Intel: Dotykové notebooky môžu koncom roka zlacnieť na 200 dolárov

In­tel sa chys­tá vo štvr­tom štvrťro­ku vy­dať no­vú ge­ne­rá­ciu CPU Atom, kto­rá ot­vo­rí pre vý­rob­cov no­te­boo­kov no­vé mož­nos­ti.

Ultra­boo­ky a no­te­boo­ky pou­ží­va­jú­ce či­py zo sé­rie Co­re na bá­ze Haswell a Pen­tium/Ce­le­ron sto­ja a aj na­ďa­lej bu­dú stáť viac ako 500 eur, no pod­ľa vy­jad­re­nia CEO spo­loč­nos­ti Pau­la Otelli­ni­ho po­čas ne­dáv­nej te­le­kon­fe­ren­cie no­vé pro­ce­so­ry umož­nia zlac­ne­nie tých­to za­ria­de­ní až na 200 eur, te­da pod ce­no­vú úro­veň väč­ši­ny dneš­ných 7-pal­co­vých tab­le­tov. Mož­no oča­ká­vať, že bu­dú pod­po­ro­vať do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie a bu­dú vy­ba­ve­né ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8.

Sprá­vy v mé­diách pred­pok­la­da­li, že Otelli­ni na­rá­žal na štvor­jad­ro­vé Atom Bay Trail, kto­ré sa ma­jú dos­tať na trh vo štvr­tom štvrťro­ku, no pod­ľa pre­pi­su te­le­kon­fe­ren­cie na server­i See­king Al­pha ho­vo­ril šéf In­te­lu o pro­ce­so­roch „non-Co­re" a nes­pres­nil, že pôj­de o či­py Bay Trail. Mo­hol te­da mie­niť aj lac­né pro­ce­so­ry Pen­tium; ta­ký ob­sa­hu­je nap­rík­lad aj chro­me­book Acer C7, kto­ré­ho uvá­dzacia ce­na bo­la 199 do­lá­rov.

Zdroj: news.sof­tpe­dia.com
the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter