Prieskum: Nasadenie cloudu neprináša podnikom očakávanú efektivitu

Prob­lé­mom clou­du bý­va izo­lá­cia ap­li­ká­cií od zvyš­ku pod­ni­ko­vých pro­ce­sov. Or­ga­ni­zá­cie od cloud com­pu­tin­gu oča­ká­va­jú nie­len zme­nu spô­so­bu, akým na­ku­pu­jú a pou­ží­va­jú IT, ale tiež vplyv na sa­mot­né pod­ni­ka­nie. V sku­toč­nos­ti jed­nou z hlav­ných mo­ti­vá­cií pre na­sa­de­nie clou­du bý­va sna­ha zrý­chliť pre­vádz­ku a zvý­šiť efek­ti­vi­tu pod­ni­ko­vých pro­ce­sov.

Štú­dia spo­loč­nos­tí Orac­le a Dy­na­mic Mar­kets sa sna­ži­la zis­tiť, na­koľ­ko sú­čas­né ap­li­ká­cie clou­du do­ká­žu oča­ká­va­nia zá­kaz­ní­kov spl­niť. Pries­kum (Cloud for Bu­si­ness Ma­na­gers: the Good, the Bad, and the Ug­ly) bol vy­ko­na­ný me­dzi za­mes­tnan­ca­mi s vý­kon­nou prá­vo­mo­cou vo fir­mách po ce­lom sve­te. Vý­sled­ky uka­zu­jú, že pre­káž­kou pre oča­ká­va­né zlep­še­nie vý­kon­nos­ti pod­ni­ka­nia bý­va izo­lá­cia jed­not­li­vých pro­ce­sov (vzni­ka­jú pre­vádz­ko­vé „si­lá"). Zá­kaz­ní­ci pre­to po­ža­du­jú ši­ro­ké ba­lí­ky nav­zá­jom in­teg­ro­va­ných clou­do­vých ap­li­ká­cií.

Zá­klad­ným zis­te­ním štú­die je sku­toč­nosť, že väč­ši­na fi­riem do­siaľ ne­má svo­je clou­do­vé ap­li­ká­cie in­teg­ro­va­né tak, ako vy­ža­du­jú ich ob­chod­né pro­ce­sy. Vý­sled­kom je nee­fek­tív­nosť pre­vádz­ky a prob­lé­my pri za­vá­dza­ní ďal­ších ino­vá­cií. Viac ako po­lo­vi­ca (54 %) res­pon­den­tov pri­pus­ti­la, že ich pod­nik za­zna­me­nal pre prob­lé­my s in­teg­rá­ciou clou­do­vých ap­li­ká­cií v pos­led­ných 6 me­sia­coch vý­pa­dok pre­vádz­ky.

Tie­to vý­pad­ky pri­tom za­siah­li aj do fun­go­va­nia tých od­de­le­ní, kto­ré sa­mi o se­be clou­do­vé ap­li­ká­cie ne­pou­ží­va­li. Po­lo­vi­ca (52 %) res­pon­den­tov uvied­la, že dôs­led­kom prob­lé­mov s clou­dom bo­lo ne­dodr­ža­nie zá­väz­ných ter­mí­nov, tri štvr­ti­ny (75 %) si po­tom sťa­žu­jú, že zlá in­teg­rá­cia clou­do­vých ap­li­ká­cií ne­ga­tív­ne ov­plyv­ňu­je schop­nosť ich or­ga­ni­zá­cie za­vá­dzať ino­vá­cie; clou­do­vé ap­li­ká­cie to­tiž bý­va­jú izo­lo­va­né od ďal­ších pod­ni­ko­vých pro­ce­sov.

To všet­ko sa de­je na­priek to­mu, že prá­ve zrý­chle­nie pre­vádz­ky a zvý­še­nie efek­ti­vi­ty pod­ni­ka­nia bý­va pre väč­ši­nu pod­ni­kov vô­bec hlav­ným dô­vo­dom na­sa­de­nia tech­no­ló­gií cloud com­pu­tin­gu.

Ďal­šie hlav­né vý­sled­ky štú­die

Izo­lá­cia ap­li­ká­cií pred­sta­vu­je vý­zvu pre ino­vá­cie. Úpl­ná väč­ši­na (83 %) res­pon­den­tov uvá­dza, že pre zlú in­teg­rá­ciu ne­zís­ka­li z clou­do­vých ap­li­ká­cií maximál­ny mož­ný prí­nos. 75 % do­py­to­va­ných do­dá­va, že prob­lé­my s clou­do­vou ap­li­ká­ciou ne­ga­tív­ne ov­plyv­ní sa­mot­nú schop­nosť ino­vá­cie. 36 % zmie­ňu­je ne­mož­nosť in­teg­ro­vať clou­do­vú ap­li­ká­ciu s vlas­tným sof­tvé­rom pod­ni­ku, 33 % res­pon­den­tov si sťa­žu­je na to, že clou­do­vé ap­li­ká­cie nie je mož­né pris­pô­so­biť pre špe­ci­fic­ké pot­re­by ich spo­loč­nos­ti.

Izo­lá­cia pod­ni­ko­vých pro­ce­sov spô­so­bu­je, že oča­ká­va­nia spo­je­né so za­ve­de­ním clou­du sa ne­napl­ňu­jú. Viac ako tri štvr­ti­ny (76 %) skú­ma­ných fi­riem uvá­dza, že hlav­nou mo­ti­vá­ciou pre cloud u nich bo­la sna­ha zís­kať rých­ly prís­tup k prís­luš­né­mu sof­tvé­ru, 47 % chce­lo tak­to za­čať pou­ží­vať sof­tvér lep­šie vy­ho­vu­jú­ci ich špe­ci­fic­kých pot­re­bám. Tie­to oča­ká­va­nia však dra­ma­tic­ky kon­tras­tu­jú s ich reál­nou skú­se­nos­ťou.

Dob­rou sprá­vou ale je, že väč­ši­na fi­riem si pot­re­bu lep­šej in­teg­rá­cie ap­li­ká­cií aj pro­ce­sov uve­do­mu­je. 81 % res­pon­den­tov po­va­žu­je pl­nú in­teg­rá­ciu clou­do­vých ap­li­ká­cií me­dzi se­bou aj s ďal­ším pod­ni­ko­vým sof­tvé­rom za dô­le­ži­tú vec. Po­lo­vi­ca (50 %) res­pon­den­tov tvr­dí, že vďa­ka in­teg­rá­cii mô­žu pria­mo a zo svo­jej vlas­tnej ap­li­ká­cie pris­tu­po­vať k dá­tam clou­do­vých ap­li­ká­cií iné­ho od­de­le­nia; to však sú­čas­ne zna­me­ná, že v po­lo­vi­ci prí­pa­dov ta­ká­to fun­kcio­na­li­ta k dis­po­zí­cii nie je.

Zdroj: Oracle


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter