STU už zverejnila prílohy problémovej zmluvy na upratovanie

STU_BA.jpg Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta (STU) vče­ra po kri­ti­ke Alian­cie Fair Play vy­rie­ši­la prob­lém so zmlu­vou na up­ra­to­va­cie služ­by za viac ako mi­lión eur a zve­rej­ni­la aj jej príl­ohy. Tá­to zmlu­va to­tiž zví­ťa­zi­la v sú­ťa­ži Alian­cie Fair Play "Ušet­ri štá­tu!", v kto­rej ve­rej­nosť pát­ra­la po ne­vý­hod­ných zmlu­vách. Fa­kul­ta elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky STU na­po­kon zme­ni­la aj do­dá­va­te­ľa up­ra­to­va­cích slu­žieb.

Mi­lió­no­vá zmlu­va, na zá­kla­de kto­rej STU ne­chá­va up­ra­to­vať pries­to­ry Fa­kul­ty elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky STU, bo­la zve­rej­ne­ná, no chý­ba­li jej naj­dô­le­ži­tej­šie čas­ti. Zve­rej­ne­né ne­bo­li príl­ohy, kto­ré de­fi­nu­jú, za čo má uni­ver­zi­ta pla­tiť a koľ­ko bu­dú jed­not­li­vé služ­by stáť. Pod­ľa Alian­cie Fair Play zá­kon ho­vo­rí, že účin­né sú iba zmlu­vy, kto­ré sú zve­rej­ne­né.

"Je otáz­ne, či zmlu­va, v kto­rej chý­ba­jú jej naj­pod­stat­nej­šie čas­ti, sa vô­bec dá po­va­žo­vať za zve­rej­ne­nú. Ak by sme ta­kú zmlu­vu po­va­žo­va­li za nez­ve­rej­ne­nú, vy­plá­ca­nie fak­túr za prá­ce (čo sa už za­ča­lo di­ať) by bo­lo ne­zá­kon­né. Pre­to sa s pod­net­mi ob­rá­ti­me na prís­luš­né úra­dy," uvied­la alian­cia.

"Mr­zí nás, že v prí­pa­de zmlu­vy me­dzi FEI STU a fir­mou Pri­ma In­vest doš­lo k chy­be a ne­bo­la zve­rej­ne­ná príl­oha 1 a príl­oha 3. Okam­ži­te prob­lém rie­ši­me, príl­ohy sme už v tej­to chví­li pos­la­li do Cen­trál­ne­ho re­gis­tra zmlúv a zve­rej­ňu­je­me ich aj na strán­ke www.stu­ba.sk," uvied­la ho­vor­ky­ňa STU An­drea Haj­dú­cho­vá.

Dopl­ni­la, že zmlu­vu zve­rej­ňo­va­la pra­cov­níč­ka, kto­rá už v tom­to ča­se na STU nep­ra­cu­je, nah­ra­di­la ju no­vá za­mes­tnan­ky­ňa. "Príl­ohy č. 1 a 3 ma­jú exce­lov­skú po­do­bu, pra­cov­níč­ka im zrej­me z toh­to dô­vo­du ne­ve­no­va­la dos­ta­toč­nú po­zor­nosť, zve­rej­ni­la iba zmlu­vu a príl­ohy vo wor­do­vom for­má­te," poz­na­me­na­la.

Haj­dú­cho­vá in­for­mo­va­la, že FEI STU sa roz­hod­la zme­niť do­dá­va­te­ľa na up­ra­to­va­nie po sťaž­nos­tiach za­mes­tnan­cov a štu­den­tov na kva­li­tu a pros­tre­die so­ciál­nych za­ria­de­ní. "No­vá zmlu­va pri­ne­sie ško­le za 48 me­sia­cov ús­po­ru mi­ni­mál­ne 73 500 eur," po­ve­da­la pre agen­tú­ru SI­TA.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter