Mobilný internet používa čoraz viac Slovákov

Inter­net v mo­bi­le ras­tie me­dzi Slo­vák­mi na po­pu­la­ri­te. Ku kon­cu mi­nu­lé­ho ro­ka vy­uží­va­lo mo­bil­nú te­le­fón­nu služ­bu 5,7 mil. uží­va­te­ľov a tak­mer 1,82 mil. z nich sa mi­ni­mál­ne raz za pos­led­né tri me­sia­ce pros­tred­níc­tvom svoj­ho mo­bil­né­ho te­le­fó­nu pri­po­ji­lo k rých­le­mu inter­ne­tu. Op­ro­ti pr­vé­mu polro­ku 2012 to pred­sta­vu­je až 27,7-per­cent­ný ná­rast.

Ďal­ších 420 tis. uží­va­te­ľov sa k mo­bil­né­mu ši­ro­ko­pás­mo­vé­mu inter­ne­tu pri­pá­ja­lo iný­mi prís­tu­po­vý­mi za­ria­de­nia­mi, čo je op­ro­ti pr­vé­mu polro­ku 2012 ná­rast o 4,8 %. Vy­plý­va to z úda­jov, kto­ré mo­bil­ní ope­rá­to­ri pos­kyt­li Te­le­ko­mu­ni­kač­né­mu úra­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky (TÚ SR).

Dá­to­vý ba­lí­ček ma­lo kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka pred­pla­te­ných zhru­ba 199 tis. ľu­dí, ich po­čet tak op­ro­ti pr­vej po­lo­vi­ci ro­ka 2012 vzrás­tol o 4,8 %. "1,62 mil. uží­va­te­ľov vy­uží­va­lo ok­rem te­le­fón­nej služ­by mi­ni­mál­ne raz za pos­led­né tri me­sia­ce aj pri­po­je­nie k rých­le­mu inter­ne­tu, ale bez zvlášť pred­pla­te­né­ho dá­to­vé­ho ba­líč­ka, čo pred­sta­vu­je polroč­ný rast o zhru­ba 31,2 %," uvie­dol ho­vor­ca TÚ SR Ro­man Vav­ro.

Cel­ko­vý po­čet ak­tív­nych SIM ka­riet mo­bil­ných ope­rá­to­rov pou­ží­va­ných na pos­ky­to­va­nie mo­bil­nej te­le­fón­nej služ­by, ale aj v tech­no­lo­gic­kých za­ria­de­niach, na pre­vádz­ku GSM brán, služ­by mo­bil­né­ho inter­ne­tu, na te­le­me­triu a po­dob­ne sa ku kon­cu up­ly­nu­lé­ho ro­ka vy­špl­hal na tak­mer 6,37 mi­lió­na. Cel­ko­vý po­čet SIM ka­riet s uzat­vo­re­nou plat­nou zmlu­vou pred­sta­vo­val 3,84 mil. a ak­tív­nych pred­pla­te­ných SIM ka­riet bo­lo 1,87 mil.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter