Bývalý šéf AMD radí budúcemu CEO Intelu

paul-otellini.jpg Už pred nie­koľ­ký­mi me­siac­mi sme vás in­for­mo­va­li o tom, že šéf In­te­lu Paul Otelli­ni chce v má­ji opus­tiť fir­mu. In­tel te­da hľa­dá je­ho nás­tup­cu. Ra­du mu po­nú­ka na blog­pos­te Bloom­berg Bu­si­nessWeek bý­va­lý CEO spo­loč­nos­ti AMD Hec­tor Ruiz. Pri­po­meň­me, že ten prev­zal kor­mid­lo ús­peš­nej a pros­pe­ru­jú­cej fir­my v ro­ku 2002 od Jerry­ho San­der­sa a v ro­ku 2008 od­ov­zdá­val svoj­mu nás­tup­co­vi Di­rko­vi Meyero­vi fir­mu to­pia­cu sa v dl­hoch a ge­ne­ru­jú­cu kaž­do­roč­nú stra­tu.

Ako pí­še Ruiz, In­tel už nie je ta­ká fir­ma ako pred de­sia­ti­mi rok­mi, keď moh­la vy­uží­vať svo­je do­mi­nan­tné pos­ta­ve­nie. Ho­ci v ob­las­ti PC zos­tá­va naj­sil­nej­ším hrá­čom, v mo­bil­ných tech­no­ló­giách sa mu až tak ne­da­rí. Veď tak­mer 95 % te­le­fó­nov v sú­čas­nos­ti pou­ží­va či­py ARM.

No­vý šéf In­te­lu pod­ľa Rui­za sa mu­sí od­hod­lať na od­váž­ne kro­ky, ísť vlas­tnou ces­tou a prek­va­piť trh. In­tel má viac zdro­jov na in­ves­to­va­nie do vý­sku­mu a vý­vo­ja ako väč­ši­na fi­riem a zís­kal si dob­rú po­vesť us­ta­vič­ný­mi ino­vá­cia­mi. Má te­da po­ten­ciál rých­lo pred­stih­núť kon­ku­ren­ciu aj v ob­las­ti mo­bil­ných tech­no­ló­gií. Ta­kis­to ra­dí bu­dú­ce­mu šé­fo­vi In­te­lu roz­de­liť fir­mu na nie­koľ­ko ob­chod­ných jed­no­tiek s jas­nou ví­ziou. Jed­na časť by sa za­me­ria­va­la na ob­lasť big da­ta a high-end server­ov, dru­há na trh PC a tre­tia na mo­bi­li­tu.

Ako prík­lad uvá­dza spo­loč­nosť Boeing, kto­rá sa za­me­ra­la len na veľ­ké lie­tad­lá, nes­ta­ra­júc sa o trh men­ších stro­jov na re­gio­nál­nu dop­ra­vu, až na­po­kon na tom­to tr­hu zís­ka­la pre­va­hu kon­ku­ren­čná bra­zíl­ska spo­loč­nosť Em­braer. Ako ďal­ší prík­lad otá­ľa­nia uvá­dza Mo­to­ro­lu, kto­rá ta­kis­to pre­már­ni­la príl­eži­tosť, nep­ris­pô­so­bi­la sa zme­nám na tr­hu a stra­ti­la hod­no­tu, kto­rú bu­do­va­la de­siat­ky ro­kov. Ta­ký­to osud by vraj mo­hol pos­tih­núť v bu­dúc­nos­ti aj In­tel.

Zdroj: bu­si­nessweek.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter