MF: Zverejnili výzvu na projekt elektronických náramkov

Mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií už zve­rej­ni­lo vý­zvu na ná­rod­ný pro­jekt Elek­tro­nic­ké služ­by mo­ni­to­rin­gu ob­vi­ne­ných a od­sú­de­ných osôb. Po­čí­ta s tým, že cez Ope­rač­ný prog­ram In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (OPIS) by naň moh­lo zo štruk­tu­rál­nych fon­dov EÚ ísť maximál­ne 26,9 mi­lió­na eur.

Re­zort spra­vod­li­vos­ti už v má­ji avi­zo­val, že na pro­jekt elek­tro­nic­ké­ho mo­ni­to­rin­gu od­sú­de­ných a osôb s rôz­ny­mi zá­kaz­mi by chcel zís­kať pe­nia­ze prá­ve z euro­fon­dov. „V zmys­le do­te­raj­ších ro­ko­va­ní MS SR oča­ká­va­lo vy­hlá­se­nie ta­kej­to vý­zvy, na zá­kla­de kto­rej pred­lo­ží prís­luš­ný pro­jekt," uvied­la ho­vor­ky­ňa MS SR Ja­na Zla­toh­láv­ko­vá.

Pro­jekt má mať šir­šie vy­uži­tie, ako je pou­ží­va­nie elek­tro­nic­kých ná­ram­kov pre od­sú­de­ných na do­má­ce vä­ze­nie. „Ten­to pro­jekt po­va­žu­je­me za prio­rit­ný nie­len vo vzťa­hu k rie­še­niu akút­nych prob­lé­mov vo vä­zen­stve, ale aj z hľa­dis­ka pos­ky­to­va­nia slu­žieb šir­šej ve­rej­nos­ti," poz­na­me­na­la Zla­toh­láv­ko­vá.

Umož­ní aj ove­ľa efek­tív­nej­ší mo­ni­to­ring ďal­ších al­ter­na­tív­nych tres­tov, ako je dodr­žia­va­nie zá­ka­zu prib­lí­že­nia sa k inej oso­be a lo­ka­li­te či dodr­žia­va­nie ur­če­ných ho­dín po­by­tu na pra­co­vis­ku pri na­ria­de­ní po­vin­nej prá­ce.

Umož­ní aj kon­tro­lu zá­ka­zu po­ží­va­nia al­ko­ho­lu. Za­ve­die sa aj služ­ba, po­mo­cou kto­rej mož­no vy­dať inter­ak­tív­ne va­ro­va­nie obe­tiam do­má­ce­ho ná­si­lia, či or­ga­ni­zá­to­rom špor­to­vých a iných po­du­ja­tí o ná­sil­ní­koch zo špor­to­vých šta­dió­nov, kto­rých rie­šil súd.

Pod­ľa ne­dáv­nych vy­jad­re­ní re­zor­tu spra­vod­li­vos­ti by sa elek­tro­nic­ký mo­ni­to­ring mo­hol spus­tiť po 1. ja­nuá­ri 2015, ak sa v po­riad­ku us­ku­toč­ní pi­lot­ný pro­jekt, zís­ka­jú sa pe­nia­ze z euro­fon­dov a us­ku­toč­ní sa vý­be­ro­vé ko­na­nie. Ok­rem to­ho tre­ba pris­pô­so­biť le­gis­la­tí­vu, za­ško­liť ľu­dí a aj sud­cov, aby ta­ké­to al­ter­na­tív­ne tres­ty up­lat­ňo­va­li.

Slo­ven­skou bo­ľač­kou je veľ­mi ma­lý po­čet prí­pa­dov, v kto­rých súd siah­ne po al­ter­na­tív­nom tres­te. Nap­rík­lad vla­ni pad­lo len 28 roz­sud­kov, kto­rý­mi sú­dy pos­la­li ľu­dí do do­má­ce­ho vä­ze­nia. To je len 0,1 per­cen­ta z 30-ti­síc od­su­dzu­jú­cich roz­sud­kov.

Elek­tro­nic­ký mo­ni­to­ring a ude­ľo­va­nie al­ter­na­tív­nych tres­tov by po­moh­li od­ľah­čiť slo­ven­ské väz­ni­ce, kto­ré sú prepl­ne­né. Pod­ľa de­ka­na Fa­kul­ty prá­va Pa­neu­róp­skej vy­so­kej ško­ly Ja­ros­la­va Ivo­ra by sa dal ten­to spô­sob vy­užiť až pri štvr­ti­ne ľu­dí, kto­rí sú dnes vo vä­ze­ní. Za mre­ža­mi je asi de­väť­ti­síc od­sú­de­ných a vo väz­be 1 900 ľu­dí.

Roč­né nák­la­dy na väz­ňa sú 13 500 eur. Pod­ľa Ivo­ra skú­se­nos­ti v USA ho­vo­ria, že nák­la­dy na mo­ni­to­ro­va­né­ho sú asi 20 per­cent, v Ra­kús­ku asi 30 per­cent z nák­la­dov na člo­ve­ka v ka­men­nej väz­ni­ci. Pod­ľa je­ho slov by sa dal mo­ni­to­ring elek­tro­nic­kým ná­ram­kom vy­užiť aj pri pod­mie­neč­nom od­sú­de­ní. Dnes kon­tro­lu ta­kých ľu­dí ro­bia pro­bač­ní a me­diač­ní úrad­ní­ci, kto­rých je má­lo. Ok­rem to­ho by to ma­lo prí­nos aj pri stí­ha­ných, kto­rí ne­pôj­du do väz­by.

Od­bor­níč­ka na tres­tné prá­vo Lu­cia Ku­ri­lov­ská, pô­so­bia­ca na mi­nis­ter­stve, ho­vo­rí, že u elek­tro­nic­ky mo­ni­to­ro­va­ných ma­jú v za­hra­ni­čí dob­ré skú­se­nos­ti aj s re­so­cia­li­zá­ciou, vý­cho­vou a pre­vý­cho­vou. Sud­co­via údaj­ne avi­zu­jú, že ke­by sme ma­li ná­ram­ky, ur­či­te by ne­bol prob­lém vo zvý­še­nom poč­te uk­la­dať ta­ké­to al­ter­na­tív­ne tres­ty. Ná­ram­ky sa pri všet­kých sys­té­moch umies­tňu­jú na no­hu.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter