Slovak Telekom s poklesom výnosov

Mul­ti­me­diál­ny ope­rá­tor Slo­vak Te­le­kom (ST) do­sia­hol v pr­vom štvrťro­ku 2013 vý­no­sy v hod­no­te 192 mil. eur. V po­rov­na­ní s rov­na­kým ob­do­bím vla­ňaj­ška ide o 6,7-per­cent­ný pok­les. Zisk spo­loč­nos­ti ST pred za­po­čí­ta­ním da­ní, úro­kov, od­pi­sov a amor­ti­zá­cie (EBIT­DA) ku kon­cu mar­ca kle­sol o 3,7 % na 82,9 mil. eur.

"Má­me za se­bou dob­rý štart do ná­roč­né­ho ro­ka, kto­rý sa hneď uvie­dol no­vý­mi vl­na­mi re­gu­lá­cie vo fixnej i mo­bil­nej sie­ti a v ďal­ších me­sia­coch bu­de tlak na na­še vý­no­sy pok­ra­čo­vať," hod­no­til pr­vý to­ho­roč­ný kvar­tál Mi­ros­lav Ma­jo­roš, pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ ST. Do­dal, že zni­žo­va­nie vý­no­sov os­tá­va na vla­ňaj­šej úrov­ni a ST sa sna­ží byť efek­tív­ny v ob­las­ti pro­fi­ta­bi­li­ty a in­ves­tí­cii do tr­hu.

Ako ďa­lej vy­plý­va zo zve­rej­ne­ných úda­jov, zá­kaz­níc­ka bá­za ope­rá­to­ra sa v pr­vom kvar­tá­li zní­ži­la o 1 % na 2,289 mi­lió­na. Cel­ko­vý po­čet ak­tív­nych uží­va­te­ľov, kto­rí vy­uži­li služ­by Te­le­ko­mu za pos­led­né tri me­sia­ce, do­sia­hol 2,187 mi­lió­na.

Po­čet zmluv­ných zá­kaz­ní­kov ST za­zna­me­nal mier­ny 0,6-per­cent­ný rast na 1,455 mi­lió­na, av­šak pok­les nas­tal v prí­pa­de uží­va­te­ľov pred­pla­te­ných ka­riet. S 5,4-per­cen­tným úbyt­kom ich po­čet pred­sta­vo­val 576 ti­síc. Po­čet SIM ka­riet pre mýt­ny sys­tém Sky­Toll os­tal prak­tic­ky na mi­nu­lo­roč­nej úrov­ni 257 ti­síc. Prie­mer­ný me­sač­ný vý­nos na zá­kaz­ní­ka (AR­PU) v mo­bil­nej sie­ti v pr­vých troch me­sia­coch toh­to ro­ka pred­sta­vo­val 13 eur. Me­dzi­roč­ne sa tak zní­žil o 7,8 %.

Na dru­hej stra­ne, ST si v pr­vom kvar­tá­li po­lep­šil v ob­las­ti ši­ro­ko­pás­mo­vých prís­tu­pov k inter­ne­tu, keď sa ich po­čet zvý­šil o 4,4 % na 488 ti­síc. "Dru­hou ras­tú­cou ob­las­ťou je seg­ment di­gi­tál­nej te­le­ví­zie, v kto­rom sa zvý­šil po­čet zá­kaz­ní­kov me­dzi­roč­ne o viac ako 10 %, a to na 179 ti­síc," uvie­dol Mi­chal Ko­rec, po­rad­ca kor­po­rát­nej ko­mu­ni­ká­cie ST.

Ope­rá­tor je spo­koj­ný aj s vý­nos­mi svo­jich dcér­skych spo­loč­nos­tí Zoz­nam a Zoz­nam Mo­bi­le, kto­ré op­ro­ti vla­ňaj­šku stúp­li o 6 % na 1,26 mil. eur. Spo­loč­nosť Po­sAm evi­do­va­la vý­no­sy na úrov­ni 4,7 mil. eur.

Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom je sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group. Jej ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom je spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom AG s po­die­lom 51 % ak­cií.

Slo­ven­ská re­pub­li­ka za­stú­pe­ná Mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva Slo­ven­skej re­pub­li­ky vlas­tní 34 % ak­cií a Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky 15 % ak­cií. Sku­pi­nu Slo­vak Te­le­kom tvo­ria ma­ter­ská spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom a jej dcér­ske spo­loč­nos­ti Zoz­nam, Zoz­nam Mo­bi­le, Te­le­kom Sec a Po­sAm.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter