Microsoft oznámil 100 miliónov predaných licencií Windows 8

Od uve­de­nia ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8 up­ly­nu­lo už pol ro­ka, no Mic­ro­soft bol do­po­siaľ dosť skú­py na in­for­má­cie o je­ho pre­da­joch. Te­raz Ta­mi Relle­ro­vá, mar­ke­tin­go­vá a fi­nan­čná ria­di­teľ­ka di­ví­zie Win­dows, na blo­gu Mic­ro­sof­tu ozná­mi­la, že pre­da­je Win­dows 8 prek­ro­či­li hra­ni­cu 100 mi­lió­nov ku­sov.

Ten­to po­čet za­hŕňa li­cen­cie sys­té­mov do­dá­va­ných na no­vých tab­le­toch či PC, ako aj up­gra­dy na Win­dows 8. Pos­led­ný údaj z ja­nuá­ra ho­vo­ril o 60 mi­lió­noch pre­da­ných li­cen­cií. Čís­la sú te­da na po­dob­nej úrov­ni, ako bo­li v prí­pa­de Win­dows 7, ten však ne­bol pod­po­re­ný mo­hut­nou mar­ke­tin­go­vou ak­ciou ako ak­tuál­ny ope­rač­ný sys­tém, kto­rý sa spo­čiat­ku po­nú­kal za nao­zaj vý­hod­né ce­ny.

Zdroj: blogs.win­dows.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter