Slovenský Excalibur získal 2. miesto na Intel Business Challenge Europe 2013

Spo­loč­nosť In­tel ozná­mi­la ví­ťa­zov sú­ťa­že In­tel Bu­si­ness Challen­ge Euro­pe 2013. Vý­sle­dok osem­me­sač­nej sú­ťa­že pod­ni­ka­teľ­ských plá­nov po­mô­že iden­ti­fi­ko­vať a zá­ro­veň pod­po­riť krea­tív­nych a ino­va­tív­nych štu­den­tov po ce­lej Euró­pe. Fi­na­lis­ti vy­vi­nu­li kon­cep­ty, kto­ré bu­dú ná­po­moc­né zdra­vot­níc­kym a me­di­cín­skym za­ria­de­niam, ener­ge­ti­ke a čis­tým tech­no­ló­giám, ľu­ďom a spo­loč­nos­ti, ICT, bio­tech­no­ló­giám a na­no­tech­no­ló­giám.

Pr­vé mies­to zís­kal tím Sen­sing Elec­tro­Mag­ne­tic Plus (SEM+) z Ta­lian­ska. SEM+ vy­vi­nul a ne­chal si pa­ten­to­vať tech­no­ló­giu, kto­rá pred­sta­vu­je tre­tiu do­ty­ko­vú di­men­ziu v do­ty­ko­vých sen­zo­roch. SEM+ de­te­gu­je po­zí­ciu a in­ten­zi­tu (tlak) via­ce­rých kon­tak­tných miest na povr­chu, kto­rý mô­že byť flexibil­ný a ne­rov­ný. Tá­to tech­no­ló­gia ap­li­ko­va­teľ­ná v za­ria­de­niach spot­reb­nej elek­tro­ni­ky umož­ní pri­ro­dze­nej­šiu inter­ak­ciu me­dzi ľuď­mi a za­ria­de­nia­mi.

excalibur1.jpg

excalibur2.jpg

Bez­peč­nos­tné rie­še­nie Exca­li­bur zo Slo­ven­ska zís­ka­lo dru­hé mies­to. S roz­ma­chom tak­zva­né­ho Inter­net of Things Exca­li­bur pred­sta­vu­je jed­no­du­chú auten­ti­fi­ká­ciu, kto­rá umož­ní pou­ží­va­te­ľom bez­peč­né vy­uží­va­nie osob­ných in­for­má­cií po­mo­cou mo­bil­né­ho te­le­fó­nu.

excalibur3.jpg

excalibur4.jpg

Tre­tie mies­to bo­lo ude­le­né im­plan­to­va­teľ­né­mu bio­ma­te­riá­lo­vé­mu rie­še­niu s náz­vom Ten­si­ve z Ta­lian­ska; štvr­té mies­to zís­ka­la bul­har­ská her­ná di­zaj­nér­ska plat­for­ma Ga­me­leon a pia­ta po­zí­cia pat­rí ino­va­tív­nej tech­ni­ke Cat­he­ter od dán­ske­ho tí­mu Bio­Re­peller. Všet­ci pia­ti oce­ne­ní ma­jú za­ru­če­né mies­to na In­tel Glo­bal Challen­ge v UC Ber­ke­ley, Si­li­con Valley.

excalibur5.jpg

Ví­ťaz­né tí­my bo­li vy­bra­té z nie­koľ­ko ti­síc prih­lá­se­ných z 27 kra­jín. Tí­my sú­ťa­žia­ce v Dub­li­ne po­chá­dza­jú z de­via­tich kra­jín: Bul­har­sko, Dán­sko, Iz­rael, Ta­lian­sko, Ho­lan­dsko, Poľ­sko, Ru­mun­sko, Slo­ven­sko a Veľ­ká Bri­tá­nia. Všet­ky zú­čas­tne­né tí­my zís­ka­li spät­nú väz­bu a pod­po­ru od me­dzi­ná­rod­ných exper­tov po­čas príp­ra­vy.

Zdroj: INTEL


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter