

Pod­ľa ma­na­ging par­tne­ra KPMG Ľubo­ša Van­ča je však otáz­ne, či pla­tiť bu­dú na­ko­niec Nem­ci. Tí ma­jú pri­tom pod­ľa pri­va­ti­zač­nej zmlu­vy pred­kup­né prá­vo na men­ši­no­vý po­diel štá­tu. Či ho aj vy­uži­jú, za­tiaľ nie je zná­me. "Mô­žu sa na to po­zrieť tak, že väč­šie di­vi­den­dy zo Slo­vak Te­le­ko­mu ne­pot­re­bu­jú a rad­šej za­in­ves­tu­jú niek­de in­de," uvie­dol Van­čo.

Dru­hým rie­še­ním, kto­ré štát zva­žu­je, je pre­daj ak­cií cez bur­zu. "Na stret­nu­tí sme in­for­mo­va­li ak­cio­ná­ra o na­šom zá­me­re a vy­svet­li­li sme si zá­klad­né fak­ty vrá­ta­ne mož­nos­ti pre­da­ja po­die­lu cez bur­zu, čo by bo­lo naj­tran­spa­ren­tnej­šie rie­še­nie," skon­šta­to­val Ju­ri­ko­vič. O ta­kom­to pos­tu­pe pri­tom uva­žo­va­la aj vlá­da Ive­ty Ra­di­čo­vej.

Ne­vý­ho­dou však je, že štát ne­mu­sí z pre­da­ja cez bur­zu dos­tať toľ­ko pe­ňa­zí, koľ­ko si Ka­bi­net Ro­ber­ta Fi­ca to­tiž rá­ta s tým, že z dop­re­da­ja te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho ope­rá­to­ra pou­ži­je pe­nia­ze na vy­tvo­re­nie jed­nej zdra­vot­nej pois­ťov­ne. Na­vy­še do fir­my by sa tak­to mo­hol dos­tať aj par­tner, kto­rý by pre Deutsche Te­le­kom ne­bol pri­ja­teľ­ný.

Na ro­ko­va­ní v je­se­ni toh­to ro­ku by už chcel štát ho­vo­riť aj o kon­krét­nych kro­koch. Pres­ný ter­mín, do­ke­dy by sa chcel štát svoj­ho po­die­lu v Slo­vak Te­le­ko­me zba­viť, si re­zort hos­po­dár­stva nes­ta­no­vil. Pod­ľa in­for­má­cií Hos­po­dár­skych no­vín by sa tak moh­lo stať už na bu­dú­ci rok.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter