Môžeme vďaka smartfónom ušetriť na elektrine?

Smart Grid pred­sta­vu­je ďal­šiu ge­ne­rá­ciu to­ho, ako bu­de elek­tri­na dis­tri­buo­va­ná, a sú­čas­ťou tej­to in­te­li­gen­tnej sie­te sú aj smar­tfó­ny. Tie nám v bu­dúc­nos­ti po­mô­žu zní­žiť spot­re­bu ener­gie.

Prík­lad z praxe: V ro­ku 2011 bo­la v Texase z dô­vo­du veľ­ké­ho tep­la znač­ne zvý­še­ná spot­re­ba ener­gie. Veľ­ké množ­stvo do­mov pou­ží­va­lo kli­ma­ti­zá­ciu, a to až do ta­kej mie­ry, že elek­trár­ne tak­mer nez­vlád­li pok­ryť do­pyt. Naš­ťas­tie niek­to­ré z do­mác­nos­tí si do­ká­za­li po­lo­vi­cu spot­re­bo­va­nej ener­gie vy­ge­ne­ro­vať po­mo­cou so­lár­nych pa­ne­lov. Ta­ké­to in­for­má­cie sú z hľa­dis­ka dis­tri­bú­cie ener­gie veľ­mi dô­le­ži­té a po­má­ha­jú vy­tvá­rať Smart Grid.

„Smart Grid je skrat­ka pre vy­uži­tie dát (big da­ta) v dis­tri­bú­cii elek­tric­kej ener­gie," ho­vo­rí Brewster McCrac­ken, CEO spo­loč­nos­ti Pe­can Street. Pod­ľa je­ho slov ap­li­ko­va­nie IT v roz­vo­de ener­gie mô­že nie­len zní­žiť ce­nu elek­tri­ny, ale aj pos­kyt­núť vy­ššiu sta­bi­li­tu elek­tric­kej sie­te. Jed­na z mož­nos­tí je vy­uži­tie smar­tfó­nov ako pros­tried­ku na ov­lá­da­nie do­má­cich spot­re­bi­čov.

Aby bo­lo mož­né zís­kať pot­reb­né in­for­má­cie, spo­loč­nosť in­šta­lu­je do do­mác­nos­tí špe­ciál­ne sen­zo­ry, kto­ré pos­ky­tu­jú in­for­má­cie o spot­re­be ener­gie, oby­čaj­ne v ho­di­no­vých inter­va­loch. Tie­to in­for­má­cie bu­de mať pou­ží­va­teľ k dis­po­zí­cii aj cez in­te­li­gent­ný te­le­fón a bu­de ich nás­led­ne mož­né vy­užiť na op­ti­ma­li­zá­ciu spot­re­by. Pod­ľa McCrac­ke­na však zá­le­ží aj na pou­ží­va­te­ľoch. Keď­že elek­tri­na je re­la­tív­ne lac­ná, nie všet­ci pou­ží­va­te­lia ma­jú zá­ujem me­niť spô­sob jej vy­uží­va­nia, aby ušet­ri­li.

Smart Grid oce­nia naj­mä elek­trár­ne. Vďa­ka ho­di­no­vým in­for­má­ciám o spot­re­be ener­gie zís­ka­jú k dis­po­zí­cii dá­ta o tom, ako sa ener­gia vy­uží­va v jed­not­li­vých do­mác­nos­tiach. Tie­to dá­ta umož­nia op­ti­ma­li­zo­vať do­dáv­ku ener­gie, po­mô­žu od­had­núť, ke­dy tre­ba do­dať viac ener­gie a ke­dy me­nej - elek­trár­ne tak uše­tria aj na zá­lož­ných zdro­joch ener­gie.

Aj v Euró­pe je Smart Grid ho­rú­ca té­ma - pra­cu­je sa na via­ce­rých pro­jek­toch, kto­ré by ma­li za­bez­pe­čiť mo­der­ni­zá­ciu ener­ge­tic­kých sie­tí. 

 Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter