SR: Širokopásmový prístup k internetu malo cez milión užívateľov

Kon­com up­ly­nu­lé­ho ro­ka ma­lo pev­ný ši­ro­ko­pás­mo­vý prís­tup k inter­ne­tu 1 043 227 uží­va­te­ľov. O pro­ti pr­vé­mu polro­ku 2012 to pred­sta­vu­je rast o prib­liž­ne šty­ri per­cen­tá. In­for­mo­val o tom ho­vor­ca Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du (TÚ) SR Ro­man Vav­ro. Ako pok­ra­čo­val, naj­viac, až 415 172 uží­va­te­ľov, sa pri­pá­ja­lo k ši­ro­ko­pás­mo­vé­mu inter­ne­tu pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie DSL, kto­rá za­zna­me­na­la polroč­ný rast o 1,8 %.

Pros­tred­níc­tvom prís­tu­po­vej sie­te no­vej ge­ne­rá­cie (NGA) ši­ro­ko­pás­mo­vý inter­net vy­uží­va­lo cel­ko­vo 278 810 uží­va­te­ľov, čo pred­sta­vu­je polroč­ný rast o 10,6 %. "V rám­ci NGA bo­lo naj­viac, až 144 196 uží­va­te­ľov, pri­po­je­ných pros­tred­níc­tvom FTTB, čo pred­sta­vu­je polroč­ný rast o 7,8% a tech­no­ló­gia FTTH so 100 831 uží­va­teľ­mi, kto­rá za­zna­me­na­la polroč­ný rast o 6 %," uvie­dol Vav­ro.

V rám­ci tech­no­ló­gie DSL bo­lo pod­ľa úda­jov te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du naj­viac uží­va­te­ľov, 354 710, pri­po­je­ných pros­tred­níc­tvom vlas­tnej sie­te te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho ope­rá­to­ra, čo zna­me­ná polroč­ný pok­les o 1,6 %. "Po­čet uží­va­te­ľov pri­po­je­ných pros­tred­níc­tvom uvoľ­ne­né­ho prís­tu­pu k účas­tníc­kym ve­de­niam (Full LLU) za­zna­me­nal polroč­ný rast o 37,5% a po­čet uží­va­te­ľov pri­po­je­ných pros­tred­níc­tvom prís­tu­pu k bi­to­vé­mu to­ku (Bitstream Ac­cess) polroč­ný rast o 27,9 % na 60 209," skon­šta­to­val Vav­ro.

Pod­ľa in­for­má­cií úra­du po­čet zmluv­ných uží­va­te­ľov pri­po­je­ných pros­tred­níc­tvom pev­ných bez­drô­to­vých prís­tu­po­vých bo­dov (FWA) bol 236 789. V tom­to prí­pa­de evi­du­je TÚ SR polroč­ný rast o 3 per­cen­tá. Káb­lo­vý mo­dem na pri­po­je­nie vy­uží­va­lo za­se 103 461 uží­va­te­ľov, čo je polroč­ný pok­les o 0,1 per­cen­ta.

Ako Vav­ro uvie­dol, po­čet pos­ky­to­va­te­ľov ši­ro­ko­pás­mo­vé­ho inter­ne­tu polroč­ne kle­sol o 3,3 % na 722, na dru­hej stra­ne po­čet ich uží­va­te­ľov vzrás­tol o prib­liž­ne 4 per­cen­tá. Úda­je Te­le­ko­mu­ni­kač­né­mu úra­du SR pos­kyt­li te­le­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter