Ako spoznať, že je IT projekt odsúdený na zánik?

Kaž­dý pro­jekt ne­mô­že byť ús­peš­ný a pri mno­hých z nich sa dá hneď na za­čiat­ku vy­po­zo­ro­vať, že je nie­čo zle.

Vo sve­te IT nie je nez­vy­čaj­né zú­čas­tniť sa v pro­jek­toch, kto­ré sa dob­re roz­beh­nú a po­tom sa skon­čia ka­tas­tro­fou. Uvá­dza­me nie­koľ­ko ra­ných zná­mok to­ho, že da­ný pro­jekt ne­do­pad­ne dob­re.

Pro­jekt ne­má pod­po­ru se­nior ma­na­ge­men­tu

Sil­ná osob­nosť zo spo­loč­nos­ti dos­ta­ne „skve­lý ná­pad" a za­čne plá­no­vať schô­dze a alo­ko­vať pros­tried­ky bez to­ho, aby ča­ka­la, až sa se­nior ma­na­ge­ment roz­hod­ne. Mno­ho po­dob­ných pro­jek­tov pok­ra­ču­je až do oka­mi­hu, keď tre­ba in­ves­to­vať pe­nia­ze, a po­tom sa rú­ca. Čas­to väč­ši­na účas­tní­kov ok­rem vlas­tné­ho pô­vod­cu vô­bec ne­tu­ší, že ne­bol pri­ja­tý žiad­ny roz­po­čet. Dô­le­ži­té je nep­ri­jať tvr­de­nie, že je to pre­to, že nie je jas­né, koľ­ko to bu­de stáť, kým sa pro­jekt ne­poh­ne.

Neexis­tu­je žiad­ny de­tail­ný plán pro­jek­tu

Prá­ca so sof­tvé­rom na plá­no­va­nie pro­jek­tov bý­va kom­pli­ko­va­ná a čas­to frus­tru­jú­ca. Eš­te hor­ší je však prí­pad, keď pro­jekt žiad­ny pro­jek­to­vý plán ne­má. Je­ho exis­ten­cia pred­sa len do­nú­ti všet­kých zú­čas­tne­ných k zva­žo­va­niu všet­kých ne­vyh­nut­ných fáz a kro­kov vrá­ta­ne po­ra­dia ich vy­ko­ná­va­nia. De­tail­ný plán je vždy lep­ší ako pos­tup pod­ľa in­štin­ktu, a ak žiad­ny neexis­tu­je, je lep­šie vy­tvo­riť si vlast­ný.

Schô­dze sú nap­lá­no­va­né bez oh­ľa­du na dos­tup­nosť čle­nov tí­mu

Ak ve­dú­ci pro­jek­tu svoj­voľ­ne plá­nu­je schô­dze na dá­tu­my, kto­ré sú v kon­flik­te s iný­mi dô­le­ži­tý­mi a už nap­lá­no­va­ný­mi uda­los­ťa­mi, je tak­mer za­ru­če­né, že kľú­čo­ví čle­no­via tí­mu ne­bu­dú prí­tom­ní a efek­ti­vi­ta stret­nu­tia bu­de nu­lo­vá. Rie­še­nie je jed­no­du­ché: in­ves­to­vať dos­ta­tok ča­su do hľa­da­nia ča­so­vé­ho slo­tu. Dob­ré je pra­cov­né schôdz­ky plá­no­vať pred obe­dom, ak je to mož­né - účas­tní­ci bu­dú pro­duk­tív­nej­ší.

Pro­jekt sa roz­bie­ha bez spo­lup­rá­ce s pou­ží­va­teľ­mi

Zá­kla­dom je vždy pri­hlia­dať na ná­zo­ry bu­dú­cich kon­co­vých pou­ží­va­te­ľov hneď v ra­ných plá­no­va­cích fá­zach pro­jek­tu. Pri­tom sa aj kom­plexné pro­jek­ty čas­to stret­nú s reali­tou až v pos­led­nej fá­ze tes­to­va­nia, keď sa eš­te len uká­že, že nah­rá­dza­né pro­ce­sy sa už tak­to ne­pou­ží­va­jú a tie no­vé ne­fun­gu­jú vô­bec.

Spus­te­nie je nap­lá­no­va­né na ví­kend

Mno­ho ve­dú­cich plá­nu­je ži­vý štart na ví­kend či práz­dni­ny. Zdá sa to dob­rý plán, pre­to­že po­ten­ciál­ne prob­lé­my nep­re­ru­šia služ­by pre za­mes­tnan­cov ani zá­kaz­ní­kov. Ale po­čas tých­to ča­so­vých okien je ťaž­ké zoh­nať po­moc. Čle­no­via tí­mu bu­dú prí­tom­ní, ale pod­po­ra sub­do­dá­va­te­ľov ne­bu­de k dis­po­zí­cii ale­bo bu­de mať vý­raz­ne hor­šiu reak­čnú do­bu. A nie je nič efek­tív­nej­šie než po te­le­fó­ne kon­zul­to­vať prob­lém da­ta­bá­zy s exper­tom opa­ľu­jú­cim sa s ro­di­nou na plá­ži.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter