Bitcoinová horúčka opadla, pád na polovicu hodnoty

bitcoin1.jpg Eš­te v po­lo­vi­ci mar­ca sa kurz vir­tuál­nej me­ny bit­coin po­hy­bo­val na úrov­ni 50 do­lá­rov (38,34 eura) za 1 bit­coin. Po ot­ra­soch v cy­per­skom ban­ko­vom sek­to­re však kurz päť­ná­sob­ne na­rás­tol. Dô­vo­dom bol asi naj­mä ná­kup me­ny ako in­ves­tič­né­ho ak­tí­va. Vče­ra sa bit­coin ob­cho­do­val prib­liž­ne za 250 do­lá­rov (191,72 eura) a dos­tal sa až na hra­ni­cu 200 eur.

Ho­ci ce­na bit­coi­nov rást­la po­čas pos­led­ných dní po­mer­ne sta­bil­ne, v prie­be­hu šies­tich ho­dín stra­ti­la tak­mer po­lo­vi­cu svo­jej hod­no­ty.

Nie je zná­me, čo spô­so­bi­lo ta­ký­to náh­ly pok­les. Je však mož­né, že vý­raz­nú zme­nu hod­no­ty spô­so­bil pou­ží­va­teľ Bit­coin­billio­na­re. Ten na por­tá­li red­dit.com roz­dal v prie­be­hu 8 ho­dín tak­mer 12 000 do­lá­rov vo vir­tuál­nej me­ne. Šted­rý dar­ca ob­da­ro­val spo­lu 13 pou­ží­va­te­ľov a nás­led­ne so svo­jou cha­ri­ta­tív­nou čin­nos­ťou pres­tal. Vy­užil pri tom mož­nos­ti red­di­tu, kto­ré pou­ží­va­te­ľom po­vo­ľu­jú me­dzi se­bou po­sie­lať ma­lé su­my bit­coi­nov. Bit­coin­billio­na­re však roz­dá­val vo veľ­kom - pr­vý dar bol v hod­no­te tak­mer 4000 do­lá­rov.

Lo­gic­ký dô­vod, kto­rý by vy­svet­lil po­čí­na­nie nez­ná­me­ho dar­cu, neexis­tu­je. Hod­no­ta vir­tuál­nej me­ny sa však me­dzi­ča­som mier­ne sta­bi­li­zo­va­la a v ča­se pí­sa­nia toh­to člán­ku nek­le­sa­la. O me­ne bit­coin sa mô­že­te do­čí­tať aj na slo­ven­ských strán­kach bit­coins.sk.

bitcoin_114.jpg

Zdroj: ar­stech­ni­ca.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter