TP CUP 2013 – súťaž študentov FIIT o tím roka

Tí­mo­vé pro­jek­ty ako vý­znam­ná sú­časť in­ži­nierske­ho štú­dia ma­jú už viac ako 15 roč­nú tra­dí­ciu. Keď sme s tou­to ak­ti­vi­tou za­čí­na­li ne­bo­lo jed­no­du­ché pres­ved­čiť oko­lie, že ide o vý­znam­né zruč­nos­ti a schop­nos­ti štu­den­tov a bez ich „tré­no­va­nia" ne­mô­že­me vy­cho­vať pl­no­hod­not­ných in­ži­nie­rov.

Za ten čas sa tí­mo­vý pro­jekt stal je­den z naj­ob­ľú­be­nej­ších pred­me­tov štu­den­tov a aj ich uči­te­ľov. Zá­ro­veň je to je­den z pred­me­tov, kto­ré­mu väč­ši­na štu­den­tov FIIT STU ve­nu­je naj­viac ča­su v pr­vom roč­ní­ku in­ži­nierske­ho štú­dia. Nie­koľ­ko tí­mov tí­mo­vé­mu pro­jek­tu ve­nu­je eš­te viac svo­jej ener­gie. Zú­čas­tňu­jú sa pres­tíž­nej sú­ťa­že TP Cup.

TP CUP je ur­či­tou mi­ni-si­mu­lá­ciou fun­go­va­nia sku­pi­ny vý­vo­já­rov. Štu­den­ti ma­jú mož­nosť po­čas rie­še­nia okú­siť in­špi­ra­tív­nu a dy­na­mic­kú at­mos­fé­ru tí­mo­vej spo­lup­rá­ce, kto­rú že­nie príz­rak kon­ku­ren­cie čas­to k nad­prie­mer­ným vý­ko­nom, za­ži­jú si tí­mo­vé búr­ky, ale aj zá­ba­vu a ra­dosť, keď sa tí­mu da­rí. Dnes už všet­ky tí­my zú­čas­tňu­jú­ce sa sú­ťa­že TP Cup vy­ví­ja­jú agil­ný­mi me­tó­da­mi, kto­ré sa stá­le viac v praxi pre­sa­dzu­jú. Kon­krét­ne pou­ží­va­me pris­pô­so­be­nú me­to­di­ku Scrum na pod­mien­ky na uni­ver­zi­te.

Ak­tuál­ne pre­bie­ha pia­ty roč­ník sú­ťa­že. V tých pr­vých šty­roch sme ma­li mi­mo­riad­ne za­ují­ma­vé pro­jek­ty. Ví­ťaz­ný tím ro­ka 2009 uká­zal troj­roz­mer­né­ho vir­tuál­ne­ho ro­bo­ta, kto­ré­ho štu­den­ti nau­či­li cho­diť, ko­pať do lop­ty, vstá­vať po pá­doch. V ro­ku 2010, ví­ťaz­ný tím pre­zen­to­val po­čí­ta­čo­vú hru, kto­rá sa za­me­ria­va­la na po­pu­la­ri­zá­ciu vý­sku­mu, nás­led­ne s tou­to hrou štu­den­ti us­pe­li aj na me­dzi­ná­rod­nom po­li.

Tím s pro­jek­tom adap­tív­ne­ho proxy server­a, kto­rý umož­ňu­je pris­pô­so­be­nie ob­sa­hu či vý­zo­ru webu na mie­ru kaž­dé­mu pou­ží­va­te­ľo­vi sa pre­bo­jo­val na pr­vé mies­to v ro­ku 2011. V mi­nu­lom ro­ku zví­ťa­zil tím s hrou Smart Bom­bers pre mo­bi­ly, kto­rej vý­znam­nou čr­tou je so­cia­li­zá­cia. Štu­den­ti vy­vi­nu­li geop­lat­for­mu, do kto­rej sa da­jú pri­po­jiť aj iné hry. Smart Bom­ber vy­uží­va fy­zic­ký pries­tor a mo­ti­vu­je k osob­ným stret­nu­tiam.

Ná­pad je dô­le­ži­tý, ale vy­hrá­va tím, kto­rý pres­ved­čí, že je ži­vo­tas­chop­ný, má po­ten­ciál a vy­tvo­rí a pre­zen­tu­je pou­ži­teľ­né rie­še­nie. Po­ro­ta je zlo­že­ná z exper­tov z IT spo­loč­nos­tí, kto­ré ak­tív­ne pô­so­bia na tr­hu.

Pre rok 2013 sú to: Ján Ba­hid­ský (New Fron­tier Slo­va­kia), Alojz Čas­ný (Tem­pest), Pa­vol Frič (Di­tec), Mar­tin Hr­nko (QBSW), To­máš Ky­se­la (Po­sAm), Ri­chard Schwartz (Uni­corn), Ju­raj Čer­veň (Sof­tec), Ma­rek Tom­ša (En­pro­via) a On­drej Mac­ko (PC Re­vue). Pred­se­dom po­ro­ty je prof. Má­ria Bie­li­ko­vá z FIIT STU. Ví­ťaz­ný tím zís­ka šek na 1024 Eur, zá­pis na po­hár sú­ťa­že spo­lu s je­ho ma­lou rep­li­kou pre kaž­dé­ho čle­na tí­mu a tiež ďal­šie vý­ho­dy ako je pred­nost­ný zá­pis do rozvr­hu.

Pre­zen­tá­cia 11 pro­jek­tov, kto­ré sa dos­ta­li do dru­hé­ho ko­la sú­ťa­že bo­la 23. ap­rí­la 2013 v rám­ci štu­den­tskej ve­dec­kej kon­fe­ren­cie IIT.SRC 2013. Nas­le­du­je se­mi­fi­ná­le so šies­ti­mi pos­tu­pu­jú­ci­mi 6. jú­na 2013 a ve­rej­né fi­ná­le troch ví­ťa­zov o deň nes­kôr.

V rám­ci fi­ná­le 7. jú­na 2013 od 9:00 sa za ho­di­nu us­ku­toč­ní sé­ria ak­čných pre­zen­tá­cií pro­jek­tov všet­kých tí­mov - bu­de to ako pre­hliad­ka ma­lej fab­ri­ky na sof­tvér, kto­rá za­sa­hu­je do naj­rôz­nej­ších ob­las­tí ako napr. od­ha­ľo­va­nie a hod­no­te­nie vzťa­hov v ob­las­ti ve­dy a vý­sku­mu, of­fli­ne inter­net, po­čí­ta­čo­vá hra, FIIT Ki­nect, in­te­li­gen­tná TV ale­bo od­ha­ľo­va­nie emo­cio­nál­ne­ho sta­vu pou­ží­va­te­ľa.

Ďal­šie in­for­má­cie - o sú­ťa­ži, mi­nu­lých roč­ní­koch, sú­čas­ných tí­moch - www.fiit.stu­ba.sk/tp-cup/.

Zdroj: FIIT STU


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter