Rýchly internet za spolu 8,7 mil. eur chce 58 obcí

Spo­lu 58 ma­lých ob­cí pre­važ­ne zo stred­né­ho Slo­ven­ska plá­nu­je za­viesť vy­so­ko­rý­chlost­ný inter­net. Do­dáv­ka infra­štruk­tú­ry má vy­jsť jed­nu obec na zhru­ba 150 tis. eur, spo­lu tak ide o su­mu 8,7 mil. eur. Pod­ľa in­for­má­cií zve­rej­ne­ných vo Ves­tní­ku ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia mô­žu uchá­dza­či o zá­kaz­ky pred­lo­žiť svo­je po­nu­ky do 8. jú­la.

O sú­ťaž­né pod­kla­dy mô­žu po­žia­dať po­ra­den­skú fir­mu Pre­mier Con­sul­ting, kto­rá ob­ce za­stu­pu­je, do 26. jú­na. Na vy­bu­do­va­nie infra­štruk­tú­ry bu­dú ob­ce žia­dať fi­nan­cie z euro­fon­dov, kon­krét­ne z Prog­ra­mu roz­vo­ja vi­die­ka.

Do­dáv­ka infra­štruk­tú­ry má pok­ryť mi­ni­mál­ne po­lo­vi­cu do­mác­nos­tí v ob­ci, pred­me­tom ob­sta­rá­va­nia je aj pos­ky­to­va­nie pri­po­je­nia na inter­net na mi­ni­mál­ne 6 ro­kov. "Uchá­dzač sám pred­kla­dá návrh tech­nic­ké­ho rie­še­nia, kto­ré po­va­žu­je za naj­vhod­nej­šie, pri­čom mô­že ísť o tech­no­lo­gic­ké rie­še­nie, sta­veb­né rie­še­nie ale­bo ich kom­bi­ná­ciu. Ve­rej­ný ob­sta­rá­va­teľ neob­me­dzu­je voľ­bu tech­no­ló­gie či pot­reb­ných sta­veb­ných rie­še­ní," uvá­dza Pre­mier Con­sul­ting. Do­dá­va­te­lia sa mu­sia za­via­zať, že inter­net za­ve­dú do kon­ca mar­ca 2015.

Hlav­ným kri­té­riom v elek­tro­nic­kej auk­cii bu­de ce­na pre­po­čí­ta­ná na jed­nu do­mác­nosť, ale aj ga­ran­to­va­ná pre­no­so­vá rých­losť a pri­po­ji­teľ­nosť do­mác­nos­tí v per­cen­tách. Pred­me­tom auk­cie bu­de len ce­na pre­po­čí­ta­ná na jed­nu pri­po­ji­teľ­nú do­mác­nosť. Ďal­šie kri­té­riá sú neauk­čný­mi kri­té­ria­mi, bu­dú te­da vy­hod­no­te­né na zá­kla­de návr­hu zmlu­vy a v sú­la­de s návr­hom tech­nic­ké­ho rie­še­nia, kto­ré zvo­lí uchá­dzač.

Ob­sta­rá­va­teľ vy­ža­du­je zá­bez­pe­ku vo vý­ške 7 500 eur, uchá­dzač mu­sí tiež preu­ká­zať, že za pos­led­né tri ro­ky mal as­poň tri zá­kaz­ky po­dob­né­ho za­me­ra­nia. Za­po­čí­ta­va­jú sa len do­dáv­ky, kto­rých pred­me­tom bo­lo vy­bu­do­va­nie infra­štruk­tú­ry vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho inter­ne­tu a kto­rých hod­no­ta bez DPH bo­la as­poň 30 tis. eur. Zá­ujem­ca mu­sí preu­ká­zať, že za pos­led­né tri ro­ky do­sia­hol ob­rat v prie­me­re as­poň 150 tis. eur.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter