Rýchly mobilný internet využívajú Slováci čoraz viac

Slo­vá­ci za­čí­na­jú čo­raz viac vy­uží­vať ši­ro­ko­pás­mo­vé mo­bil­né pri­po­je­nie na inter­net. Len v mi­nu­lom ro­ku vzrás­tol po­čet mo­bil­ných pri­po­je­ní o tak­mer 170 ti­síc. Vla­ni bo­lo na Slo­ven­sku spo­lu 2,96 mil. ši­ro­ko­pás­mo­vých pri­po­je­ní, z čo­ho 65 % pri­pa­dá na mo­bil­né a zvy­šok na pev­né sie­te.

Spo­lu tak po­čet pri­po­je­ní me­dzi­roč­ne vzrás­tol o 261 ti­síc. Vy­plý­va to zo šta­tis­ti­ky, kto­rú pre Mi­nis­ter­stvo dop­ra­vy (MDVRR) vy­pra­co­val Vý­skum­ný ús­tav spo­jov.

"Ča­sy, keď ľu­dia chce­li sur­fo­vať naj­mä v po­hod­lí svo­jej obý­vač­ky, pos­tup­ne od­chá­dza­jú do úza­dia. Dnes chcú mať ši­ro­ko­pás­mo­vé pri­po­je­nie stá­le so se­bou, aby ma­li dá­ta i zá­ba­vu po ru­ke. A to aj za ce­nu vy­šších nák­la­dov," skon­šta­to­val štát­ny ta­jom­ník MDVRR An­drej Ho­lák.

Naj­čas­tej­šie pou­ží­va­jú Slo­vá­ci na prís­tup k inter­ne­tu mo­bil­né te­le­fó­ny. Tie sú pod­ľa šta­tis­ti­ky vy­uží­va­né až 3,5 ná­sob­ne viac, ako iné za­ria­de­nia, nap­rík­lad no­te­boo­ky. V po­rov­na­ní s ro­kom 2009 sa po­čet ši­ro­ko­pás­mo­vých pri­po­je­ní cez mo­bil­né te­le­fó­ny tak­mer stroj­ná­so­bil na 1,5 mi­lió­na.

V pev­nej sie­ti bo­lo cel­ko­vo ku kon­cu ro­ka 2012 na Slo­ven­sku vy­še 1 mil. ši­ro­ko­pás­mo­vých pri­po­je­ní. Naj­väč­šie za­stú­pe­nie ma­lo pri­po­je­nie pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie DSL (39,7 %). Dru­hým naj­roz­ší­re­nej­ším bol op­tic­ký prís­tup FTTH a FTTB (23,8 %) a nas­le­do­val rá­dio­vý prís­tup (23,6 %).

Káb­lo­vým mo­de­mom sa us­ku­toč­ňo­va­lo len 12,7 per­cen­ta pri­po­je­ní a 0,2 per­cen­ta pri­po­je­ní pri­pa­da­lo na pre­na­ja­té ok­ru­hy a sa­te­lit.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter