Seriál The IT Crowd sa skončí špeciálnou epizódou

Brit­ský ko­me­diál­ny se­riál The IT Crowd (2006) sa vrá­ti na ob­ra­zov­ky s pos­led­nou špe­ciál­nou epi­zó­dou. V stre­du to pros­tred­níc­tvom Twit­te­ru potvr­dil tvor­ca kul­to­vé­ho sit­ko­mu Gra­ham Li­ne­han.

Epi­zó­da bu­de mať 40 mi­nút a di­vá­ci sa v nej roz­lú­čia so štvo­ri­cou hlav­ných hr­di­nov Royom Tren­ne­ma­nom (Chris O'Dowd), Mau­ri­ceom Mos­som (Ri­chard Ayoade), Kat­he­ri­ne Par­kin­son (Jen Bar­ber) a Doug­la­som Reyn­hol­mom (Matt Berry) i ďal­ší­mi pos­ta­va­mi. Za­tiaľ pos­led­nú časť se­riá­lu od­vy­sie­la­li 30. jú­la 2010 a od­vte­dy sa kle­be­ti­lo o ďal­šej sé­rii. Tej sa však na­ko­niec fa­nú­ši­ko­via ne­doč­ka­jú.

Se­riál zná­my aj pod náz­va­mi Aj­ťá­ci či Par­tič­ka IT sa od­oh­rá­va vo fik­tív­nej fir­me Reyn­holm In­dus­tries pre­dov­šet­kým na IT od­de­le­ní, kde pra­cu­je po­čí­ta­čo­vý gé­nius Mau­ri­ce a le­ni­vý Roy. Ich na­dria­de­nou sa sta­ne Jen, kto­rá však o in­for­mač­ných tech­no­ló­giách nič ne­tu­ší, z čo­ho vy­ply­nie množ­stvo hu­mor­ných si­tuá­cií.

Dô­le­ži­té úlo­hy zoh­rá­va­jú aj šé­fo­via spo­loč­nos­ti Den­holm Reyn­holm (Chris Morris) a je­ho syn Doug­las. Se­riál, kto­rý v ro­ku 2009 zís­kal te­le­víz­nu ce­nu BAF­TA v ka­te­gó­rii Naj­lep­šia si­tuač­ná ko­mé­dia, mal šty­ri sé­rie, pri­čom kaž­dá ma­la šesť čas­tí. Je­ho tvor­ca Gra­ham Li­ne­han má na kon­te aj se­riá­ly Black Books (2000-2004) či Fat­her Ted (1995-1998).

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter