Big data – najhorúcejšia téma agendy CIO?

Pries­kum me­dzi ria­di­teľ­mi a ma­na­žér­mi IT vy­ko­na­ný spo­loč­nos­ťou IDC uká­zal, že kľú­čo­vou té­mou mi­nu­lé­ho ro­ku bo­li tzv. big da­ta. Z roz­ho­vo­rov s ria­di­teľ­mi IT vy­ply­nu­lo, že otáz­ka sprá­vy a ana­lý­zy veľ­kých ob­je­mov dát je ak­tuál­na vo veľ­kých pod­ni­koch, ale aj stred­ne veľ­ké fir­my sa ňou mu­sia za­obe­rať v sú­vis­los­ti s roz­ši­ro­va­ním por­tfó­lia pro­duk­tov a slu­žieb a pris­pô­so­bo­vať to­mu svo­je in­for­mač­né sys­té­my.

Tech­no­ló­gie a služ­by pre big da­ta pred­sta­vo­va­li v ro­ku 2011 tak­mer 5-mi­liar­do­vý trh (4,8 mi­liar­dy USD). Pod­ľa pre­dik­cií by do ro­ku 2015 mal ten­to trh vzrásť tak­mer o 40 %. Pred­po­ve­de ná­ras­tu sa lí­šia pod­ľa jed­not­li­vých seg­men­tov tr­hu - naj­vyš­ší rast sa oča­ká­va v ob­las­ti dá­to­vých úlo­žísk (61,4 %), naj­niž­ší v ob­las­ti server­ov (27,3 %). Ras­tú­ci trend sa pred­pok­la­dá aj pri sie­ťach, IT služ­bách a sof­tvé­ri na spra­co­va­nie veľ­kých dát.

Pro­jek­ty big da­ta sa však ne­tý­ka­jú len tech­no­ló­gií. Niek­to­rí CIO ich po­va­žu­jú skôr za ob­chod­né prí­pa­dy, pre­to­že ich vý­sled­ky sa veľ­mi čas­to da­jú len ťaž­ko pred­po­ve­dať. Vy­uži­tie tech­no­ló­gií na ana­lý­zu veľ­ké­ho ob­je­mu dát mô­že ov­plyv­niť ob­chod­né pro­ce­sy na rôz­nych úrov­niach spo­loč­nos­ti. Po­môcť mô­žu pri for­mo­va­ní stra­té­gie na zís­ka­nie no­vých zá­kaz­ní­kov, pri zlep­šo­va­ní ria­de­nia zá­sob, pri zni­žo­va­ní po­ten­ciál­nych tr­ho­vých ri­zík ale­bo v bo­ji pro­ti pod­vo­dom.

Väč­ši­na veľ­kých pod­ni­kov za­stá­va ná­zor, že tech­no­ló­gie na big da­ta naj­prv mu­sia preu­ká­zať svo­ju hod­no­tu, aby ich fir­my bo­li ochot­né im­ple­men­to­vať. Pre kra­ji­ny v re­gió­ne CEE sú tie­to tech­no­ló­gie jed­noz­nač­ne príl­eži­tosť, ale sú­čas­né eko­no­mic­ké pros­tre­die si žia­da, aby sa zvá­ži­li všet­ky mož­né ri­zi­ká.

Vzhľa­dom na to, že v re­gió­ne CEE bol za­tiaľ za­ve­de­ný ma­lý po­čet tých­to pro­jek­tov, sú ob­chod­ní aj IT ma­na­žé­ri v tom­to sme­re opatr­ní. V naj­pok­ro­či­lej­šej fá­ze príp­rav reali­zá­cie pro­jek­tov big da­ta v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe je Rus­ko.

Zdroj: IDC


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter