Google kúpil navigáciu Waze

Goog­le kú­pil na­vi­gá­ciu Waze, potvr­dil to vče­ra na svo­jom blo­gu. Pred­be­hol tak spo­loč­nos­ti Fa­ce­book a App­le, kto­ré sa tú­to iz­rael­skú fir­mu ta­kis­to sna­ži­li zís­kať. Pres­né pod­mien­ky tran­sak­cie ne­bo­li ofi­ciál­ne ozná­me­né, ho­vor­co­via oboch spo­loč­nos­tí ich od­miet­li ko­men­to­vať, no pod­ľa oboz­ná­me­né­ho zdro­ja sa ce­na po­hy­bo­va­la oko­lo 1,1 mi­liar­dy do­lá­rov.

Obe fir­my vo svo­jich vy­hlá­se­niach uvá­dza­jú, že ak­vi­zí­cia bu­de pros­peš­ná pre obe stra­ny. Ma­jú vraj spo­loč­nú ví­ziu glo­bál­nej ma­po­vej služ­by, kto­rá by bo­la ak­tua­li­zo­va­ná v reál­nom ča­se za po­mo­ci mies­tnych ko­mu­nít. Waze sľu­bu­je svo­jim pou­ží­va­te­ľom, že pre nich sa prak­tic­ky nič nez­me­ní – bu­de na­ďa­lej udr­žia­vať ko­mu­ni­tu, znač­ku, servis, or­ga­ni­zá­ciu, ino­vo­vať svo­je pro­duk­ty a služ­by. Vý­vo­já­ri Waze sa ne­bu­dú ni­kam sťa­ho­vať, tím si za­cho­vá sa­mos­tat­nosť.

„Waze, na­vi­gač­ná ap­li­ká­cia za­lo­že­ná na crowdsour­cin­gu, by ma­la po­môcť Goog­lu zlep­šiť vlas­tnú ma­po­vú tech­no­ló­giu a po­nu­ku a pri­dať do nej je­di­neč­nú so­ciál­nu vrstvu, kto­rá dopĺňa plat­for­mu a ďa­lej od­li­šu­je Goog­le od kon­ku­ren­cie,“ vy­jad­ril sa Na­vel Khan, ana­ly­tik spo­loč­nos­ti Can­tor Fit­zge­rald & Co.

„Goog­le pot­re­bu­je udr­žať svo­ju pre­va­hu v ma­pách, pre­to­že sú kľú­čom k mo­bil­nej rek­la­me,“ uvie­dol An­drew Frank, ana­ly­tik spo­loč­nos­ti Gar­tner. „Sú­pe­re­nie me­dzi Goog­lom a Fa­ce­boo­kom sa stup­ňu­je.“

Zdroj: bloom­berg.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter