EK urobila razie v Deutsche Telekom, Orange SA a Telefónica

Európ­ska ko­mi­sia v uto­rok us­ku­toč­ni­la ra­zie v te­le­ko­mu­ni­kač­ných spo­loč­nos­tiach vo via­ce­rých člen­ských štá­toch Európ­skej únie. Dô­vo­dom je po­doz­re­nie zo zneu­ží­va­nia do­mi­nan­tnej po­zí­cie na tr­hu pri uzat­vá­ra­ní do­hôd s inter­ne­to­vý­mi spo­loč­nos­ťa­mi. "Ko­mi­sia má po­doz­re­nie, že dot­knu­té spo­loč­nos­ti po­ru­šu­jú proti­mo­no­pol­né pra­vid­lá EÚ, kto­ré za­ka­zu­jú zneu­ží­va­nie do­mi­nan­tnej po­zí­cie na tr­hu," uvied­la ko­mi­sia vo vy­hlá­se­ní.

Me­ná fi­riem ko­mi­sia v sú­la­de so za­uží­va­ný­mi pos­tup­mi nez­ve­rej­ni­la. Vy­šet­ro­va­nie potvr­di­li spo­loč­nos­ti Deutsche Te­le­kom a Oran­ge SA. Pod­ľa zdro­jov oboz­ná­me­ných so si­tuáciou sa ko­mi­sia za­me­ria­va spo­lu na tri spo­loč­nos­ti. Jed­nou z nich má byť aj špa­nielska Te­le­fó­ni­ca, tá však od­miet­la me­dia­li­zo­va­né in­for­má­cie ko­men­to­vať. Ak Európ­ska ko­mi­sia dos­pe­je k zá­ve­ru, že fir­my po­ru­šo­va­li proti­mo­no­pol­né pra­vid­lá EÚ, mô­že im vy­me­rať po­ku­tu až do vý­šky 10 % ich glo­bál­ne­ho ob­ra­tu. 

Dva­ja ľu­dia oboz­ná­me­ní s prob­le­ma­ti­kou uvied­li, že proti­mo­no­pol­né úra­dy preh­ľa­da­li kan­ce­lá­rie te­le­ko­mu­ni­kač­ných fi­riem po sťaž­nos­ti ame­ric­ké­ho kon­ku­ren­ta. So su­mou, kto­rú te­le­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri úč­tu­jú za pre­ná­ša­nie ob­sa­hu, nie sú spo­koj­né niek­to­ré inter­ne­to­vé fir­my. V mi­nu­los­ti bol pre­nos bez­plat­ný, ale keď­že pre­nos dát sa zväč­šu­je, ope­rá­to­ri ar­gu­men­tu­jú, že inter­ne­to­vé spo­loč­nos­ti by ma­li pla­tiť viac.

Ame­ric­ká fir­ma Co­gent Com­mu­ni­ca­tions, kto­rá za­bez­pe­ču­je prep­ra­vu dát pre inter­ne­to­vé spo­loč­nos­ti, po­da­la v up­ly­nu­lých ro­koch po­dob­né sťaž­nos­ti pro­ti nie­koľ­kým európ­skym te­le­ko­mu­ni­kač­ným ope­rá­to­rom. Dva­ja ľu­dia oboz­ná­me­ní s prob­le­ma­ti­kou uvied­li, že te­raj­šie vy­šet­ro­va­nie zo stra­ny EK tiež sú­vi­sí s prob­lé­ma­mi, kto­ré nas­to­li­la fir­ma Co­gent.

Fran­cúz­sky proti­mo­no­pol­ný úrad skú­mal sťaž­nosť fir­my Co­gent, pod­ľa kto­rej jej spo­loč­nosť Oran­ge úč­to­va­la príl­iš ve­ľa za pre­nos ob­sa­hu k fran­cúz­skym zá­kaz­ní­kom te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho ope­rá­to­ra. V sep­tem­bri 2012 fran­cúz­sky úrad doh­ľa­du uvie­dol, že Oran­ge mô­že le­gál­ne žia­dať od fir­my Co­gent viac pe­ňa­zí ako úh­ra­du za veľ­ký pre­nos dát.

Oso­ba oboz­ná­me­ná s prob­le­ma­ti­kou uvied­la, že ne­mec­ký proti­mo­no­pol­ný úrad tiež skú­mal a za­mie­tol po­dob­ný prí­pad, kto­ré­ho zú­čas­tne­nou stra­nou bo­la fir­ma Co­gent.

Te­le­ko­mu­ni­kač­né sku­pi­ny Deutsche Te­le­kom, Oran­ge a Te­le­fó­ni­ca pô­so­bia aj v Slo­ven­skej re­pub­li­ke.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter