Školstvo: STU dostala prestížny európsky certifikát ECTS

Rek­tor Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty (STU) Ro­bert Red­ham­mer dnes prev­zal cer­ti­fi­kát ECTS la­bel, kto­rý ude­ľu­je Európ­ska ko­mi­sia - jej Ge­ne­rál­ne ria­di­teľ­stvo pre vzde­lá­va­nie a kul­tú­ru uni­ver­zi­tám v Euró­pe.

Rek­tor dos­tal oce­ne­nie po­čas dneš­nej kon­fe­ren­cie o vnú­tor­ných sys­té­moch kon­tro­ly kva­li­ty na ško­lách v Bra­tis­la­ve, na kto­rej si za­se rek­tor súk­rom­nej Vy­so­kej ško­ly ma­naž­men­tu/Ci­ty Uni­ver­si­ty of Seatt­le v Tren­čí­ne Bra­nis­lav Li­char­dus prev­zal oce­ne­nie DS - Di­plo­ma Sup­ple­ment. Je­ho ško­la je pr­vou na Slo­ven­sku, kto­rá zís­ka­la to­to oce­ne­nie.

stu_ects_label.jpg Zís­ka­nie ECTS la­bel (Cre­dit Tran­sfer Sys­tem - Európ­sky sys­tém tran­sfé­ru kre­di­tov) naz­na­ču­je všet­kým do­má­cim a za­hra­nič­ným štu­den­tom, že kre­dit­ný sys­tém štú­dia na STU spĺňa prís­ne európ­ske štan­dar­dy a vzde­lá­va­nie je pl­ne po­rov­na­teľ­né so za­hra­ni­čím.

O cer­ti­fi­kát sa kaž­do­roč­ne uchá­dza­jú de­siat­ky uni­ver­zít, us­pe­je spra­vid­la len zlo­mok z nich. Zo slo­ven­ských uni­ver­zít do­te­raz zís­ka­la cer­ti­fi­kát ECTS la­bel ok­rem STU už len Slo­ven­ská poľ­no­hos­po­dár­ska uni­ver­zi­ta v Nit­re, in­for­mo­va­la ho­vor­ky­ňa STU An­drea Haj­dú­cho­vá.

"Veľ­mi ma po­te­ši­lo, že sa Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­te po­da­ri­lo zís­kať cer­ti­fi­kát ECTS la­bel na pr­vý raz. Potvr­dzu­je to, že náš sys­tém štú­dia je pl­ne po­rov­na­teľ­ný v rám­ci ce­lej Euró­py, že je tran­spa­rent­ný. Štu­den­ti, na­ši aj za­hra­nič­ní, ľah­ko zís­ka­jú preh­ľad o tom, čo mô­žu u nás štu­do­vať, kto­ré pred­me­ty a v kto­rom se­mes­tri. Jed­no­du­cho to uľah­ču­je me­dzi­ná­rod­nú mo­bi­li­tu," po­ve­dal rek­tor Red­ham­mer.

Po mi­nu­lo­roč­nom za­ra­de­ní STU do pres­tíž­ne­ho Šan­ghaj­ské­ho reb­ríč­ka ARWU TOP 200 in Com­pu­ter Scien­ces, je to pod­ľa ne­ho ďal­šie oce­ne­nie ich sna­hy pos­ky­to­vať štu­den­tom kva­lit­né vzde­lá­va­nie v pre­po­je­ní na vý­skum a prax.

Rek­tor VŠ ma­naž­men­tu sa za­se poch­vá­lil ak­tuál­nym umies­tne­ním svo­jej ško­ly v pr­vej 300-vke reb­ríč­ka Webo­met­ric a po­ve­dal, že oce­ne­nie je dô­ka­zom to­ho, že aj súk­rom­né vy­so­ké ško­ly ma­jú svo­je mies­to vo vzde­lá­va­com sys­té­me na Slo­ven­sku a pos­ky­tu­jú kva­lit­né vzde­lá­va­nie.

ECTS la­bel je pres­tíž­nym potvr­de­ním, že všet­ky štu­dij­ne prog­ra­my pos­ky­to­va­né na Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­te, všet­ky skúš­ky a kre­di­ty, kto­ré štu­den­ti zís­ka­va­jú, sú v sú­la­de s európ­skym kre­di­to­vým sys­té­mom a sú tak uz­ná­va­né aj v za­hra­ni­čí. Ak má uni­ver­zi­ta tú­to znač­ku, je to sig­nál kva­li­ty pre do­má­cich aj pre za­hra­nič­ných štu­den­tov.

Tí do­má­ci ve­dia, že ak sa časť štú­dia ale­bo je­ho zá­ver roz­hod­nú ab­sol­vo­vať v za­hra­ni­čí, ta­moj­šie uni­ver­zi­ty im uz­na­jú kaž­dú skúš­ku, kto­rú ab­sol­vo­va­li na STU. Pre za­hra­nič­ných štu­den­tov, kto­rí chcú, nao­pak časť štú­dia ab­sol­vo­vať na Slo­ven­sku, je ECTS la­bel sig­ná­lom, že po náv­ra­te na do­mov­skú uni­ver­zi­tu im ak­cep­tu­jú štú­dium na STU.

Pod­mien­kou žia­dos­ti o cer­ti­fi­kát ECTS la­bel bo­lo vy­tvo­riť a zve­rej­niť na strán­ke uni­ver­zi­ty tzv. ECTS in­for­mač­ný ka­ta­lóg. Je­ho štruk­tú­ru ur­ču­je Európ­ska ko­mi­sia, na webe uni­ver­zi­ty mu­sí byť dos­tup­ný v an­glic­kom ja­zy­ku. Jed­not­li­vým pred­me­tom sú v ňom pri­ra­de­né tzv. ECTS kre­di­ty, čo sú hod­no­ty, kto­ré vy­jad­ru­jú pra­cov­né za­ťa­že­nie štu­den­ta pot­reb­né na ab­sol­vo­va­nie pred­me­tov za je­den aka­de­mic­ký rok na da­nej uni­ver­zi­te.

Hod­no­te­né sú pred­náš­ky, cvi­če­nia, se­mi­ná­re, in­di­vi­duál­na prá­ca, skúš­ky a prí­pad­né iné ak­ti­vi­ty. ECTS ka­ta­lóg tak umož­ňu­je do­má­cim aj za­hra­nič­ným štu­den­tom ľah­šie po­cho­piť a po­rov­ná­vať štu­dij­né prog­ra­my na európ­skych uni­ver­zi­tách.

Uni­ver­zi­ta s ozna­če­ním ECTS la­bel je tak pre do­má­cich a za­hra­nič­ných štu­den­tov zá­ru­kou tran­spa­ren­tnos­ti a kva­lit­nej štu­den­tskej mo­bi­li­ty a uz­na­nia štú­dia ab­sol­vo­va­né­ho za­hra­ni­čí.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter