Stredoškolák napísal mobilnú aplikáciu a predal ju Yahoo za 30 miliónov USD

Se­dem­nás­ťroč­ný Nick D'Aloj­zia pre­dal svo­ju spo­loč­nosť inter­ne­to­vé­mu gi­gan­tu Yahoo v pre­poč­te za 23,32 mi­lió­na eur.

Nick D'Aloj­zia, chla­pec z Lon­dý­na, vy­tvo­ril ap­li­ká­ciu Summ­ly, kto­rá po­nú­ka mi­ni­ma­lis­tic­ké zhr­nu­tie ob­sa­hu správ a iných textov. Up­ly­nul je­den rok a Nick sa stá­va čle­nom elit­nej sku­pi­ny -nás­ťroč­ných, kto­rí sa sta­li inter­ne­to­vý­mi mul­ti­mi­lio­nár­mi.

Ap­li­ká­cia Summ­ly bo­la ofi­ciál­ne uve­de­ná v no­vem­bri 2012 a zís­ka­la jed­nu z cien App­lu pre naj­lep­šie ap­li­ká­cie ro­ku 2012. Pr­vá ver­zia po­chá­dza z ro­ku 2011, vte­dy eš­te pod náz­vom Tri­mit, a bo­la stiah­nu­tá viac ako 200 000-krát. Pub­li­ci­ta spo­je­ná s ce­nou pril­áka­la po­zor­nosť Li Kcha-sing, in­ves­to­ra z Hon­gkon­gu, kto­rý kú­pil jed­nu tre­ti­nu ak­cií, zvy­šok vlas­tní Nic­ko­va mat­ka.

In­ves­tor pri­vie­dol tím ria­di­te­ľov, vý­vo­já­rov, ma­na­žé­rov a PR pro­fe­sio­ná­lov, kto­rí za­ča­li pra­co­vať na tom, aby pre­me­ni­li Summ­ly na po­ten­ciál­ne­ho sve­to­vé­ho gi­gan­ta. Do­te­raz pou­ží­va­te­lia tej­to ap­li­ká­cie pre­čí­ta­li asi 90 mi­lió­nov texto­vých zhr­nu­tí, kto­ré sú pre­cíz­ne op­ti­ma­li­zo­va­né na ob­ra­zov­ku iP­ho­nu.

Summ­ly je v sú­čas­nos­ti k dis­po­zí­cii len pre iP­ho­ne a pô­vod­ne sľu­bo­va­né ver­zia pre An­droid a ďal­šie plat­for­my sa zrej­me ones­ko­rí, ak sa vô­bec ob­ja­ví. Ce­na, kto­rú Yahoo za­pla­ti­lo, sa od­ha­du­je na 18 mi­lió­nov li­bier, z to­ho je 90 per­cent v ho­to­vos­ti a 10 per­cent v ak­ciách Yahoo. Niek­to­ré zdro­je však ho­vo­ria o tom, že cel­ko­vá su­ma do­siah­ne až 40 mi­lió­nov li­bier (47 mi­lió­nov eur).

Yahoo, kto­ré mo­men­tál­ne hľa­dá mož­nos­ti, ako sa zno­vu vrá­tiť k svo­jej bý­va­lej po­zí­cii naj­väč­šie­ho ag­re­gá­to­ra WWW a zís­kať časť mo­bil­né­ho tr­hu, chce ap­li­ká­ciu zru­šiť a jej tech­no­ló­giu pohl­tiť a in­teg­ro­vať do vlas­tných pro­duk­tov.

Nick D'Aloj­zia sa ne­po­chyb­ne nes­tra­tí, os­tat­ne o Summ­ly nep­ri­chá­dza úpl­ne, nao­pak, stal sa naj­mlad­ším za­mes­tnan­com spo­loč­nos­ti Yahoo, kde bu­de pra­co­vať, kým do­kon­čí stred­nú ško­lu. Ako zdô­raz­nil v pos­kyt­nu­tých roz­ho­vo­roch, je­ho mo­ti­vá­ciou na pre­daj ne­bo­li pe­nia­ze, pre­dov­šet­kým na ne­ho za­pô­so­bi­la at­mos­fé­ra v kam­pu­se Yahoo, kto­rý nav­ští­vil.

No­vá ria­di­teľ­ka Ma­ri­sa Mayero­vá sa v Yahoo sna­ží sús­tre­diť na mo­bil­né tech­no­ló­gie a pre­vod kaž­do­den­ných ná­vy­kov a čin­nos­tí na mo­bil­né za­ria­de­nia. Nick pô­vod­ne naz­na­čo­val, že by mal zá­ujem o in­teg­rá­ciu svo­jej tech­no­ló­gie auto­ma­tic­kých su­ma­ri­zá­cií do ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS, kde by sa moh­la stať sa­moz­rej­mou sú­čas­ťou in­te­li­gen­tné­ho ov­lá­da­cie­ho roz­hra­nia.

Pod­ľa mno­hých ko­men­tá­to­rov ma­jú po­dob­né tech­no­ló­gie v na­šom sve­te za­hl­te­nom in­for­má­cia­mi veľ­kú bu­dúc­nosť. Mno­ho pou­ží­va­te­ľov však vy­jad­ru­je svo­je oba­vy z ich dôs­led­kov. Veľ­ký prob­lém vi­dia už dnes v tom, ako väč­ši­na pub­li­ka čí­ta len ti­tul­ky a úpl­ne mí­ňa vlast­ný ob­sah a my­šlien­ky textu.

Auto­ma­tic­ké zhr­nu­tia mô­žu viesť k ďal­šie­mu zmen­še­niu dô­le­ži­tos­ti vlas­tných textov, aj keď na dru­hej stra­ne ne­po­chyb­ne mô­žu po­môcť pou­ží­va­te­ľom v orien­tá­cii me­dzi stov­ka­mi dup­li­cit­ných textov, kto­ré si ma­te­riál nav­zá­jom pre­be­ra­jú me­dzi se­bou.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter