V zavádzaní rýchleho internetu sme na chvoste krajín únie

Slo­ven­sko je v za­vá­dza­ní pev­né­ho ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho pri­po­je­nia do inter­ne­tu na chvos­te kra­jín Európ­skej únie (EÚ). V ro­ku 2012 ma­lo ten­to typ pri­po­je­nia za­ve­de­ných 75,2 per­cen­ta do­mác­nos­tí, pri­čom prie­mer únie je až 95,5 per­cen­ta.

Vy­plý­va to z hod­no­tia­cej ta­buľ­ky di­gi­tál­nej agen­dy Európ­skej ko­mi­sie. Pri­po­je­nie s rých­los­ťou viac ako 30 Mbps ma­lo u nás vla­ni za­ve­de­ných 51,1 % do­mác­nos­tí, v os­tat­ných člen­ských kra­ji­nách je to prie­mer­ne 53,8 per­cen­ta.

Pod­ľa ko­mi­sie za­os­tá­va­me aj v za­vá­dza­ní rých­le­ho mo­bil­né­ho pri­po­je­nia, pri­čom dos­tup­nosť HSPA je naj­niž­šia v EÚ. "Slo­ven­sko za­os­tá­va v pri­de­ľo­va­ní spek­tra ope­rá­to­rom na za­vá­dzanie ši­ro­ko­pás­mo­vých mo­bil­ných slu­žieb, a pre­to by ma­lo pre­sa­dzo­vať in­ves­tí­cie do ši­ro­ko­pás­mo­vej infra­štruk­tú­ry," uvá­dza sa v ma­te­riá­li.

Sie­ťou tre­tej ge­ne­rá­cie HSPA bo­lo u nás vla­ni pok­ry­tých 85,5 % po­pu­lá­cie, prie­mer únie je až 96,3 per­cen­ta. Prís­tup k mo­bil­nej sie­ti štvr­tej ge­ne­rá­cie ma­lo u nás len 0,2 % ľu­dí, kon­krét­ne to bo­li oby­va­te­lia Ber­no­lá­ko­va, Ivan­ky pri Du­na­ji a Zá­le­sia. V os­tat­ných člen­ských kra­ji­nách je to pri­tom až 26,2 per­cen­ta.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter