Zľavových portálov ubudlo, no predaje ďalej rastú

Kým eš­te pred ro­kom ope­ro­va­lo na slo­ven­skom tr­hu tak­mer 150 zľa­vo­vých por­tá­lov, dnes je ak­tív­na ne­ce­lá po­lo­vi­ca, pri­čom mno­hé z nich po­nú­ka­jú len 1-2 zľa­vy a fun­gu­jú ako ved­ľaj­ší mar­ke­tin­go­vý nás­troj pre fir­my, kto­ré pos­ky­tu­jú rôz­ne ty­py slu­žieb.

Jed­ným z dô­vo­dov zní­že­nia poč­tu zľa­vo­vých por­tá­lov bo­la se­lek­cia, kto­rú ro­bi­li naj­väč­ší ag­re­gá­to­ri na tr­hu.

Ďal­šie dô­vo­dy kra­chu via­ce­rých por­tá­lov bo­li zni­žu­jú­ce sa mar­že a tvr­dý kon­ku­renč­ný boj me­dzi por­tál­mi. Biz­nis oko­lo zliav sa te­da pos­tup­ne viac a viac sús­tre­ďu­je na väč­ších a sta­bil­ných hrá­čov.

Top 10 zľa­vo­vých por­tá­lov ge­ne­ro­va­lo za pr­vý kvar­tál 2013 už viac ako 80 % ob­ra­tu ce­lé­ho tr­hu. Pred ro­kom to bo­lo me­nej ako 75 %.

Na­priek to­mu trh stá­le ne­vy­čer­pal svoj ras­to­vý po­ten­ciál, ako mu mno­hí pred­po­ve­da­li. Za pr­vý kvar­tál 2013 do­sia­hol trh pod­ľa zla­vy.sme.sk ob­rat asi 9,5 mi­lió­na eur, pri­čom v rov­na­kom ob­do­bí pred ro­kom to bo­lo o mi­lión me­nej. Me­dzi­roč­ný ná­rast za da­né ob­do­bie bol tak viac ako de­sať­per­cent­ný. Za ce­lý rok 2012 vy­ge­ne­ro­va­li zľa­vo­vé por­tá­ly ob­rat vo vý­ške prib­liž­ne 38 mi­lió­nov eur, čo bol op­ro­ti ro­ku 2011 ná­rast až o 70 per­cent.

Viac než po­lo­vi­cu ob­ra­tu zľa­vo­vých por­tá­lov ge­ne­ru­je ka­te­gó­ria po­by­ty. S od­stu­pom nas­le­du­jú zľa­vy z ka­te­gó­rií jed­lo, krá­sa či zlac­ne­ný to­var.

Prá­ve v rám­ci to­va­ru sa ako naj­per­spek­tív­nej­šia časť uka­zu­je sek­cia mó­dy, do kto­rej sa s ča­so­vým od­stu­pom nie­koľ­ko me­sia­cov po Čes­kej re­pub­li­ke ak­tív­ne pus­ti­li naj­väč­ší hrá­či na tr­hu, kto­rý­mi sú Zla­vaD­na.sk a Zla­vo­mat.sk.

Tie­to por­tá­ly si dl­ho­do­bo udr­žu­jú po­zí­ciu tr­ho­vej jed­not­ky a dvoj­ky. Por­tá­lu Zla­vad­na.sk sa do­kon­ca pod­ľa úda­jov zo zla­vy.sme.sk po­da­ri­lo vý­raz­nej­šie po­sil­niť svoj po­diel na tr­hu. Kým za mi­nu­lý rok bol tr­ho­vý po­diel Zla­vaD­na.sk asi 26 %, za pr­vý kvar­tál 2013 sa jej po­diel zvý­šil o 4 per­cen­tné bo­dy - až na 30 %. Svo­je po­zí­cie, i keď niž­ším tem­pom oko­lo jed­né­ho per­cen­ta, po­sil­ňo­va­li tak­mer všet­ci hrá­či z top 10.

Se­dem slo­ven­ských zľa­vo­vých por­tá­lov chce v bu­dúc­nos­ti pos­tu­po­vať pri sta­no­vo­va­ní štan­dar­dov tr­hu spo­loč­ne, pre­to vy­tvo­ri­li Slo­ven­skú aso­ciá­ciu por­tá­lov ko­lek­tív­ne­ho na­ku­po­va­nia.

Zdroj: Sme.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter