Prieskum: S najvyššími platmi rátajú študenti technických fakúlt

Z ab­sol­ven­tov vy­so­kých škôl oča­ká­va­jú naj­vyš­šie pla­ty tí, kto­rí vy­štu­do­va­li na tech­nic­kých fa­kul­tách. Roz­diel me­dzi pla­tom, aký oča­ká­va vy­štu­do­va­ný in­for­ma­tik a vy­štu­do­va­ný pe­da­góg, je v niek­to­rých prí­pa­doch viac ako 500 eur. Vy­plý­va to z pries­ku­mu por­tá­lov Pro­fe­sia.sk a Pla­ty.sk.

Vy­šší ako prie­mer­ný plat vy­so­koš­kol­sky vzde­la­ných ľu­dí chcú po ško­le za­rá­bať ab­sol­ven­ti pia­tich fa­kúlt. Všet­ky sú tech­nic­ké­ho za­me­ra­nia. Naj­niž­šie zá­rob­ky oča­ká­va­jú ab­sol­ven­ti, kto­rí skon­či­li pe­da­go­gic­ké fa­kul­ty. Tí, kto­rí vla­ni skon­či­li Fa­kul­tu elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky na Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­te (STU), vo svo­jich ži­vo­to­pi­soch pri hľa­da­ní si prá­ce uvá­dza­jú, že ich nás­tup­ný plat by mal byť 1 283 eur me­sač­ne.

Po­dob­né pla­ty oča­ká­va­jú aj ab­sol­ven­ti Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU. Prib­liž­ne o sto eur niž­šie pla­to­vé oča­ká­va­nia ma­jú ab­sol­ven­ti Fa­kul­ty ma­te­ma­ti­ky, fy­zi­ky a in­for­ma­ti­ky Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho.

Prie­mer­ný plat ľu­dí s vy­so­koš­kol­ským vzde­la­ním je 1 159 eur me­sač­ne, v in­for­mač­ných tech­no­ló­giách až 1 500 eur. Prie­mer­ný plat v Bra­tis­lav­skom kra­ji je ne­ce­lých 1 200 eur.

S naj­niž­ší­mi plat­mi vo svo­jom bu­dú­com za­mes­tna­ní rá­ta­jú pe­da­go­gic­kí ab­sol­ven­ti. Prie­mer­ný oča­ká­va­ný plat ľu­dí s vy­štu­do­va­nou Pe­da­go­gic­kou fa­kul­tou Ka­to­líc­kej uni­ver­zi­ty, Pre­šov­skej uni­ver­zi­ty, Tr­nav­skej uni­ver­zi­ty aj Uni­ver­zi­ty Ma­te­ja Be­la je niž­ší ako je prie­mer­ný plat v ce­lom hos­po­dár­stve.

Me­dzi ab­sol­ven­tov s naj­niž­ší­mi oča­ká­va­ný­mi plat­mi pa­tria tiež mla­dí ľu­dia, kto­rí skon­či­li Fa­kul­tu hu­ma­nit­ných a prí­rod­ných vied na Pre­šov­skej uni­ver­zi­te. V Pre­šov­skom kra­ji je prie­mer­ný hru­bý me­sač­ný plat ľu­dí s vy­so­koš­kol­ským vzde­la­ním 891 eur, čo je v os­tat­ných kra­joch skôr prie­mer­ný hru­bý me­sač­ný plat ľu­dí cel­ko­vo.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter