Gartner: Do roku 2017 prestane až polovica firiem poskytovať zamestnancom počítače

Vy­uží­va­nie vlas­tných za­ria­de­ní za­mes­tnan­cov v pra­cov­nom pros­tre­dí (BYOD) sa stá­va me­dzi spo­loč­nos­ťa­mi aj sa­mot­ný­mi za­mes­tnan­ca­mi čo­raz ob­ľú­be­nej­ším. Pod­ľa agen­tú­ry Gar­tner do ro­ku 2017 pres­ta­ne až po­lo­vi­ca fi­riem za­mes­tnan­com po­čí­ta­čo­vé za­ria­de­nia pos­ky­to­vať.

Pod­ľa spo­loč­nos­ti Gar­tner zos­ta­ne len 15 per­cent spo­loč­nos­tí, kto­ré na BYOD nep­rej­dú nik­dy, a 40 % umož­ní svo­jim za­mes­tnan­com vý­ber me­dzi vlas­tný­mi a fi­rem­ný­mi za­ria­de­nia­mi.

Mo­bil­né za­ria­de­nia zvy­šu­jú pro­duk­ti­vi­tu čas­to ces­tu­jú­cich za­mes­tnan­cov, ale ich prie­mer­ná ce­na sa po­hy­bu­je oko­lo 600 do­lá­rov roč­ne na jed­né­ho za­mes­tnan­ca. Nie­len ce­na, ale aj lep­ší po­cit, kto­rý za­mes­tnan­ci vďa­ka pou­ží­va­niu vlas­tné­ho za­ria­de­nia ma­jú, po­má­ha po­su­núť my­šlien­ku BYOD vpred, na­pí­sal Da­vid Willis, ana­ly­tik zo spo­loč­nos­ti Gar­tner.

BYOD v sú­čas­nos­ti vy­uží­va­jú naj­viac spo­loč­nos­ti s ob­ra­tom 500 mi­lió­nov až 5 mi­liárd do­lá­rov. Naj­me­nej ob­ľú­be­ná je tá­to stra­té­gia v Euró­pe, naj­ob­ľú­be­nej­šia, nao­pak, v In­dii, Čí­ne a v Bra­zí­lii.

Aj keď stra­té­gia BYOD za­mes­tnan­com umož­ňu­je pou­ží­vať ich ob­ľú­be­né za­ria­de­nie, nez­na­me­ná to, že za­mes­tná­va­teľ ne­mu­sí nič pla­tiť. Za­mes­tnan­ci, kto­rí svo­je mo­bil­né za­ria­de­nie na prá­cu pot­re­bu­jú, oča­ká­va­jú ne­ja­ké kom­pen­zá­cie rov­na­ko ako nap­rík­lad pri ces­tov­ných vý­dav­koch. Náh­ra­du pos­ky­tu­je však iba prib­liž­ne po­lo­vi­ca spo­loč­nos­tí, kto­ré BYOD vy­uží­va­jú, a to len v po­do­be dvoj­per­cen­tné­ho prís­pev­ku na servisn­ý plán.

Aj tak však „nie je žiad­ny mo­bil­ný za­mes­tna­nec za­dar­mo", na­pí­sal Willis. „Viac za­mes­tnan­cov a viac za­ria­de­ní zna­me­ná aj viac pe­ňa­zí in­ves­to­va­ných do nás­tro­jov na za­bez­pe­če­nie a sprá­vu, viac li­cen­cií na ap­li­ká­cie a aj viac po­ten­ciál­nych prob­lé­mov a zmät­kov."

Nák­la­dy spo­je­né s BYOD mô­žu „veľ­mi jed­no­du­cho prek­ro­čiť hra­ni­cu 100 do­lá­rov roč­ne za za­mes­tnan­ca", do­dal Willis. Do ro­ku 2016 mô­žu vý­dav­ky stúp­nuť aj nad 300 do­lá­rov, pre­dov­šet­kým pre li­cen­čné pop­lat­ky.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter