Ceny notebookov s Windows 8 stále padajú, kedy kupovať?

No­te­boo­ky s 15-pal­co­vý­mi dis­plej­mi a Win­dows 8, kto­ré po­há­ňa­jú pro­ce­so­ry Ivy Brid­ge od In­te­lu, sa pod­ľa server­a Deal­News da­jú v Spo­je­ných štá­toch te­raz kú­piť už za tris­to do­lá­rov. Väč­ši­na no­te­boo­kov s Win­dows 7 stá­le sto­jí ove­ľa viac než ich ek­vi­va­len­ty s Win­dows 8, čo je za­ují­ma­vé zis­te­nie, za­lo­že­né na pries­ku­me nie­koľ­kých inter­ne­to­vých ob­cho­dov.

Po de­sia­tich me­sia­coch od svoj­ho vy­da­nia sa no­te­boo­ky s Win­dows 7, pro­ce­sor­mi Co­re i5 San­dy Brid­ge a 15-pal­co­vý­mi dis­plej­mi pre­dá­va­jú za ce­nu oko­lo 400 do­lá­rov. Te­da o 34 % me­nej než v pr­vých dňoch, keď sa dos­ta­li na pul­ty ob­cho­dov. Na po­rov­na­nie, ce­na de­sať me­sia­cov sta­rých no­te­boo­kov s po­dob­nou kon­fi­gu­rá­ciou a sys­té­mom Win­dows 8 kles­la o 46 %.

Niek­to­rí zá­kaz­ní­ci ma­jú o star­ší ope­rač­ný sys­tém zá­ujem pre­to, aby sa vy­hli Win­dows 8 s no­vým pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním, kto­ré sa nech­cú učiť. „Tí­to zá­kaz­ní­ci, kto­rí nech­cú pou­ží­vať pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie Win­dows 8 s do­ty­ko­vým dis­ple­jom, sú je­den z dô­vo­dov, pre­čo sú ta­ké veľ­ké zľa­vy na no­te­boo­ky s Ivy Brid­ge a Win­dows 8," uva­dza Deal­News.

Zľa­vy na za­ria­de­nia s Win­dows RT sú aj v e-sho­pe Mic­ro­sof­tu, nie sú však ta­ké extrém­ne ako in­de. Mic­ro­soft sa po­kú­si pou­ží­va­te­ľov k Win­dows 8 ďa­lej pril­ákať, keď v le­te vy­dá vý­znam­nú ak­tua­li­zá­ciu toh­to sys­té­mu s náz­vom Win­dows 8.1 (pred­tým Win­dows Blue), kto­rá pri­ne­sie no­vé fun­kcie.

Ana­ly­ti­ci v če­le s Ro­bom En­derlom z ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti En­der­le Group pred­pok­la­da­jú, že na je­seň sa na tr­hu ob­ja­via no­vé no­te­boo­ky s Win­dows 8.1, čo by moh­lo ďa­lej zlac­niť sú­čas­né prís­tro­je s Win­dows 8. A aké sú ďal­šie dô­vo­dy to­ho, že sa za­ria­de­nia s Win­dows 7 pre­dá­va­jú drah­šie ako tie s Win­dows 8? Je to jed­no­du­cho pre po­nu­ku a do­pyt.

„Je veľ­ký ne­dos­ta­tok za­ria­de­ní s Win­dows 7, pre­to­že OEM bo­li na kon­ci mi­nu­lé­ho ro­ka po­žia­da­ní, aby ich pres­ta­li vy­rá­bať," po­ve­dal En­der­le. „A tí pou­ží­va­te­lia, kto­rí chcú aj na­ďa­lej pra­co­vať v sta­rom zná­mom pros­tre­dí Win­dows, si za to bu­dú mu­sieť prip­la­tiť." Na dru­hej stra­ne no­vých pro­duk­tov ur­či­te nie je ne­dos­ta­tok.

Win­dows Blue do­py­tu po za­ria­de­niach s Win­dows 8 pod­ľa En­der­la veľ­mi ne­po­mô­že. „Mic­ro­soft sa za­tiaľ ne­vy­jad­ril jas­ne, čo Win­dows Blue kon­krét­ne pri­ne­sie. A tá­to neis­to­ta do­pyt po Win­dows 8 nez­dvih­ne." Pod­ľa En­der­la bu­de ďal­šia ge­ne­rá­cia har­dvé­ru s Win­dows 8 ove­ľa lep­šia ako tá pr­vá, na kto­rej Win­dows 8 bež­al. Pro­ce­so­ry bu­dú efek­tív­nej­šie, za­ria­de­nia bu­dú ľah­šie a lac­nej­šie. „Ľudia, kto­rí nao­zaj chcú Win­dows 8, by prav­de­po­dob­ne ma­li poč­kať na dru­hú po­lo­vi­cu ro­ka," do­dal En­der­le.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter