EÚ plánuje 30 Mb/s pre každého do roku 2020. Aká je súčasná realita?

Na pot­re­be rých­le­ho inter­ne­tu ako vý­znam­nom fak­to­re roz­vo­ja eko­no­mi­ky sa zhod­nú všet­ci. Na­priek to­mu je roz­voj broad­ban­du po­mer­ne po­ma­lý.

xDSL za­os­tá­va za os­tat­ný­mi

Európ­ska únia si sta­no­vi­la sme­lý cieľ, že v ro­ku 2020 bu­dú mať všet­ci jej oby­va­te­lia prís­tup k inter­ne­tu mi­ni­mál­ne 30 Mb/s downlink. Aj keď do ro­ku 2020 je stá­le dosť ča­su, za­tiaľ ak­tuál­na si­tuácia ne­vy­ze­rá veľ­mi dob­re. Pre­dov­šet­kým to­tiž ľu­dia ne­dos­tá­va­jú rých­losť, za kto­rú si za­pla­ti­li. Pod­ľa vý­sku­mu, kto­rý sa us­ku­toč­nil mi­nu­lý rok, ľu­dia, kto­rí vy­uží­va­jú xDSL, mô­žu vy­užiť v prie­me­re 63,3 % rých­los­ti. Pri služ­bách xDSL te­da, žiaľ, ne­mož­no ho­vo­riť o spo­ľah­li­vom inter­ne­te. Prie­mer­ná hod­no­ta rých­los­ti xDSL je 7,2 Mb/s.

Pri káb­lo­vom a op­tic­kom pri­po­je­ní je si­tuácia lep­šia. Na káb­li mô­žu ľu­dia vy­užiť sluš­ných 91,4 % do­hod­nu­tej rých­los­ti a na op­ti­ke 84,4 %. Na dru­hej stra­ne je prie­mer rých­los­ti pri op­ti­ke 41 Mb/s, resp. 33,1 Mb/s pri káb­li. Vy­so­ko­rý­chlost­ný inter­net je te­da skôr do­mé­nou káb­lo­vé­ho pri­po­je­nia ale­bo me­nej dos­tup­nej op­ti­ky.

A cel­ko­vý prie­mer na všet­kých prí­poj­kách? Zdan­li­vo sluš­ných 19,47 Mb/s. Nie je však jas­né, či ide o jed­no­du­chý arit­me­tic­ký prie­mer ale­bo o me­dián a pod. Ďal­šia ne­vý­ho­da vý­sku­mu mô­že byť fakt, že špe­ciál­ne za­ria­de­nie, kto­ré me­ria rých­losť pri­po­je­nia, si skôr bez­plat­ne ob­jed­na­li ľu­dia so zá­uj­mom o inter­net a tech­no­ló­gie, pri kto­rých sa dá oča­ká­vať aj väč­šia ná­roč­nosť, a te­da aj vy­ššia rých­losť inter­ne­tu ako u zvyš­ku po­pu­lá­cie, kto­rá zrej­me vý­skum ani ne­zaz­na­me­na­la.

Štát by mal roz­voj inter­ne­tu viac pod­po­ro­vať

A kde je vlas­tne prí­či­na ta­ké­ho po­ma­lé­ho vý­vo­ja? Na jed­nej stra­ne mož­no vi­niť pro­vi­de­rov, že nein­ves­tu­jú do lo­ka­lít, kde je má­lo po­ten­ciál­nych zá­kaz­ní­kov, ale súk­rom­ná spo­loč­nosť mu­sí pre­dov­šet­kým za­rá­bať a ne­mô­že si do­vo­liť dra­ho klásťť op­ti­ku do kaž­dej de­di­ny.

Na dru­hej stra­ne, keď už sa ta­ká spo­loč­nosť pre po­dob­nú in­ves­tič­nú ak­ciu roz­hod­ne, na­rá­ža čas­to na mies­tne sa­mos­prá­vy, kto­ré vi­dia iba príl­eži­tosť, ako obo­ha­tiť obec­nú ka­su, a há­džu in­ves­to­ro­vi po­le­ná pod no­hy, kde sa len dá.

Zdroj: ic­tma­na­zer.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter