TELEVIDO: aj televízia môže byť inteligentná

Ví­ťaz TP Cu­pu 2013 vám po­mô­že zo­rien­to­vať sa v di­vo­či­ne TV prog­ra­mov

Te­le­Vi­do je in­te­li­gen­tná, per­so­na­li­zo­va­ná te­le­ví­zia, kto­rá svoj­mu di­vá­ko­vi po­má­ha vy­brať naj­lep­ší prog­ram na sle­do­va­nie. Na zá­kla­de za­da­ných kri­té­rií mu od­po­ru­čí vhod­nú re­lá­ciu v te­le­ví­zii, se­riá­ly, fil­my, ako i ak­tuál­ne pred­sta­ve­nia v ki­nách.

Ten­to pro­jekt, kto­rý vy­tvo­ri­lo se­dem štu­den­tov Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU v Bra­tis­la­ve (FIIT STU) pod ve­de­ním Du­ša­na Ze­le­ní­ka, sa stal ví­ťa­zom 5. roč­ní­ka sú­ťa­že tí­mo­vých pro­jek­tov - TP Cup 2013.

Ďal­ší­mi fi­na­lis­ta­mi bol tím Gangs­ta Co­ders so so­ciál­nou hrou za­lo­že­nou na geo-ca­chin­gu CAR­TEL a pro­jekt in­te­li­gen­tnej do­mác­nos­ti Con­nec­tion Kin. Všet­ky ná­pa­dy pre­zen­to­va­né na sú­ťa­ži ma­jú po­ten­ciál reál­ne­ho na­sa­de­nia do praxe. To je zá­klad­ný prin­cíp TP Cu­pu, kto­rý je ur­či­tou mi­ni si­mu­lá­ciou fun­go­va­nia sku­pi­ny vý­vo­já­rov.

Ako uvied­la prof. Má­ria Bie­li­ko­vá z FIIT STU, pred­sed­níč­ka po­ro­ty: „TP Cup je je­di­neč­ná skú­se­nosť pre všet­kých za­po­je­ných. Pre štu­den­tov, kto­rí do pro­jek­tov dos­lo­va vkla­da­jú sr­dce a po­sú­va­jú ino­va­tív­ne my­šlien­ky do pro­duk­to­vej ro­vi­ny. Pre ich ve­dú­cich, kto­rí ma­jú mož­nosť pra­co­vať s nad­še­ný­mi štu­den­ta­mi. Pre exper­tov z praxe, kto­rí s ni­mi dis­ku­tu­jú a ko­men­tu­jú ich pro­jek­ty, a tou­to ces­tou sa mô­žu vy­jad­riť aj k ich prip­ra­ve­nos­ti pre prax."

Skon­čil sa pia­ty roč­ník sú­ťa­že. Ví­ťaz­ný tím ro­ku 2009 uká­zal troj­roz­mer­né­ho vir­tuál­ne­ho ro­bo­ta, kto­ré­ho štu­den­ti nau­či­li cho­diť, ko­pať do lop­ty, vstá­vať po pá­doch. Ví­ťaz ro­ku 2010 pre­zen­to­val po­čí­ta­čo­vú hru, kto­rá sa za­me­ria­va­la na po­pu­la­ri­zá­ciu vý­sku­mu, nás­led­ne s tou­to hrou štu­den­ti us­pe­li aj na me­dzi­ná­rod­nom po­li.

Tím s pro­jek­tom adap­tív­ne­ho proxy server­a, kto­rý umož­ňu­je pris­pô­so­be­nie ob­sa­hu či vý­zo­ru webu na mie­ru kaž­dé­mu pou­ží­va­te­ľo­vi sa pre­bo­jo­val na pr­vé mies­to v ro­ku 2011. V mi­nu­lom ro­ku zví­ťa­zil tím s hrou Smart Bom­bers pre mo­bi­ly, kto­rej vý­znam­nou čr­tou je so­cia­li­zá­cia. Štu­den­ti vy­vi­nu­li geop­lat­for­mu, do kto­rej sa da­jú pri­po­jiť aj iné hry. Smart Bom­bers vy­uží­va fy­zic­ký pries­tor a mo­ti­vu­je k osob­ným stret­nu­tiam.

Po­ro­ta je zlo­že­ná z exper­tov z IT spo­loč­nos­tí, kto­ré ak­tív­ne pô­so­bia na tr­hu. Pre rok 2013 sú to: Ján Ba­hid­ský (New Fron­tier Slo­va­kia), Alojz Čas­ný (Tem­pest), Pa­vol Frič (Di­tec), Mar­tin Hr­nko (QBSW), To­máš Ky­se­la (Po­sAm), Ri­chard Schwartz (Uni­corn), Ju­raj Čer­veň (Sof­tec), Ma­rek Tom­ša (En­pro­via) a On­drej Mac­ko (PC Re­vue). Pred­sed­níč­kou po­ro­ty je prof. Má­ria Bie­li­ko­vá z FIIT STU.

winner2013.jpg

Zdroj: FIIT STU


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter