Prieskum: Firmy majú najväčší záujem o absolventov informatiky

Za­mes­tná­va­te­lia ma­jú naj­väč­ší zá­ujem o ab­sol­ven­tov in­for­ma­ti­ky. Vy­plý­va to z pries­ku­mu spo­loč­nos­ti Pro­fe­sia, kto­rá už šies­ty rok po se­be prip­ra­vi­la reb­rí­ček vy­so­kých škôl a fa­kúlt pod­ľa zá­uj­mu za­mes­tná­va­te­ľov o ich ab­sol­ven­tov. Je zos­ta­ve­ný na zá­kla­de prie­mer­né­ho poč­tu prez­re­tí ži­vo­to­pi­sov ab­sol­ven­tov, in­for­mo­va­la Mar­ce­la Gle­vic­ká zo spo­loč­nos­ti Pro­fe­sia.

Pr­vých päť prie­čok v reb­ríč­ku za rok 2012 pat­rí fa­kul­tám za­me­ra­ným na in­for­ma­ti­ku. Naj­ús­peš­nej­ší sú ab­sol­ven­ti dvoch fa­kúlt bra­tis­lav­skej Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty, za ni­mi nas­le­du­jú ab­sol­ven­ti Fa­kul­ty ria­de­nia a in­for­ma­ti­ky Ži­lin­skej uni­ver­zi­ty. V pr­vej dvad­siat­ke sa ok­rem fa­kúlt za­me­ra­ných na in­for­ma­ti­ku za mi­nu­lý rok ob­ja­vi­li dve fa­kul­ty spo­lo­čen­sko­ved­né­ho za­me­ra­nia, po jed­nej fa­kul­te prí­ro­do­ved­né­ho a tech­nic­ké­ho za­me­ra­nia, šesť fa­kúlt eko­no­mic­ké­ho za­me­ra­nia a jed­na stroj­níc­ka.

Z an­ke­ty me­dzi 627 fi­rem­ný­mi klien­tmi vy­ply­nu­lo, že v dru­hom polro­ku 2013 viac ako po­lo­vi­ca z nich plá­nu­je ná­bor no­vých za­mes­tnan­cov. Tre­ti­na fi­riem dek­la­ru­je, že bu­de pri­jí­mať aj čer­stvých ab­sol­ven­tov. Fir­my, kto­ré plá­nu­jú pri­jí­mať aj ab­sol­ven­tov, pô­so­bia o nie­čo čas­tej­šie v prie­my­sel­nej vý­ro­be, ob­cho­de a v in­for­mač­ných tech­no­ló­giách.

Ab­sol­ven­ti in­for­ma­ti­ky ma­jú naj­čas­tej­šie zá­ujem pra­co­vať aj na po­zí­ciách, kto­ré pria­mo sú­vi­sia s ich vzde­la­ním. Ab­sol­ven­ti ďal­ších od­bo­rov si hľa­da­jú prá­cu, kde vy­uži­jú svo­je vzde­la­nie, ove­ľa zried­ka­vej­šie.

Mno­hí dek­la­ru­jú vo svo­jich ži­vo­to­pi­soch ocho­tu hľa­dať si prá­cu v od­bo­re, no už pri sa­mot­nom hľa­da­ní up­red­nos­tnia dos­tup­nej­šie po­zí­cie a rea­gu­jú na po­nu­ky, kde svo­je vzde­la­nie ne­pot­re­bu­jú. Ide o ab­sol­ven­tov fa­kúlt za­me­ra­ných na eko­no­mi­ku, spo­lo­čen­ské ve­dy, prí­rod­né ve­dy, fi­lo­zo­fiu, pe­da­go­gi­ku, zdra­vot­níc­tvo, teo­ló­giu, šport. Naj­čas­tej­šie rea­gu­jú na po­nu­ky z ob­las­ti ad­mi­nis­tra­tí­vy ale­bo ob­cho­du.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter