Na Slovensku vyrastie osem vedeckých parkov

Tak­mer 280 mi­lió­nov eur pôj­de na vy­bu­do­va­nie ôs­mich ve­dec­kých par­kov, kto­ré vznik­nú pri šies­tich vy­so­kých ško­lách na Slo­ven­sku. Ide o pe­nia­ze z euro­fon­dov v rám­ci ope­rač­né­ho prog­ra­mu Vý­skum a vý­voj, ako aj zo štát­ne­ho roz­poč­tu. Uni­ver­zi­ty z vlas­tných zdro­jov pris­pe­li na pro­jek­ty su­mou cel­ko­vo 15 mi­lió­nov eur, in­for­mo­val ho­vor­ca mi­nis­tra škol­stva Mi­chal Ka­li­ňák.

Mi­nis­ter škol­stva Du­šan Čap­lo­vič pod­pí­sal zmlu­vy o spo­lu­fi­nan­co­va­ní tých­to pro­jek­tov so Slo­ven­skou tech­nic­kou uni­ver­zi­tou v Bra­tis­la­ve, Slo­ven­skou poľ­no­hos­po­dár­skou uni­ver­zi­tou v Nit­re, Tech­nic­kou uni­ver­zi­tou v Ko­ši­ciach, Uni­ver­zi­tou Ko­men­ské­ho v Bra­tis­la­ve, Ži­lin­skou uni­ver­zi­tou, ako aj Uni­ver­zi­tou Pav­la Jo­ze­fa Šafá­ri­ka v Ko­ši­ciach. Pod­pí­sa­né zmlu­vy za­hŕňa­jú viaczdro­jo­vé fi­nan­co­va­nie.

"Rok 2013 tak mož­no po­va­žo­vať za pre­lo­mo­vý v ob­las­ti pod­po­ry bu­do­va­nia špič­ko­vých tech­no­lo­gic­kých cen­tier, zria­de­ných pri na­šich uni­ver­zi­tách. S reali­zá­ciou pro­jek­tu za­čí­na­jú vy­so­ké ško­ly pos­tup­ne od mar­ca toh­to ro­ku, pri­čom vý­stav­ba ve­dec­kých par­kov by sa ma­la ukon­čiť v jú­ni 2015," ho­vo­rí Čap­lo­vič.

Jed­ným z pr­vých par­kov bu­de Uni­ver­zit­ný ve­dec­ký park „Cam­pus MTF STU" - Cam­bo vy­bu­do­va­ný v pries­to­roch Ma­te­riá­lo­vo tech­no­lo­gic­kej fa­kul­ty STU v Bra­tis­la­ve so síd­lom v Tr­na­ve. Pro­jekt pri­ne­sie vy­bu­do­va­nie no­vej ve­dec­kej infra­štruk­tú­ry na sve­to­vej úrov­ni za­me­ra­nej na vý­skum­né ob­las­ti ma­te­riá­lo­vé­ho in­ži­nier­stva, ióno­vých a plaz­mo­vých tech­no­ló­gií, ako aj auto­ma­ti­zá­cie a in­for­ma­ti­zá­cie prie­my­sel­ných pro­ce­sov.

STU vy­bu­du­je ve­dec­ký park aj v Bra­tis­la­ve. Pra­co­vis­ko v Mlyn­skej do­li­ne sa bu­de za­obe­rať vý­sku­mom v ob­las­ti in­for­mač­no-ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií, elek­tro­tech­ni­ky, auto­ma­ti­zá­cie a ria­dia­cich sys­té­mov, ako aj na­noe­lek­tro­ni­ky a fo­to­ni­ky. V pries­to­roch STU na Ná­mes­tí slo­bo­dy bu­de vý­skum orien­to­va­ný na mo­der­né tech­no­ló­gie - chémiu, prie­my­sel­né bio­tech­no­ló­gie, ži­vot­né pros­tre­die a bez­peč­nosť a spo­ľah­li­vosť sta­vieb.

Dva pro­jek­ty ro­bí aj Ži­lin­ská uni­ver­zi­ta v Ži­li­ne, a to uni­ver­zit­ný ve­dec­ký park i vý­skum­né cen­trum. Ďal­ším z pro­jek­tov bu­de vý­skum­né poľ­no­hos­po­dár­ske pra­co­vis­ko Ag­ro­Bio Tech Slo­ven­skej poľ­no­hos­po­dár­skej uni­ver­zi­ty v Nit­re. Bu­de za­me­ra­né na pod­po­ru ap­li­ko­va­né­ho vý­sku­mu v ob­las­ti ag­ro­bio­ló­gie, bio­tech­no­ló­gie, tech­no­ló­gií v poľ­no­hos­po­dár­stve, ako aj pot­ra­vi­nár­stve a bioener­ge­ti­ke. Uni­ver­zit­ný ve­dec­ký park UK v Bra­tis­la­ve bu­de pô­so­biť v ob­las­ti mo­le­ku­lár­nej me­di­cí­ny, en­vi­ron­men­tál­nej me­di­cí­ny a bio­tech­no­ló­gií.

V Ko­ši­ciach sa za­se prip­ra­vu­je Uni­ver­zit­ný ve­dec­ký park TECH­NI­COM Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Ko­ši­ciach za­me­ra­ný na ap­li­ko­va­ný vý­skum v ob­las­ti in­for­mač­no-ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií, elek­tro­tech­ni­ky, stro­jár­stva, sta­veb­né­ho a en­vi­ron­men­tál­ne­ho in­ži­nier­stva. Tiež sa prip­ra­vu­je Me­di­cín­sky uni­ver­zit­ný ve­dec­ký park Uni­ver­zi­ty Pav­la Jo­ze­fa Šafá­ri­ka v Ko­ši­ciach, kto­rý bu­de špič­ko­vým ná­rod­ným a me­dzi­ná­rod­ným cen­trom pre ap­li­ko­va­ný vý­skum v ob­las­ti bio­me­di­cí­ny.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter