Gartner: Mobilné platby čaká rýchly rast

Pod­ľa ak­tua­li­zo­va­nej prog­nó­zy ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner bu­de v ro­ku 2017 vy­uží­vať mo­bil­né pla­te­nie 450 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov a ob­jem tran­sak­cií do­siah­ne ce­los­ve­to­vo 721 mi­liárd do­lá­rov. To zod­po­ve­dá prie­mer­né­mu roč­né­mu tem­pu ras­tu o 18, resp. 35 per­cent.

Naj­viac pou­ží­va­te­ľov mo­bil­né­ho pla­te­nia aj naj­väč­ší ob­jem tran­sak­cií bu­de v ro­ku 2017 v re­gió­ne Ázia/Pa­ci­fic. Naj­väč­ší po­diel na mo­bil­ných tran­sak­ciách bu­dú mať pre­vo­dy pe­ňa­zí a ná­kup to­va­ru. Čo sa tech­no­ló­gií tý­ka, za po­zor­nosť sto­jí, že na NFC má v ro­ku 2017 pri­pa­dať iba päť per­cent z cel­ko­vé­ho ob­je­mu mo­bil­ných tran­sak­cií, a te­da tá­to tech­no­ló­gia pod­ľa Gar­tne­ru os­ta­ne ok­ra­jo­vou zá­le­ži­tos­ťou.

Viac poz­ri nas­le­du­jú­ce ta­buľ­ky:

Mo­bil­né plat­by pod­ľa tech­no­ló­gie


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

CAGR 2012-2017

SMS

36

62

94

129

169

211

263

319

28 %

Mo­bil­ný web

13,5

31

56

86

126

178

241

320

42 %

USSD

3,16

6,1

10,2

15,5

22

29

38

48

36 %

NFC

0,65

1,48

2,92

4,9

8,2

13,2

22

35

64 %

Spo­lu

53

101

163

24

325

431

563

721

35 %

Pozn.: USSD - Unstruc­tu­red Sup­ple­men­ta­ry Servic­e Da­ta, tech­no­ló­gie v rám­ci sie­tí GSM 

Mo­bil­né plat­by pod­ľa ur­če­nia


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

CAGR 2012-2017

Plat­by za to­var

9,2

20

34

51

71

97

129

168

38 %

Pla­te­nie za vstu­pen­ky

0,17

0,46

0,87

1,51

2,30

3,4

4,8

6,8

51 %

Pre­vo­dy pe­ňa­zí

40

74

118

168

230

302

391

497

33 %

Pla­te­nie úč­tov

2,90

5,0

8,1

11,7

16

22

29

37

35 %

Pla­te­nie mo­bil­ných kre­di­tov *)

0,46

0,95

1,58

2,53

3,6

5,0

6,6

8,5

40 %

Os­tat­né

0,20

0,57

0,80

1,20

1,61

2,13

2,85

3,9

37 %

Spo­lu

53

101

163

24

325

431

563

721

35%

Zdroj: Gar­tner, máj 2013

Zdroj: ic­tma­na­zer.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter