STU podporila projekty mladých vedcov sumou 120-tisíc eur

STU_BA.jpg Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta (STU) v Bra­tis­la­ve pod­po­ri­la vý­skum­né pro­jek­ty v rám­ci Prog­ra­mu na pod­po­ru mla­dých ved­cov su­mou viac ako 120-ti­síc eur. Ako ďa­lej agen­tú­ru SI­TA in­for­mo­va­la ma­na­žér­ka pre ko­mu­ni­ká­ciu STU An­drea Haj­dú­cho­vá, rek­tor uni­ver­zi­ty Ro­bert Red­ham­mer spo­lu s pro­rek­to­rom pre ve­du a vý­skum Sta­nis­la­vom Bis­ku­pi­čom a pro­de­kan­mi fa­kúlt STU od­ov­zda­li 124 ved­com dek­ré­ty o pos­kyt­nu­tí gran­tu na vý­skum.

"Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta si za­kla­dá na za­pá­ja­ní štu­den­tov do vý­sku­mu, a to už po­čas ba­ka­lár­ske­ho štú­dia. Rov­na­ko, ako to ro­bi­la Ban­ská aka­dé­mia v Ban­skej Štiav­ni­ci, kde vznik­lo jed­no z pr­vých che­mic­kých la­bo­ra­tó­rií na vy­so­kej ško­le a vy­so­ké ško­ly vo sve­te sa pos­tup­ne tej­to zme­ne pris­pô­so­bo­va­li," prib­lí­žil rek­tor STU Ro­bert Red­ham­mer s tým, že si ctia tra­dí­ciu.

Zo Sta­veb­nej fa­kul­ty STU zís­ka­lo pod­po­ru 31 štu­den­tov. Tí sa bu­dú ve­no­vať vý­sku­mu účin­kov vet­ra na stav­by vo ve­ter­nom tu­ne­li STU ako aj vzdia­le­né­mu mo­ni­to­rin­gu konštruk­cií mos­tov, vý­sku­mu po­vod­ní, ale aj vý­sku­mom orien­to­va­ným na zlep­še­nie kva­li­ty sta­vieb. Zo Stroj­níc­kej fa­kul­ty zís­ka­lo grant 15 štu­den­tov. Me­dzi ni­mi sú tí, kto­rí vy­ví­ja­jú mo­bil­ný ro­bo­tic­ký sys­tém ale­bo sa po­kú­ša­jú o vy­uži­tie tech­nic­ké­ho vzde­la­nia v ob­las­ti bio­me­di­cí­ny.

Na Fa­kul­te che­mic­kej a pot­ra­vi­nár­skej tech­no­ló­gie má grant na vý­skum 29 štu­den­tov. Ve­nu­jú sa vý­sku­mu v ob­las­ti chémie, pot­ra­vi­nár­stva a v ob­las­ti koz­me­ti­ky a zdra­via. Z Fa­kul­ty elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky us­pe­lo so žia­dos­ťou o grant 18 štu­den­tov a z Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií osem štu­den­tov. Vy­ví­ja­jú no­vé al­go­rit­my na roz­poz­ná­va­nie tvá­re či gest, ale aj zlep­še­nia na­vi­gá­cie v in­for­mač­nom pries­to­re či zlep­še­nia no­ti­fi­kač­ných sys­té­mov pri hro­zia­com za­hl­te­ní.

Dek­rét o gran­te si od­nie­slo aj 11 štu­den­tov z Ma­te­riá­lo­vo­tech­no­lo­gic­kej fa­kul­ty. Me­dzi ni­mi je aj štu­den­tka s pro­jek­tom deg­ra­dá­cie ne­bez­peč­ných lá­tok oxidač­ný­mi me­tó­da­mi. Z Fa­kul­ty ar­chi­tek­tú­ry zís­ka­lo grant de­väť štu­den­tov. Skú­mať bu­dú nap­rík­lad vplyv vý­stav­by so­cia­lis­tic­kých prie­my­sel­ných areálov na roz­voj miest. Z Ústa­vu ma­naž­men­tu dos­ta­li grant tra­ja štu­den­ti, pri­čom je­den z nich sa bu­de ve­no­vať vply­vu ce­ny neh­nu­teľ­nos­tí na de­mog­ra­fiu a eko­no­mic­kú ak­ti­vi­tu oby­va­teľ­stva.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter