Školstvo: Prví učitelia dostávajú peniaze za prácu na projekte

Ten­to me­siac ide viac ako 38-ti­síc eur pre pr­vých uči­te­ľov, kto­rí sa za­po­ji­li do prá­ce na ná­rod­nom pro­jek­te Ústa­vu in­for­má­cií a prog­nóz škol­stva (ÚIPŠ) Mo­der­né vzde­lá­va­nie - di­gi­tál­ne vzde­lá­va­nie pre všeo­bec­no-vzde­lá­va­cie pred­me­ty za 27 mi­lió­nov eur. In­for­mo­val o tom ho­vor­ca mi­nis­tra škol­stva Mi­chal Ka­li­ňák.

Uči­te­lia sa mô­žu po­die­ľať na príp­ra­ve 12 800 di­gi­tál­nych vzde­lá­va­cích ob­jek­tov z 11 pred­me­tov. Uči­teľ za­po­je­ný do pro­jek­tu si pod­ľa ak­ti­vi­ty a množ­stva spra­co­va­ných sce­ná­rov k vy­bra­ným té­mam mô­že za­ro­biť do 8 000 eur. „Mo­men­tál­ne je už za­zmluv­ne­ných 145 uči­te­ľov, pri­čom na 90 úč­tov na­šich uči­te­ľov, kto­rí sa spo­lu­po­die­ľa­li na pro­jek­te ten­to me­siac, bu­de vy­pla­te­ných viac ako 38 000 eur," po­ve­dal Ka­li­ňák. Do pro­jek­tu sa do kon­ca ro­ku 2015 mô­že za­po­jiť mi­ni­mál­ne 800 uči­te­ľov. ÚIPŠ evi­du­je viac ako 1 300 žia­dos­tí uči­te­ľov o spo­lup­rá­cu.

„Spo­mí­na­ný ná­rod­ný pro­jekt dá­va pries­tor ľu­ďom z praxe, te­da uči­te­ľom, aby bo­li spo­luar­chi­tek­tmi mo­der­ných di­gi­tál­nych vzde­lá­va­cích ob­jek­tov, te­da ta­kej po­môc­ky, kto­rá im vý­raz­ne po­mô­že v kva­lit­nej vý­uč­be. Mi­mo­riad­ne ma te­ší, že ich spo­luú­časť na tom­to pro­jek­te bu­de aj fi­nan­čne ohod­no­te­ná," kon­šta­tu­je mi­nis­ter škol­stva Du­šan Čap­lo­vič.

Ná­rod­ný pro­jekt za tak­mer 27 mi­lió­nov eur je fi­nan­co­va­ný hlav­ne z Európ­ske­ho so­ciál­ne­ho fon­du, štát­ny roz­po­čet sa po­die­ľa 15 per­cen­ta­mi. Všet­ky zá­klad­né a stred­né ško­ly s vý­nim­kou Bra­tis­lav­ské­ho kra­ja dos­ta­nú do kon­ca ro­ka 2015 prís­tup k 42 800 di­gi­tál­nym vzde­lá­va­cím ob­jek­tom.

Pôj­de o prib­liž­ne dva- až 14-mi­nú­to­vé di­gi­tál­ne vzde­lá­va­cie ma­te­riá­ly z 11 vy­učo­va­cích pred­me­tov pre všet­ky roč­ní­ky zá­klad­ných aj stred­ných škôl, kto­ré bu­dú môcť uči­te­lia vy­uží­vať na svo­jich ho­di­nách. Vý­ro­ba 30 000 vzde­lá­va­cích ma­te­riá­lov ÚIPŠ pôj­de cez ve­rej­né ob­sta­rá­va­nie a do príp­ra­vy 12 800 ma­te­riá­lov sa za­po­jí asi 800 uči­te­ľov.

Pro­jekt už poz­na­me­na­li pr­vé prob­lé­my. Mi­nis­ter dal od­vo­lať ve­dú­ce­ho ná­rod­né­ho pro­jek­tu v reak­cii na kri­ti­ku pos­lan­ca SDKÚ-DS Mi­ros­la­va Beb­la­vé­ho, kto­rý upo­zor­nil, že ús­tav si pre­na­jal dvoj­ná­sob­ne pred­ra­že­né kan­ce­lár­ske pries­to­ry. Mi­nis­ter dal ce­lú vec pre­ve­riť a ok­rem od­vo­la­nia šé­fa pro­jek­tu dal aj okam­ži­tý po­kyn pre ÚIPŠ na vy­po­ve­da­nie zmlu­vy.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter