Život s počítačmi – aké sú naše najčastejšie zlozvyky?

Ľudia nie sú do­ko­na­lí a ro­bia ve­ci, kto­ré by ne­ma­li. Zloz­vy­ky sa tý­ka­jú aj sve­ta po­čí­ta­čov a mo­bil­ných za­ria­de­ní. Aké sú tie naj­čas­tej­šie?

Pou­ží­va­nie za­ria­de­ní so špi­na­vý­mi ru­ka­mi

Ho­vo­rí sa, že klá­ves­ni­ca je špi­nav­šia ako zá­chod. To­to tvr­de­nie pla­tí aj pre mo­bil­ný te­le­fón - naj­mä ak ho čas­to pou­ží­va­te so špi­na­vý­mi ru­ka­mi. Do­kon­ca sa ob­ja­vil prí­pad zlo­de­ja, kto­rý uk­ra­dol te­le­fón a na­ka­zil sa Ebo­lou. Ok­rad­nu­tý to­tiž­to tou­to cho­ro­bou tr­pel a te­le­fón, rov­na­ko ako klá­ves­ni­ca, fun­gu­je ako vý­bor­ný pre­ná­šač bak­té­rii.

Je­de­nie pri po­čí­ta­či

Je­de­nie pri po­čí­ta­či je ideál­ny spô­sob, ako si eš­te viac za­špi­niť klá­ves­ni­cu. Špe­ciál­na ka­te­gó­ria sú prí­pa­dy, ke­dy pou­ží­va­te­lia vy­uží­va­jú te­lo no­te­boo­ku ako pod­piv­ník ale­bo na od­kla­da­nie ká­vy. Sta­čí je­den zlý po­hyb a no­te­book to mož­no nep­re­ži­je.

Ne­čis­te­nie za­ria­de­ní

Ne­čis­te­nie za­ria­de­ní mô­že skrá­tiť ich ži­vot­nosť, naj­mä (a nie­len) v prí­pa­de sto­lo­vých po­čí­ta­čov, kto­ré sa mô­žu po­mer­ne jed­no­du­cho za­prá­šiť dl­ho­do­bým pou­ží­va­ním. Hlav­ným prob­lé­mom pra­chu je to, že mô­že up­chať vet­ra­nie, zní­žiť efek­ti­vi­tu ven­ti­lá­to­rov ale­bo poš­ko­diť op­tic­ké me­cha­ni­ky. Vý­sled­kom je mno­hok­rát pre­hrie­va­nie sys­té­mu, kto­ré mô­že znač­ne zní­žiť je­ho ži­vot­nosť. Čis­te­nie po­čí­ta­ča pri­tom nie je ča­so­vo ná­roč­né a od­bor­ní­ci ho od­po­rú­ča­jú čis­tiť as­poň dvak­rát roč­ne.

Zle se­de­nie pri po­čí­ta­či

Jed­ným z naj­čas­tej­ších prob­lé­mov, resp. zloz­vy­kov pri prá­ci s po­čí­ta­čom je zlé se­de­nie. Na tú­to té­mu exis­tu­je via­ce­ro in­for­má­cii, kto­ré ra­dia, ako se­dieť správ­ne pri po­čí­ta­či a ako sa vy­hnúť zdra­vot­ným prob­lé­mom, kto­ré mô­že zlé se­de­nie spô­so­biť. Je ideál­ne, aby pou­ží­va­teľ se­del pri PC vy­stre­tý, zoh­nu­tie ko­lien by ma­lo byť 90 stup­ňov. Mo­ni­tor by mal byť pos­ta­ve­ný tak, aby bo­la hor­ná časť na úrov­ní očí.

Prá­ca/hra­nie bez pres­táv­ky

Pri kaž­dom spus­te­ní hry vás vý­rob­ca in­for­mu­je o tom, aby ste si spra­vi­li krát­ku, 15 mi­nú­to­vú pres­táv­ku po ho­di­ne hra­nia. Tie­to pres­táv­ky je vhod­né dodr­žia­vať aj pri prá­ci s po­čí­ta­čom a mô­žu za­brá­niť po­ten­ciál­nym zdra­vot­ným prob­lé­mom. Je zrej­mé, že nie vždy sa však da­jú tie­to pres­táv­ky dodr­žia­vať.

Pou­ží­va­nie no­te­boo­ku v lo­ne

Pou­ží­va­nie no­te­boo­ku v lo­ne mô­že spô­so­biť via­ce­ro prob­lé­mov. Je to da­né tep­lom, kto­ré no­te­book vy­ža­ru­je - to­to tep­lo, ak má­te no­te­book po­lo­že­ný na ko­le­nách, resp. v lo­ne, mô­že mať za nás­le­dok vy­su­še­nie ko­že, zní­že­nie tvor­by sper­mií ale­bo aj ra­ko­vi­nu.

Ne­zá­lo­ho­va­nie dát

Ak si ne­zá­lo­hu­je­te dá­ta, prav­de­po­dob­ne na to ne­dop­la­tí­te svo­jim zdra­vím, resp. ak áno, tak ne­pria­mo. Mô­že­te však prísť o dô­le­ži­tú prá­cu ale­bo dá­ta, čo mô­že mať za nás­le­dok fi­nan­čné ško­dy ale­bo jed­no­du­cho iba stra­tu ča­su. Zá­lo­ho­va­nie dát pri­tom nie je nič zlo­ži­té a pri dneš­ných ce­nách exter­ných dis­kov mô­že­te veľ­mi jed­no­du­cho zá­lo­ho­vať dá­ta na pev­né dis­ky, op­tic­ké mé­dia ale­bo aj do clou­du.

Pou­ží­va­nie to­ho is­té­ho hes­la

O hes­lách sme pí­sa­li už viac­krát. Hac­ke­ri ma­jú k dis­po­zí­cii vý­kon­né nás­tro­je a da­ta­bá­zy uk­rad­nu­tých he­siel. Ak pou­ží­va­te tú is­tú kom­bi­ná­ciu me­no/hes­lo v rám­ci via­ce­rých úč­tov - a niek­to­rú z da­ných slu­žieb na­pad­nú a dá­ta uk­rad­nú, ste v oh­ro­ze­ní, že útoč­ní­ci zneu­ži­jú tie­to dá­ta v sna­he prih­lá­siť sa do iných úč­tov. Pre­to je vhod­né pou­ží­vať rôz­ne hes­lá pre rôz­ne služ­by. S tým­to vám po­mô­žu rôz­ne uti­li­ty, ur­če­né na sprá­vu he­siel.

Ig­no­ro­va­nie ak­tua­li­zá­cii

Niek­to­rí pou­ží­va­te­lia si my­slia, že ak­tua­li­zá­cie sú zby­toč­né a v niek­to­rých prí­pa­doch ma­jú prav­du. Vo väč­ši­ne prí­pa­dov však vý­rob­ca pros­tred­níc­tvom ak­tua­li­zá­cii od­stra­ňu­je chy­by a ne­dos­tat­ky pro­duk­tu, prí­pad­ne vy­lep­šu­je je­ho fun­kcio­na­li­tu o no­vé fun­kcie. Ak­tua­li­zá­cie sú dô­le­ži­té aj z to­ho dô­vo­du, že z ča­su na čas op­ra­vu­jú ne­bez­peč­nú chy­bu, kto­rú by po­ten­ciál­ne moh­li zneu­žiť útoč­ní­ci.

Preh­na­né zdie­ľa­nie na so­ciál­nych sie­ťach

So­ciál­ne sie­te sú vý­bor­ným nás­tro­jom, po­mo­cou kto­ré­ho mô­že­me so sve­tom zdie­ľať, čo len chce­me. Tre­ba sa však dr­žať hes­la, že me­nej je nie­ke­dy viac a zby­toč­ne svo­jich pria­te­ľov „nes­pa­mo­vať" in­for­má­cia­mi o tom, čo prá­ve jem ale­bo nez­die­ľať de­siat­ky fo­tiek roz­koš­ných ma­či­čiek den­ne.

Ne­reš­tar­to­va­nie za­ria­de­ní

Mo­bil­né za­ria­de­nia, vrá­ta­ne mo­der­ných no­te­boo­kov a ultra­boo­kov, sú navr­hnu­té tak, že pou­ží­va­teľ ich ne­pot­re­bu­je vy­pí­nať. Ak za­ria­de­nie beží nie­koľ­ko dní v ku­se bez vy­pnu­tia, reš­tar­to­va­nie mô­že po­môcť uvoľ­niť sys­té­mo­vé pros­tried­ky, čo sa mô­že po­zi­tív­ne pre­ja­viť ply­nu­lej­šou pre­vádz­kou ope­rač­né­ho sys­té­mu.

V kto­rých bo­doch ste sa naš­li?... :-)

Zdroj: pcworld.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter