Projekt za 17 mil. eur má prepájať vysoké školy s firmami

Pro­jekt za viac ako 17 mi­lió­nov eur z euro­fon­dov pod náz­vom Vy­so­ké ško­ly ako mo­to­ry roz­vo­ja ve­do­mos­tnej spo­loč­nos­ti má po­môcť pris­pô­so­biť vy­so­koš­kol­ské vzde­lá­va­nie pot­re­bám praxe a po­sil­niť pre­po­je­nie vy­so­kých škôl s pod­ni­ko­vou sfé­rou. Pro­jekt od 1. jú­na spus­til Ústav in­for­má­cií a prog­nóz škol­stva, in­for­mo­val ho­vor­ca mi­nis­tra škol­stva Mi­chal Ka­li­ňák.

V sú­čas­nos­ti sa za­me­ria­va hlav­ne na nad­via­za­nie spo­lup­rá­ce s vy­so­ký­mi ško­la­mi a pod­ni­ko­vou sfé­rou na ce­lom Slo­ven­sku. Pro­jekt potr­vá 31 me­sia­cov, do no­vem­bra 2015. Má sa ro­biť v Tr­nav­skom, Tren­čian­skom, Ni­trian­skom, Ži­lin­skom, Ban­sko­bys­tric­kom, Pre­šov­skom a Ko­šic­kom kra­ji. Pro­jekt je ur­če­ný pre všet­ky ty­py vy­so­koš­kol­ské­ho štú­dia - ba­ka­lá­rov, ma­gis­trov, in­ži­nie­rov aj dok­to­ran­dov.

Do pro­jek­tu bu­dú za­po­je­ní štu­den­ti v krát­ko­do­bých exkur­ziách až po dl­ho­do­bé po­by­ty vo for­me vzde­lá­va­nia pria­mo v pod­ni­koch či fir­mách. Štu­den­ti spra­cu­jú kon­krét­ne od­bor­né té­my a vy­tvo­ria sa aj vý­uč­bo­vé zá­klad­ne pria­mo na vy­so­kých ško­lách, kto­ré prib­lí­žia pros­tre­die vy­so­kých škôl pod­mien­kam praxe. Ga­ran­tmi toh­to pro­jek­tu bu­dú nie­len pred­sta­vi­te­lia vy­so­kých škôl, ale aj vý­znam­ní zá­stup­co­via pod­ni­ko­vej sfé­ry. "Ten­to ná­rod­ný pro­jekt spá­ja vy­so­koš­kol­ské vzde­lá­va­nie s reál­ny­mi pot­re­ba­mi tr­hu prá­ce, vďa­ka čo­mu mô­žu štu­den­ti vy­užiť svoj po­ten­ciál na úrov­ni vzde­lá­va­nia aj fi­rem­nej praxe," uvie­dol mi­nis­ter škol­stva Du­šan Čap­lo­vič.

Ab­sol­ven­ti vy­so­kých škôl by tak moh­li na­do­bud­nu­té kom­pe­ten­cie okam­ži­te vy­užiť v pod­ni­ko­vej praxi, s po­zi­tív­ny­mi do­pad­mi na hos­po­dár­sky rast a kon­ku­ren­cies­chop­nosť pod­ni­kov. Pro­jekt má aj po­môcť skva­lit­niť exis­tu­jú­ce štu­dij­né prog­ra­my vy­so­kých škôl. Pod­ľa Ka­li­ňá­ka by sa mal vy­tvá­rať vzťah me­dzi štu­den­tmi a za­mes­tná­va­teľ­mi už po­čas vy­so­koš­kol­ské­ho štú­dia v kon­krét­nej štu­dij­nej ob­las­ti.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter