Google chce kúpiť navigáciu Waze za 1,3 mld. dolárov

Ho­ci sa zda­lo, že ak­vi­zí­cia iz­rael­skej spo­loč­nos­ti Waze, kto­rá pre­vádz­ku­je rov­no­men­nú služ­bu mo­bil­nej na­vi­gá­cie pros­tred­níc­tvom sa­te­li­tov v spo­je­ní s in­for­má­cia­mi od on-li­ne ko­mu­ni­ty, Fa­ce­boo­kom je na spad­nu­tie, kon­com má­ja agen­tú­ra Bloom­berg pri­nies­la sprá­vu o tom, že o spo­loč­nosť má zá­ujem aj Goog­le a schy­ľu­je sa k po­nu­ko­vej voj­ne.

Fa­ce­book po­nú­kol za Waze 1 mi­liar­du do­lá­rov, pod­ľa taj­ných zdro­jov návrh Goog­lu znie na 1,3 mi­liar­dy. Sprá­vu o tom zve­rej­nil iz­rael­ský eko­no­mic­ký den­ník Glo­bes.

Fa­ce­book pri ro­ko­va­niach na­rá­žal na neocho­tu iz­rael­skej fir­my pre­mies­tniť svoj vý­vo­jo­vý tím do USA. Goog­le už v mi­nu­los­ti us­ku­toč­nil dve men­šie ak­vi­zí­cie v Iz­rae­li - za 25 mi­lió­nov do­lá­rov od­kú­pil spo­loč­nosť Lab­pixies, kto­rá vy­ví­ja­la webo­vé mi­nia­pli­ká­cie, a za 10 mi­lió­nov do­lá­rov zís­kal fir­mu Quik­see vy­ví­ja­jú­cu inter­ak­tív­ne vi­deok­li­py. Obe ak­vi­zí­cie sa us­ku­toč­ni­li v ro­ku 2010.

Waze je jed­na z naj­ob­ľú­be­nej­ších na­vi­gač­ných ap­li­ká­cií na tr­hu. Po­nú­ka ap­li­ká­cie pre smar­tfó­ny, tab­le­ty aj auto­mo­bi­lo­vé sys­té­my. In­for­má­cie o dop­rav­ných zá­pchach, po­li­caj­ných hliad­kach, dop­rav­ných ne­ho­dách či ra­da­roch zhro­maž­ďu­je po­mo­cou crowdsour­cin­gu. V sú­čas­nos­ti má asi 50 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov. Otáz­ne je, čo za­mýš­ľa Goog­le pod­nik­núť s Waze, veď sám má ús­peš­nú hla­so­vú na­vi­gá­ciu. V pos­led­nom ča­se na­kú­pe­né služ­by skôr od­sta­ví a vý­vo­já­rov za­čle­ní do vlas­tné­ho tí­mu.

Zdroj: glo­bes.co.il


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter