Boli sme na Night of Chances – NOC plná príležitostí

De­via­te­ho ap­rí­la sme sa zú­čas­tni­li na ak­cii, kto­rá sa ko­na­la v no­vej bu­de FIIT STU v Bra­tis­la­ve (Fa­kul­ta in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty). Ak­cia sa nies­la pod náz­vom Nig­htof Chan­ces (Noc príl­eži­tos­tí). Ako už ná­zov na­po­ve­dá, hlav­ným cie­ľom bo­lo po­núk­nuť štu­den­tom rôz­ne príl­eži­tos­ti up­lat­niť sa na pra­cov­nom tr­hu. Or­ga­ni­zá­to­rom ak­cie bo­lo ob­čian­ske zdru­že­nie Ma­na­ge­ria.

NOC_1.jpg

Na ak­cii sa zú­čas­tni­lo prib­liž­ne 300 štu­den­tov (Zdroj fo­to: Zi­ve.sk)

Na ak­cii sa zú­čas­tni­li pred­sta­vi­te­lia rôz­nych vý­znam­ných fi­riem z ob­las­ti IT, ako nap­rík­lad Ac­cen­tu­re, Goog­le, ESET, HP či fir­ma Neu­lo­gy, kto­rá pod­po­ru­je star­tup pro­jek­ty.

Zá­stup­co­via tých­to spo­loč­nos­tí v pa­ne­lo­vých dis­ku­siách pred­sta­vi­li štu­den­tom svo­je fir­my, in­for­mo­va­li ich o svo­jich čin­nos­tiach a opí­sa­li, aké pred­pok­la­dy by mal mať kan­di­dát, kto­rý by sa chcel uchá­dzať o za­mes­tna­nie v ich fir­me. Štu­den­ti ma­li po­čas dis­ku­sií mož­nosť za­slať na webo­vú strán­ku rôz­ne otáz­ky, na kto­ré sa nás­led­ne pred­sta­vi­te­lia fi­riem sna­ži­li od­po­ve­dať.

Sú­čas­ťou ak­cie bo­li aj wor­ksho­py tých­to fi­riem, kde sa štu­den­ti moh­li doz­ve­dieť eš­te viac in­for­má­cií o prá­ci v da­nej fir­me a po­kú­siť sa rie­šiť prob­lé­my, kto­ré by mu­se­li reál­ne rie­šiť ako ich za­mes­tnan­ci. Štu­den­ti ma­li príl­eži­tosť uká­zať svoj ta­lent a za­ujať tak pred­sta­vi­te­ľov fi­riem a vy­slú­žiť si nap­rík­lad aj poz­va­nie na pra­cov­ný po­ho­vor.

NOC_2.jpg

Me­dzi ho­vor­cov pat­ri­li nap­rík­lad šéf Goog­le Slo­ven­sko Ras­ťo Ku­lich (vľa­vo) a Ri­chard Mar­ko zo spo­loč­nos­ti Eset. (Fo­to: Zi­ve.sk)

Štu­den­ti ma­li mož­nosť zú­čas­tniť sa aj na krát­kej pred­náš­ke Mi­cha­la Tru­ba­na z Web­sup­por­tu o tom, ako „hac­knúť" sa­mé­ho se­ba. Cie­ľom tej­to mo­ti­vač­nej pred­náš­ky bo­lo pov­zbu­diť štu­den­tov, aby sa napl­no ve­no­va­li ve­ciam, kto­ré ich za­ují­ma­jú.

Krát­ko po pol­no­ci sa ko­na­la af­ter­pár­ty, na kto­rej štu­den­ti, kto­rí po­čas ak­cie pre­ja­vi­li naj­väč­ší zá­ujem a uká­za­li svoj ta­lent, ma­li mož­nosť eš­te po­lo­žiť zo­pár otá­zok pred­sta­vi­te­ľom zú­čas­tne­ných fi­riem a troš­ku sa za­ba­viť.

Zdroj: svet-it.skOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter