Ako zmenia nositeľné zariadenia trh, svet a náš bežný život?

Ak sa po­zrie­me do ne­ďa­le­kej his­tó­rie, vi­dí­me nie­koľ­ko zá­klad­ných tren­dov, kto­ré ov­plyv­ňo­va­li ďal­šie sme­ro­va­nie po­čí­ta­čov. Tzv. PC éru nah­ra­di­la mo­bil­ná éra, kto­rá za­ží­va svoj roz­mach prá­ve te­raz. Ne­bu­de však tr­vať do­ne­ko­neč­na a už o pár ro­kov pri­ví­ta­me éru no­si­teľ­ných po­čí­ta­čov. Tá je sí­ce mo­men­tál­ne v plien­kach, ale má po­ten­ciál ov­plyv­niť svet a cel­ko­vé sme­ro­va­nie tr­hu.

Po­jem „no­si­teľ­né po­čí­ta­če“ všeo­bec­ne cha­rak­te­ri­zu­je aké­koľ­vek za­ria­de­nia, kto­ré sú pri­po­je­né do inter­ne­tu ale­bo k te­le­fó­nu a no­sí­me ich na na­šom te­le. Či už ide o rôz­ne fit­nes dopl­nky ty­pu Ni­ke+ Fuel­Band ale­bo Jawbo­ne, kto­ré v pod­sta­te trend od­štar­to­va­li, ale­bo o mo­der­nej­šie za­ria­de­nia, ako je Goog­le Glass, no­si­teľ­né po­čí­ta­če sa bu­dú v naj­bliž­ších ro­koch ob­ja­vo­vať čo­raz viac.

Tie­to za­ria­de­nia zá­ro­veň pos­kyt­nú pries­tor úpl­ne no­vým fir­mám, ako prík­lad mô­že­me spo­me­núť ho­din­ky Pebb­le ale­bo AGENT. No­si­teľ­né za­ria­de­nia vďa­ka pre­po­je­niu s in­te­li­gen­tný­mi te­le­fón­mi ale­bo s inter­ne­tom ov­plyv­nia svet a trh aj v nas­le­du­jú­cich bo­doch.

Aug­men­to­va­ná reali­ta

Po­jem aug­men­to­va­ná ale­bo roz­ší­re­ná reali­ta pre­zen­tu­je pre­po­je­nie vir­tuál­nych ob­jek­tov s reál­nym sve­tom. Vy­uží­va sa naj­mä v hrách a mo­bil­ných ap­li­ká­ciách (napr. Layar). S prí­cho­dom in­te­li­gen­tných oku­lia­rov Goog­le Glass a ďal­ších po­dob­ných prís­tro­jov sa však roz­ší­re­ná reali­ta sta­ne prís­tup­nej­šou.

Ob­ja­via sa no­vé ap­li­ká­cie, kto­ré bu­dú pro­fi­to­vať z to­ho, že dis­plej oku­lia­rov je umies­tne­ný nad zor­ným uh­lom pou­ží­va­te­ľa a te­da in­for­má­cie sú vzdia­le­né na jed­no mih­nu­tie oka.

Ok­rem ap­li­ká­cií, ako je Layar, si vie­me pred­sta­viť aj sof­tvér, kto­rý vám bu­de zob­ra­zo­vať vir­tuál­nu iden­ti­tu ľu­dí nad ich hla­va­mi – sa­moz­rej­me, ak to pou­ží­va­te­lia ap­li­ká­cii po­vo­lia. Pred­stav­te si od­bor­nú kon­fe­ren­ciu, kde nad niek­to­rý­mi ľuď­mi bu­de „svie­tiť“ ikon­ka ich Fa­ce­book ale­bo Lin­ke­dIn pro­fi­lu.

Tech­no­ló­gie sa sta­nú sú­čas­ťou náš­ho te­la

Mož­no nie dos­lo­va, ale de­je sa to už te­raz. In­te­li­gen­tné te­le­fó­ny no­sí­me stá­le so se­bou, sú na­šou ne­pria­mou sú­čas­ťou a keď ich stra­tí­me, uve­do­mí­me si to skôr v po­rov­na­ní so stra­tou napr. pe­ňa­žen­ky. V prí­pa­de no­si­teľ­ných za­ria­de­ní bu­de to­to pre­po­je­nie eš­te in­ten­zív­nej­šie.

Ok­rem oku­lia­rov sú to naj­mä ho­din­ky a ná­ram­ky. Po­pu­lár­ne sú aj rôz­ne sen­zo­ry, kto­ré sa pou­ží­va­jú pri špor­to­va­ní. Všet­ky tie­to za­ria­de­nia sú ne­ja­kým spô­so­bom sú­čas­ťou náš­ho te­la – buď ich no­sí­me ale­bo s ni­mi na­še te­lo ko­mu­ni­ku­je.

Mód­ne dopl­nky?

Pou­ží­va­te­lia sa chcú od­li­šo­vať od os­tat­ných a tú­to pot­re­bu reali­zu­jú aj v prí­pa­de in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov. Na tr­hu je množ­stvo rôz­nych oba­lov a ten­to trend bu­de pok­ra­čo­vať aj s nás­tu­pom no­si­teľ­ných za­ria­de­ní. K ho­din­kám Pebb­le je k dis­po­zí­cii via­ce­ro kry­tov a ne­ja­ké „koz­me­tic­ké dopl­nky“ sa ur­či­te ob­ja­via aj pre Goog­le Glass.

Pred­stav­te si, že si ved­ľa ka­me­ry pri­pev­ní­te na oku­lia­re la­ser ale­bo si zme­ní­te far­bu sa­mot­né­ho za­ria­de­nia. Za mód­ny dopl­nok mô­že­me po­va­žo­vať aj ná­ra­mok Em­bra­ce+, kto­rý umož­ňu­je nas­ta­ve­nie rôz­nych fa­reb­ných no­ti­fi­ká­cií – kaž­dý pou­ží­va­teľ si tak mô­že vy­tvo­riť fa­reb­ne je­di­neč­nú ko­láž upo­zor­ne­ní.

Big Da­ta

Ter­mín Big Da­ta de­fi­nu­je ob­rov­ský roz­mach dát a in­for­má­cii, kto­ré ge­ne­ru­jú ľu­dia a za­ria­de­nia pri­po­je­né do inter­ne­tu. Tie­to dá­ta je mož­né ana­ly­zo­vať, čo mno­hé spo­loč­nos­ti aj ro­bia a umož­ňu­je im to lep­šie for­mo­vať svoj biz­nis.

Je zrej­mé, že s prí­cho­dom no­si­teľ­ných za­ria­de­ní sa ob­jem dát eš­te nie­koľ­ko­ná­sob­ne zväč­ší a v mno­hých prí­pa­doch pôj­de o no­vú for­mu dát. Po­ten­ciál, aký tie­to dá­ta po­nú­ka­jú, je ob­rov­ský a aj z to­ho hľa­dis­ka sa na tr­hu za­čne ob­ja­vo­vať via­ce­ro no­vých spo­loč­nos­tí, kto­ré bu­dú tie­to dá­ta ana­ly­zo­vať a vý­sled­ky pre­dá­vať ďal­ším fir­mám.

Ako prík­lad spo­meň­me rôz­ne sen­zo­ry, kto­ré už dnes do­ká­žu me­rať te­po­vú frek­ven­ciu, tlak a ďal­šie pa­ra­met­re nap­rík­lad stra­vo­va­nia a den­ných ak­ti­vít nap­rík­lad spá­le­ných ka­ló­rií. Spra­co­va­nie tých­to dát mô­že byť pre pou­ží­va­te­ľa aj prí­no­som, ak mu napr. pos­kyt­ne in­for­má­cie o tom, ako up­ra­viť ži­vo­tos­prá­vu.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter