Adobe končí s krabicami a vývojom Creative Suite. Photoshop získate už iba cez predplatné.

Spo­loč­nosť Ado­be sa roz­hod­la zme­niť spô­sob, akým dis­tri­buu­je sof­tvér z pro­duk­to­vej ra­dy Crea­ti­ve Sui­te. Na­mies­to kra­bi­co­vé­ho pre­da­ja sof­tvé­ro­vých li­cen­cií bu­dú ap­li­ká­cie spop­lat­ne­né me­sač­ným pop­lat­kom.

Jed­not­li­vé ap­li­ká­cie z ba­lí­ka Crea­ti­ve Sui­te 6 už ne­bu­dú pod­po­ro­va­né a ak­tua­li­zo­va­né. No­vé fun­kcie bu­dú dos­tup­né iba pre clou­do­vé služ­by, kto­ré bu­dú k dis­po­zí­cii pod náz­vom Crea­ti­ve Cloud.

Crea­ti­ve Cloud tak nah­ra­dí Crea­ti­ve Sui­te, aj keď ap­li­ká­cie os­ta­nú v prin­cí­pe rov­na­ké. Služ­ba Crea­ti­ve Cloud bo­la uve­de­ná pred ro­kom v ap­rí­li. Mo­men­tál­ne má viac ako 2 mi­lió­ny re­gis­tro­va­ných pou­ží­va­te­ľov, z to­ho prib­liž­ne pol mi­lió­na tvo­ria pla­tia­ci zá­kaz­ní­ci. No­vá ak­tua­li­zá­cia umož­ní pou­ží­va­te­ľom syn­chro­ni­zo­vať sú­bo­ry a pro­jek­ty na­prieč rôz­ny­mi plat­for­ma­mi, jed­not­li­vé ap­li­ká­cie by sa ma­li doč­kať aj no­vých fun­kcií a ďal­ších vy­lep­še­ní.

Me­sač­né pop­lat­ky za pou­ží­va­nie služ­by Crea­ti­ve Cloud sú 50 USD / 61,50 EUR me­sač­ne pre jed­not­liv­cov, resp. 70 USD / 86,09 EUR za oso­bu v prí­pa­de sku­pi­no­vé­ho pred­plat­né­ho. Exis­tu­jú­ci ma­ji­te­lia ba­lí­ka Crea­ti­ve Sui­te ma­jú k dis­po­zí­cii do­čas­né zľa­vy. V rám­ci me­sač­né­ho pred­plat­né­ho mô­žu pou­ží­va­te­lia vy­uží­vať viac ako 30 slu­žieb a ap­li­ká­cii, vrá­ta­ne ob­ľú­be­ných nás­tro­jov Pho­tos­hop, Illus­tra­tor, In­De­sign, Pre­mie­re Pro, Audi­tion a ďal­ších. Tie­to ap­li­ká­cie ma­jú v náz­ve skrat­ku CC, čo ozna­ču­je, že ide o ver­zie pre služ­bu Crea­ti­ve Cloud. Pou­ží­va­te­lia, kto­rí ma­jú zá­ujem iba o kon­krét­nu ap­li­ká­ciu, ju mô­žu vy­uží­vať za pop­la­tok 24,59 EUR me­sač­ne. K dis­po­zí­cii je aj 30-dňo­vá skú­šob­ná ver­zia. 

Zdroj: macworld.com, crea­ti­ve.ado­be.com 


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter