Prieskum: Blízkosť VŠ je pre mladých dôležitejšia než ich kvalita

Pre mla­dých ľu­dí na Slo­ven­sku je pri vý­be­re fa­kul­ty vy­so­kej ško­ly, na kto­rej chcú štu­do­vať, dô­le­ži­tej­šia jej blíz­kosť k byd­lis­ku, než to, ako im po­mô­že zís­kať za­mes­tna­nie. Vy­plý­va to z pries­ku­mu, kto­rý pre per­so­nál­no-po­ra­den­skú spo­loč­nosť McROY Slo­va­kia v prie­be­hu má­ja reali­zo­va­la vý­skum­ná agen­tú­ra AKO.

Pries­kum sa ko­nal na vzor­ke 600 res­pon­den­tov me­dzi štu­den­tmi 12 fa­kúlt tech­nic­ké­ho i hu­ma­nit­né­ho za­me­ra­nia, kto­ré v reb­ríč­ku Aka­de­mic­kej ran­kin­go­vej a ra­tin­go­vej agen­tú­ry skon­či­li buď na pop­red­ných ale­bo na spod­ných prieč­kach.

„Na slo­ven­skom tr­hu sa stre­tá­va­me s pa­ra­doxnou si­tuáciou. Na jed­nej stra­ne je vy­so­ká mie­ra ab­sol­ven­tskej ne­za­mes­tna­nos­ti, na stra­ne dru­hej je prob­lé­mom mno­hé po­zí­cie ob­sa­diť. Exis­tu­je pre­by­tok ab­sol­ven­tov hu­ma­nit­ných sme­rov a chý­ba­jú tech­ni­ci. Rov­na­ko je otáz­ne, ako mla­dí ľu­dia vní­ma­jú kva­li­tu fa­kúlt. Pre­to nás za­ují­ma­lo, na zá­kla­de čo­ho si mla­dí ľu­dia vy­be­ra­jú ško­lu," ho­vo­rí pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ McROY Group Lu­boš Si­ro­ta.

Z pries­ku­mu vy­plý­va, že štu­den­ti tech­nic­kých sme­rov vní­ma­jú bu­dú­ce up­lat­ne­nie váž­nej­šie než ich ko­le­go­via z hu­ma­nit­ných fa­kúlt. „Mož­nosť ľah­šie­ho za­mes­tna­nia sa po skon­če­ní ško­ly ako mo­tív vý­be­ru fa­kul­ty uvie­dlo 46 per­cent res­pon­den­tov z tech­nic­kých fa­kúlt, ale len 24 per­cent štu­den­tov hu­ma­nit­ných sme­rov. Na­vy­še, 14 per­cent mla­dých ľu­dí z hu­ma­nit­ných fa­kúlt po­ve­da­lo, že ich vý­ber bo­la úpl­ná ná­ho­da, pri tech­ni­koch to bo­lo päť per­cent," up­res­ňu­je Vác­lav Hřích z agen­tú­ry AKO.

Roz­diel­nu mo­ti­vá­ciu preu­ká­za­li aj štu­den­ti fa­kúlt v zá­vis­los­ti od to­ho, či sú z poh­ľa­du Aka­de­mic­kej ran­kin­go­vej a ra­tin­go­vej agen­tú­ry po­va­žo­va­né za kva­lit­né ale­bo nie. Ľah­šie za­mes­tna­nie sa vďa­ka ško­le oča­ká­va tak­mer po­lo­vi­ca štu­den­tov lep­ších fa­kúlt, v prí­pa­de tých hor­ších je to prib­liž­ne štvr­ti­na.

Prob­lém pre­po­je­nia štú­dia s praxou si uve­do­mu­jú aj sa­mot­ní štu­den­ti. Prá­ve tú­to po­lož­ku pri hod­no­te­ní fa­kúlt to­tiž ozna­či­li za naj­slab­šiu. Pla­tí pri­tom, že čím sú star­ší, tým sú z toh­to poh­ľa­du pe­si­mis­tic­kej­ší.

„Nie je pre­to prek­va­pe­ním, že prá­ve škol­stvo je jed­ným z naj­väč­ších ge­ne­rá­to­rov ne­za­mes­tna­nos­ti mla­dých ľu­dí na Slo­ven­sku. Aj pre­to pat­rí­me z toh­to poh­ľa­du v EÚ me­dzi naj­hor­ších," ho­vo­rí Si­ro­ta. V si­tuá­cii, keď mla­dí ľu­dia ne­vi­dia v ško­lách pre­dov­šet­kým ces­tu k zís­ka­niu za­mes­tna­nia, sa ne­vyt­vá­ra ani tlak, aby vzde­lá­va­nie od­rá­ža­lo pot­re­by praxe.

Pod­ľa skú­se­nos­tí McROY tak až tre­ti­na vy­so­koš­kol­sky vzde­la­ných ľu­dí kon­čí na po­zí­ciách, na kto­ré by sta­či­la aj stred­ná ško­la. „Na Slo­ven­sku štu­du­je 220 000 ľu­dí na vy­so­kých ško­lách a je­den rok štú­dia jed­né­ho žia­ka sto­jí 3 000 eur. Roč­ne sa tak zby­toč­ne mí­ňa vy­še 40 mi­lió­nov eur na vzde­la­nie ľu­dí, kto­rí to nes­kôr v praxi ne­vyu­ži­jú," do­dá­va Si­ro­ta.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter