Pozor, ženy v IT dnes majú sviatok!

Iba má­lo fi­riem sa mô­že poch­vá­liť prog­ra­má­tor­kou, sof­tvé­ro­vou in­ži­nier­kou ale­bo da­ta­bá­zo­vou ana­ly­tič­kou. Kým v za­hra­ni­čí tvo­ria že­ny v in­for­mač­ných tech­no­ló­giách asi 20 per­cent za­mes­tnan­cov, u nás pre­ja­vu­je zá­ujem o tú­to špe­cia­li­zá­ciu len 5 per­cent žien. Ak že­nu - IT špe­cia­lis­tku pred­sa len poz­ná­te, je na­mies­te da­ro­vať jej dnes kve­ty ale­bo ma­lú po­zor­nosť. 25. ap­rí­la 2013 je to­tiž Me­dzi­ná­rod­ný deň žien v IT.

Pod­ľa Sil­vie Mik­lo­vej zo spo­loč­nos­ti Aji­lon, kto­rá sa špe­cia­li­zu­je na ob­sa­dzo­va­nie IT po­zí­cií, sa že­ny na ne­dos­ta­tok príl­eži­tos­tí v IT ob­las­ti ne­mô­žu sťa­žo­vať. Fir­my to­tiž tech­nic­ké po­zí­cie po­nú­ka­jú rov­na­ko mu­žom aj že­nám. Keď­že ide o se­da­vé za­mes­tna­nia, kde ne­roz­ho­du­je fy­zic­ká zdat­nosť, ne­dá sa ho­vo­riť ani o skry­tých pred­sud­koch za­mes­tná­va­te­ľov. Prí­či­nou je skôr ne­záu­jem zo stra­ny žien.

Potvr­dzu­jú to aj šta­tis­ti­ky vy­so­kých škôl. Po­mer žien - uchá­dzačiek o štú­dium tech­nic­kých od­bo­rov je len 5 až 7 per­cent. Nap­rík­lad štu­den­tka pos­led­né­ho roč­ní­ka od­bo­ru Po­čí­ta­čo­vé in­ži­nier­stvo Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve Zu­za­na Kr­ná­čo­vá bu­de ten­to rok je­di­nou štu­den­tkou od­bo­ru na štát­ni­ciach, pri­čom in­ži­nierske štú­dium pô­vod­ne za­ča­li dve.

„Sú aj od­bo­ry, v kto­rých sa ne­náj­de ani jed­na štu­den­tka," ho­vo­rí Kr­ná­čo­vá. Si­tuácia sa však pos­tup­ne zlep­šu­je. Sil­via Mik­lo­vá vní­ma z dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka veľ­mi mier­ny, ale pred­sa len vi­di­teľ­ný ná­rast zá­uj­mu žien o IT. „Prav­de­po­dob­ne si aj di­ev­ča­tá pri roz­ho­do­va­ní o štú­diu za­ča­li viac uve­do­mo­vať vý­bor­né ka­riér­ne príl­eži­tos­ti v per­spek­tív­nom biz­ni­se."

Aj keď sú že­ny vo sve­te tech­no­ló­gií za­stú­pe­né skrom­ne, na po­ho­vo­roch o svo­jich pred­pok­la­doch zvyk­nú pres­ved­čiť. Ich de­ví­zou pod­ľa skú­se­nos­tí per­so­na­lis­tov je lo­gic­ko-tech­nic­ké mys­le­nie, ale aj ty­pic­ky žen­ské vlas­tnos­ti, nap­rík­lad em­pa­tia. Via­ce­ré štú­die pri­tom potvr­dzu­jú, že di­ver­zi­ta poh­la­ví má na pra­cov­né tí­my dob­rý vplyv, pod­po­ru­je krea­ti­vi­tu a roz­ho­do­va­nie.

„Ak sa po­zrie­me na IT spo­loč­nos­ti ako ce­lok, je v nich za­stú­pe­ných dos­ta­tok žien. Nie však na tech­nic­kých po­zí­ciách, ale skôr po­zí­ciách orien­to­va­ných na zá­kaz­níc­ky servis, ob­chod, mar­ke­ting ale­bo sof­tvé­ro­vé li­cen­co­va­nie," pri­po­mí­na Mik­lo­vá.

Deň žien v IT za­vied­la od ro­ku 2010 Me­dzi­ná­rod­ná te­le­ko­mu­ni­kač­ná únia s cie­ľom mo­ti­vo­vať že­ny k prá­ci v seg­men­te, kto­rý je stá­le do­mé­nou mu­žov. Vo sve­te si ho pri­po­mí­na­me vždy vo štvr­tý ap­rí­lo­vý štvr­tok.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter