IT pracovníci hlásia zdravotné problémy spôsobené stresom

Pries­kum vy­ko­na­ný spo­loč­nos­ťou GFI me­dzi ľuď­mi pra­cu­jú­ci­mi v IT uka­zu­je, že 57 % z nich zva­žu­je od­chod zo za­mes­tna­nia pre stres na pra­co­vis­ku. Aj keď je to vy­so­ké čís­lo, op­ro­ti vla­ňaj­šku ide o vý­raz­né zlep­še­nie, pre­to­že vte­dy v ob­dob­nom pries­ku­me potvr­di­lo svo­je úva­hy o od­cho­de z prá­ce ce­lých 67 % IT pro­fe­sio­ná­lov.

Sa­moz­rej­me, reál­ne čís­la od­cho­dov IT za­mes­tnan­cov sú vý­raz­ne niž­šie, pre­to­že pries­kum sa za­me­ria­val len na úva­hy spo­je­né s od­cho­dom, nie na akt od­cho­du. Pries­kum sa kon­krét­ne za­me­ria­val na za­mes­tnan­cov na po­zí­cii IT ad­mi­nis­trá­to­rov a vy­hod­no­te­né bo­lo spo­lu 207 re­le­van­tných od­po­ve­dí. Neš­lo te­da o ma­na­žér­ske po­zí­cie, pri kto­rých sa stres po­va­žu­je za sa­moz­rej­mú sú­časť kaž­do­den­nej praxe.

Dô­vo­dy stre­su IT pro­fe­sio­ná­lov

Za­ují­ma­vá je po­tom hlav­ne otáz­ka, či mož­no s ne­priaz­ni­vou si­tuáciou nie­čo ro­biť. Po­za­die stre­su na IT po­zí­ciách pood­kry­li dopl­ňu­jú­ce otáz­ky, za­me­ra­né naj­mä na zdroj stre­su.

Ce­lých 29 % opý­ta­ných to­tiž za hlav­ný zdroj stre­su ozna­či­lo ro­ko­va­nia so svo­ji­mi na­dria­de­ný­mi ale­bo iný­mi ma­na­žér­mi vo fir­me. Ďal­ší vý­raz­ný fak­tor s po­die­lom 20 % sú veľ­mi ag­re­sív­ne na­ča­so­va­né ter­mí­ny, keď mu­sia do­kon­čiť svo­ju prá­cu, a v prí­pa­de 20 % je to ne­dos­ta­tok IT per­so­ná­lu. Nao­pak, stres nes­pô­so­bu­jú IT ad­mi­nis­trá­to­rom vo fir­mách kon­co­ví pou­ží­va­te­lia, pre­to­že tých ozna­či­lo za pri­már­ny zdroj stre­su len 12 % opý­ta­ných.

Po­mer­ne alar­mu­jú­ce zis­te­nie je aj fakt, že viac ako pä­ti­na, kon­krét­ne 21 % IT ad­mi­nis­trá­to­rov, potvr­di­la, že tr­pí zdra­vot­ný­mi prob­lé­ma­mi spô­so­be­ný­mi stre­som v prá­ci, nap­rík­lad vy­so­kým kr­vným tla­kom. To­to čís­lo zos­tá­va po­dob­né ako v mi­nu­lom ro­ku.

Ďal­ších 20 % účas­tní­kov pries­ku­mu uvie­dlo, že sa fy­zic­ky ne­cí­ti v dôs­led­ku stre­su dob­re a 34 % má do­kon­ca pre svo­ju prá­cu prob­lé­my so spán­kom. To je, nao­pak, op­ro­ti vla­ňaj­šku po­mer­ne znač­ný pok­les, pre­to­že v mi­nu­lom ro­ku iš­lo o 42 %. Za­mes­tna­nie ov­plyv­ňu­je aj vzťa­hy a 16 % res­pon­den­tov potvr­di­lo, že vi­nou stre­su v prá­ci doš­lo k poš­ko­de­niu ale­bo úpl­né­mu pre­ru­še­niu ich vzťa­hov s iný­mi ľuď­mi.

Me­nej je nie­ke­dy viac

Ďal­ší prob­lém, kto­rý sa po­die­ľa na ras­tú­com stre­se pri prá­ci IT ad­mi­nis­trá­to­rov, je zvy­čaj­ne dl­hší pra­cov­ný čas než bež­ných 8 ho­dín. Zvy­čaj­ný prie­mer nad­pra­co­va­ných ho­dín zod­po­ve­dá v súč­te 10 týž­dňom nad­ča­su za rok. Pri pre­poč­te na deň te­da ide o viac ako jed­nu ho­di­nu den­ne na­vy­še.

Od­bor­ní­ci od­po­rú­ča­jú ma­na­žé­rom vo fir­mách brať tie­to čís­la váž­ne, pre­to­že spo­koj­ný a nes­tre­so­va­ný za­mes­tna­nec zvy­čaj­ne po­dá­va lep­ší vý­kon a je pre fir­mu per­spek­tív­nej­ší. Zby­toč­né vy­sta­vo­va­nie nep­rí­jem­ným si­tuáciám tak vý­kon nez­vy­šu­je, ale zni­žu­je.

Ak má­te mož­nosť, skús­te si me­dzi svo­ji­mi za­mes­tnan­ca­mi uro­biť po­dob­ný typ pries­ku­mu a po­kús­te sa od­strá­niť prí­či­ny, kto­ré spô­so­bu­jú stres pri vy­ko­ná­va­ní ich prá­ce. Od­me­nou vám bu­de vy­ššia efek­ti­vi­ta aj spo­koj­nosť za­mes­tnan­cov.

Zdroj: ic­tma­na­zer.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter