EÚ chce vyšetrovať Huawei a ZTE pre ceny a neférové dotácie

Euro­ko­mi­sár pre ob­chod Ka­rel De Gucht chce štá­ty Európ­skej únie po­žia­dať o pod­po­ru pri vy­šet­ro­va­ní čín­skych vý­rob­cov te­le­ko­mu­ni­kač­nej tech­ni­ky Huawei a ZTE, a to aj bez sťaž­nos­ti zo stra­ny európ­skych vý­rob­cov. V uto­rok o tom in­for­mo­va­li európ­ski di­plo­ma­ti.

Európ­ska ko­mi­sia (EK) už zbie­ra dô­ka­zy a prip­ra­vu­je sa na prí­pad­ný spor s ús­peš­ný­mi čín­sky­mi vý­rob­ca­mi, kto­rí pod­ľa nej vďa­ka štát­nym do­tá­ciám po­dlie­za­jú ce­ny európ­skych fi­riem.

Vy­šet­ro­va­nia v ob­chod­ných zá­le­ži­tos­tiach sa v EÚ zväč­ša za­čí­na­jú sťaž­nos­ťou niek­to­rej z dot­knu­tých spo­loč­nos­tí, európ­ski vý­rob­co­via Eric­sson, Al­ca­tel-Lu­cent a No­kia Sie­mens Networks však pod­ľa niek­to­rých zdro­jov s EK od­miet­li spo­lup­ra­co­vať zo stra­chu, že Čí­na by im na op­lát­ku moh­la zne­mož­niť prís­tup na svoj ras­tú­ci te­le­ko­mu­ni­kač­ný trh.

De Gucht tak mô­že vy­šet­ro­va­nie buď spus­tiť z vlas­tnej ini­cia­tí­vy, ale­bo sa ho vzdať.

Jed­na z inter­ných správ EÚ v mar­ci ob­sa­ho­va­la od­po­rú­ča­nie, aby únia za­ča­la ko­na­nie vo­či čín­skym vý­rob­com te­le­ko­mu­ni­kač­nej tech­ni­ky, keď­že ich zväč­šu­jú­ca sa do­mi­nan­cia na tr­hu mo­bil­ných sie­tí zvy­šu­je bez­peč­nos­tné ri­zi­ko a oh­ro­zu­je do­má­ce spo­loč­nos­ti.

De Gucht je v ob­chod­ných otáz­kach zá­stan­com tvr­dé­ho pos­to­ja vo­či Čí­ne a pod­ľa euro­dip­lo­ma­tov uro­bí nez­vyk­lý krok a po­žia­da európ­skych mi­nis­trov ob­cho­du o pod­po­ru na stret­nu­tí v Dub­li­ne ten­to týž­deň.

Kra­ji­ny EÚ sú pri­tom v ná­zo­roch na čín­skych vý­rob­cov roz­de­le­né: Veľ­ká Bri­tá­nia a Ho­lan­dsko ich ví­ta­jú ako veľ­kých za­mes­tná­va­te­ľov, Ne­mec­ko - po­dob­ne ako nap­rík­lad USA ale­bo Aus­trá­lia - ich nao­pak po­va­žu­je za ri­zi­ko pre ná­rod­nú bez­peč­nosť.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter