Prieskum: nesprávne vykonávaných softvérových aktualizácií v SR

Spo­loč­nosť GFI Software ozná­mi­la, že pod­ľa jej lo­kál­ne­ho pries­ku­mu, kto­rý sa us­ku­toč­nil v mar­ci 2013 me­dzi par­tner­mi pre­da­ja u nás a v ČR až 87 % slo­ven­ských pod­ni­ko­vých zá­kaz­ní­kov má­va prob­lé­my v dôs­led­ku nes­práv­ne vy­ko­ná­va­ných sof­tvé­ro­vých ak­tua­li­zá­cií.

Väč­ši­na pod­ni­kov má sí­ce dob­re ošet­re­ný prob­lém ak­tua­li­zá­cie sys­té­mov Win­dows a ap­li­ká­cií Mic­ro­soft, ale ne­ve­nu­je dos­ta­toč­nú po­zor­nosť ak­tua­li­zá­ciám sof­tvé­ru tre­tích strán, ako je Ado­be, Goog­le či Mo­zil­la, na kto­ré sa za­me­ria­va stá­le viac útoč­ní­kov.

Na zá­kla­de pries­ku­mu bo­lo zis­te­né, že 26,2 % slo­ven­ských pod­ni­kov má­va kvô­li ne­dos­ta­toč­ne vy­ko­ná­va­ným sof­tvé­ro­vým ak­tua­li­zá­ciám prob­lé­my pra­vi­del­ne, 60,7 % re­gis­tru­je prob­lé­my oje­di­ne­lo a iba 13,1 % ne­má­va prob­lé­my vô­bec.

Hlav­ný­mi dô­vod­mi nes­práv­ne vy­ko­ná­va­né­ho patch maaž­men­tu sú oba­vy z to­ho, že po ak­tua­li­zá­cii ne­bu­de nie­čo fun­go­vať (56,9 % res­pon­den­tov), níz­ke po­ve­do­mie o ce­lej prob­le­ma­ti­ke (55,2 %) a ná­zo­ry ma­naž­men­tu, že sof­tvé­ro­vé ak­tua­li­zá­cie sú pre pod­nik ne­výz­nam­né (43,1 %).

Na udr­ža­nie sof­tvé­ru v ak­tua­li­zo­va­nom sta­ve pou­ží­va 86,9 % pod­ni­kov služ­bu Win­dows Up­da­te, 78,7 % služ­by WSUS (Win­dows Server Up­da­te Servic­es) a iba 19,7 % resp. 11,5 % res­pon­den­tov vy­uží­va špe­cia­li­zo­va­né nás­tro­je ako GFI MAX Re­mo­te­Ma­na­ga­ment resp. GFI Lan­Guard.

GFI LanGuard-aktualizace softwaru na siti.jpg

Pod­ľa ne­dáv­no pub­li­ko­va­nej sprá­vy Na­tio­nal Vul­ne­ra­bi­li­ty Da­ta­ba­se sa v mi­nu­lom ro­ku tý­ka­lo 86 % všet­kých hlá­se­ných zra­ni­teľ­nos­tí ap­li­ká­cií tre­tích strán, iba 10 % ope­rač­ných sys­té­mov a 4 % har­dvé­ro­vých za­ria­de­ní. Me­dzi ap­li­ká­cia­mi sú su­ve­rén­ne naj­viac oh­ro­ze­né pre­hlia­da­če, vrá­ta­ne Mo­zil­la Fi­re­fox, Goog­le Chro­me, App­le Sa­fa­ri, Mic­ro­soft Inter­net Explo­rer a Ope­ra Browser.

K ďal­ším zná­mym zra­ni­teľ­ným ap­li­ká­ciám sa za­ra­di­li nap­rík­lad Mo­zil­la Thun­der­bird, Ado­be Flash Player, Ado­be Rea­der, App­le iTu­nes či Orac­le Ja­va.

GFI MAX-kontrola WSUS.gif

Zdroj: GFI SoftwareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter