Huawei neplánuje odkúpiť Nokiu

Čín­sky vý­rob­ca sie­ťo­vých tech­no­ló­gií a smar­tfó­nov Huawei Tech­no­lo­gies Co nep­lá­nu­je kú­piť fín­sku No­kiu. Spo­loč­nosť to vy­hlá­si­la v reak­cii na sprá­vu eko­no­mic­ké­ho den­ní­ka Fi­nan­cial Ti­mes.

"Huawei ne­má žiad­ne plá­ny na ak­vi­zí­ciu spo­loč­nos­ti No­kia," vy­hlá­sil vice­pre­zi­dent čín­ske­ho vý­rob­cu pre von­kaj­šie zá­le­ži­tos­ti Bill Plum­mer. Fi­nan­cial Ti­mes v uto­rok uvie­dol, že Huawei zva­žu­je kú­pu fín­ske­ho vý­rob­cu mo­bil­ných te­le­fó­nov, kto­rý by mu mo­hol po­môcť expan­do­vať v ob­las­ti smar­tfó­nov.

"Ta­ké­to ak­vi­zí­cie zva­žu­je­me. Zlú­če­nie by moh­lo pri­niesť is­té syn­er­gie, zá­vi­se­lo by to ale od ocho­ty No­kie. My má­me mys­le ot­vo­re­né," ci­to­va­li no­vi­ny ve­dú­ce­ho di­ví­zie spot­re­bi­teľ­ských pro­duk­tov Huawei Ri­char­da Yu.

Spo­loč­nosť No­kia sprá­vu od­miet­la ko­men­to­vať, jej ak­cie na newyor­skej bur­ze však za­rea­go­va­li ná­ras­tom hod­no­ty až na 4,12 USD. V zá­ve­re ob­cho­do­va­nia si pri hod­no­te 3,86 USD za ak­ciu eš­te stá­le moh­li poch­vá­liť den­ným ná­ras­tom hod­no­ty vo vý­ške viac ako 4 %.

Le­gen­dár­ny fín­sky vý­rob­ca mo­bil­ných te­le­fó­nov je v po­rov­na­ní so si­tuáciou pred 10 rok­mi v hor­šej kon­dí­cii - svo­je nák­la­dy mu­se­la No­kia v up­ly­nu­lých ro­koch ob­me­dzo­vať a pre­pus­ti­la ti­sí­ce za­mes­tnan­cov. Pod­ľa úda­jov z tr­hu je te­raz glo­bál­nym líd­rom na po­li mo­bil­ných te­le­fó­nov Sam­sung.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter