PR: Online účtovníctvo HELIOS One

(pla­te­ný PR člá­nok) Ur­či­te ste už po­ču­li o clou­de a clou­do­vých služ­bách. V pos­led­nej do­be je to po­mer­ne čas­to spo­mí­na­ný po­jem. Ako ten­to trend uľah­čí fir­me fun­go­va­nie a pre­čo sa vám op­la­tí vy­uží­vať clou­do­vé rie­še­nia sa doz­vie­te z roz­ho­vo­ru s in­ži­nie­rom Pet­rom Mi­če­vom zo spo­loč­nos­ti As­se­co So­lu­tions, a.s., pro­du­cen­ta eko­no­mic­kých sys­té­mov HE­LIOS.

Sko­ro to vy­ze­rá, že kto nie je v clou­de, ako­by ne­bol. Nie je to len po­dlie­ha­nie mo­der­né­mu tren­du?

Dnes je už čas­to po­jem cloud skôr ter­mí­nom mar­ke­tin­go­vým než tech­no­lo­gic­kým, čo nie­ke­dy bo­hu­žiaľ tro­chu za­tie­ňu­je je­ho sku­toč­nú pod­sta­tu. Zba­ve­nie sa sta­ros­tí s vlas­tnou dá­to­vou infra­štruk­tú­rou je pre mla­dé a rých­lo ras­tú­ce fir­my ob­rov­ský po­sun vpred. Umož­ňu­je im jed­no­du­cho a rých­lo za­čať vy­uží­vať rôz­ne ap­li­ká­cie bez pot­re­by rie­šiť IT od­bor­ní­kov, in­ves­tí­cie, ce­lé to or­ga­ni­zo­vať a mať pot­reb­né ap­li­ká­cie ih­neď k dis­po­zí­cií. Na­vy­še ne­pot­re­bu­je­te rie­šiť ka­pa­cit­né otáz­ky, či má­te dosť vý­poč­to­vej ka­pa­ci­ty, ako dl­ho Vám vy­dr­ží, kam bu­de­te zá­lo­ho­vať a pod. Tie­to prob­lé­my už pre Vás neexis­tu­jú. Cloud tiež ove­ľa viac zod­po­ve­dá dneš­né­mu ži­vot­né­mu štý­lu a spô­so­bu vy­tvá­ra­nia fi­riem.

Čo pres­ne tým ži­vot­ným štý­lom má­te na mys­li?

Ve­ľa ľu­dí dnes pra­cu­je z do­mu, na ces­tách, na pra­cov­nú do­bu sa všeo­bec­ne moc neh­ľa­dí. Na­vy­še, dnes už ľu­dia ma­jú via­ce­ro za­ria­de­ní ako lap­top ale­bo tab­let a chcú mať z kaž­dé­ho prís­tup ku všet­kých svo­jim ap­li­ká­ciám a dá­tam. V clou­do­vom rie­še­ní je všet­ko neus­tá­le k dis­po­zí­cií, tak­že k služ­bám ma­jú všet­ci prís­tup ke­dy­koľ­vek a od­kiaľ­koľ­vek. Ta­ký­to prís­tup umož­ňu­je spo­lup­rá­cu ko­le­gov v rôz­nych lo­ka­li­tách, čo je úžas­né zvý­še­nie efek­ti­vi­ty.

Napr. v prí­pa­de HE­LIOS One ne­mu­sí­te ni­kam cho­diť, aby ste od­ov­zda­li vy­sta­ve­né dok­la­dy, ale­bo aby ste vi­de­li svoj hos­po­dár­sky vý­sle­dok či da­ňo­vé priz­na­nie DPH. Pros­te Vy si ro­bí­te v kan­ce­lá­rii ale­bo do­ma, Va­ša úč­tov­níč­ka vo svo­jej fir­me a oba­ja nad tý­mi is­tý­mi údaj­mi spo­loč­ne. Vie­te okam­ži­te rea­go­vať na prá­cu ko­le­gu. Na­vy­še, nik­to ne­mu­sí pre­pi­so­vať vy­sta­ve­né fak­tú­ry do úč­tov­né­ho sys­té­mu a po­dob­ne.

Uka­zu­je ten­to spô­sob uva­žo­va­nia a nap­rík­lad aj HE­LIOS One ne­ja­kú no­vú lí­niu v nas­me­ro­va­ní Va­šej spo­loč­nos­ti?

Ide o dl­ho­do­bý a pri­ro­dze­ný trend, keď kaž­dý pou­ží­va­teľ chce mať svo­ju ap­li­ká­ciu a dá­ta dos­tup­né od­kiaľ­koľ­vek a z ľu­bo­voľ­né­ho za­ria­de­nia. Dopĺňa­me tie­to mož­nos­ti do exis­tu­jú­cich ap­li­ká­cií už od ro­ku 2004. Vlas­tne vy­uží­va­me na­še 20-roč­né skú­se­nos­ti a ap­li­ku­je­me no­vé tech­no­ló­gie do na­šich ap­li­ká­cií. Prak­tic­ky všet­ky no­vé sys­té­my mô­že­me pre­vádz­ko­vať for­mou clou­du. HE­LIOS One je však pr­vý, kto­rý bu­de pos­ky­to­va­ný for­mou ve­rej­né­ho clou­du, t.j. kto­koľ­vek sa mô­že za­re­gis­tro­vať a pou­ží­vať ap­li­ká­ciu.

Ako by ste na zá­ver po­pí­sa­li po­ten­ciál­nym zá­ujem­com HE­LIOS One? O čo pres­ne ide?

HE­LIOS One je eko­no­mic­ká ap­li­ká­cia pre ma­lé spo­loč­nos­ti a pod­ni­ka­te­ľov, kto­rá je pre­vádz­ko­va­ná na inter­ne­te ako služ­ba for­mou ve­rej­né­ho clou­du. Umož­ňu­je kaž­dé­mu za­re­gis­tro­va­né­mu pou­ží­va­te­ľo­vi rie­šiť svo­ju eko­no­mic­kú agen­du bez in­šta­lá­cie, sta­ros­tí o server­y, zá­lo­ho­va­nie, no­vé ver­zie, le­gis­la­tív­ne zme­ny a po­dob­ne. Všet­ko za Vás ro­bí pre­vádz­ko­va­teľ. Ap­li­ká­cia umož­ňu­je viesť všet­ko pod­stat­né: úč­tov­níc­tvo, DPH, pok­lad­ňu, doš­lé a vy­šlé fak­tú­ry, zá­lo­ho­vé fak­tú­ry, ob­jed­náv­ko­vý sys­tém, skla­do­vé hos­po­dár­stvo, ma­je­tok a po­dob­ne. To všet­ko pre via­ce­ro spo­loč­nos­tí s prís­tu­pom pre via­ce­ro pou­ží­va­te­ľov.

Od­po­ve­dal: Ing. Petr Mi­čev, ga­rant pro­duk­tu HE­LIOS One, www.he­lio­so­ne.sk

Video:


Zdroj: HELIOS


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter