Vzniká aliancia, ktorá chce zo Slovenska urobiť druhé Silicon Valley

Pre­po­je­nie biz­ni­su, aka­de­mic­kej i ne­zis­ko­vej sfé­ry v Slo­ven­skej alian­cii pre inter­ne­to­vú eko­no­mi­ku (www.sa­pie.sk) má za cieľ vy­tvo­riť uce­le­nú plat­for­mu na pod­po­ru ino­vá­cií, expor­tu s pri­da­nou hod­no­tou a rých­lej­ší rast inter­ne­to­vej eko­no­mi­ky na Slo­ven­sku. Pr­vou ini­cia­tí­vou alian­cie je spus­te­nie no­vej on-li­ne plat­for­my na roz­voj pros­tre­dia star­tu­pov v spo­lup­rá­ci s TheS­pot.sk.

Spo­loč­nos­ti Goog­le, Eset a Neu­lo­gy zve­rej­ni­li zá­mer za­lo­žiť a viesť Slo­ven­skú alian­ciu pre inter­ne­to­vú eko­no­mi­ku (Slo­ven­ská alian­cia pre inter­ne­to­vú eko­no­mi­ku - SA­PIE). Pod­po­ro­va­te­ľom ini­cia­tí­vy zo stra­ny vlád­nych or­ga­ni­zá­cií je di­gi­tál­ny lí­der Slo­ven­ska, štát­ny ta­jom­ník Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií SR Pe­ter Pelleg­ri­ni.

Ini­cia­tí­va nad­vä­zu­je na zis­te­nia BCG štú­die, pod­ľa kto­rej má Slo­ven­sko pred­pok­la­dy stať sa kra­ji­nou s nad­prie­mer­nou inter­ne­to­vou eko­no­mi­kou (do ro­ku 2016 mô­že pred­sta­vo­vať až 4,5 % HDP). Tre­ba však od­strá­niť sla­bé mies­ta, ako je nap­rík­lad níz­ka kva­li­ta slu­žieb e-com­mer­ce či on-li­ne slu­žieb štát­nej sprá­vy, a vy­užiť pred­pok­la­dy na vý­voz s pri­da­nou hod­no­tou (tech­no­lo­gic­ký export, ino­vač­ný po­ten­ciál a pod­po­ra star­tu­pov).

„Som pres­ved­če­ný, že Slo­ven­sko má reál­nu šan­cu stať sa ma­lým Si­li­con Valley stred­nej Euró­py. Má­me ta­len­to­va­ných ľu­dí, skve­lé pred­pok­la­dy a už aj pr­vé ús­pe­chy v ob­las­ti tech­no­lo­gic­ké­ho expor­tu. Keď­že nie sme je­di­ní v Euró­pe, kto sa o to bu­de sna­žiť, mu­sí­me ťa­hať za je­den pov­raz," ho­vo­rí Ras­ťo Ku­lich, ria­di­teľ slo­ven­ské­ho Goog­lu, za­kla­da­teľ­skej spo­loč­nos­ti alian­cie, a do­dá­va: „A skve­lá sprá­va je, že v tom nie sme sa­mi. Už v tej­to chví­li sa k nám pri­dá­va­jú ďal­šie or­ga­ni­zá­cie, spo­loč­nos­ti a od­bor­ní­ci z rôz­nych sfér, tak­že ur­či­te bu­de s kým dis­ku­to­vať, plá­no­vať i reali­zo­vať."

Zmys­lom alian­cie SA­PIE je vy­tvo­riť plat­for­mu na spo­lup­rá­cu, kto­rá pre­po­jí do­má­cich i za­hra­nič­ných inter­ne­to­vých hrá­čov, expor­té­rov tech­no­ló­gií, ne­zis­ko­vé or­ga­ni­zá­cie i aka­de­mic­kú obec. Jej cie­ľom je, aby všet­ky za­po­je­né spo­loč­nos­ti a or­ga­ni­zá­cie spo­loč­ný­mi si­la­mi a ini­cia­tí­va­mi pod­po­ri­li roz­voj ďal­ších ta­len­tov, reali­zá­ciu no­vých ná­pa­dov či ús­peš­ných fi­riem s expor­tným po­ten­ciá­lom a naš­tar­to­va­li tak eš­te rých­lej­ší rast inter­ne­to­vej eko­no­mi­ky. Tá má to­tiž pria­my vplyv na hos­po­dár­sky rast na Slo­ven­sku.

Dô­le­ži­tou sú­čas­ťou ini­cia­tí­vy bu­de aj di­alóg s vlád­ny­mi in­šti­tú­cia­mi, pre­to bu­dú zá­stup­co­via alian­cie sú­čas­ťou Zbo­ru po­rad­cov di­gi­tál­ne­ho šam­pió­na a štát­ne­ho ta­jom­ní­ka Mi­nis­ter­stva fi­nan­cií SR Pet­ra Pelleg­ri­ni­ho, kto­rý k to­mu do­dá­va: „Slo­ven­sko pat­rí me­dzi naj­ot­vo­re­nej­šie eko­no­mi­ky kra­jín Európ­skej únie. Pre­to je mi­mo­riad­ne dô­le­ži­té vy­uží­vať všet­ky mož­nos­ti na pod­po­ru od­by­tu vý­rob­kov na glo­bál­nych tr­hoch. Inter­net je kľú­čo­vý nás­troj nie­len pre ob­lasť vý­vo­ja sof­tvé­ru a ap­li­ká­cií, ale aj pre ma­lé a stred­né pod­ni­ky pod­ni­ka­jú­ce v ob­las­ti stro­jár­stva, spra­co­va­nia plas­tov či vý­ro­by ná­byt­ku, kto­ré vďa­ka inter­ne­tu ma­jú mož­nosť zís­kať no­vé tr­hy nie­len v kra­ji­nách EÚ. Mi­mo­riad­ne oce­ňu­jem vznik Alian­cie pre pod­po­ru inter­ne­to­vej eko­no­mi­ky, kto­rej cie­ľom je pod­po­ra kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti a ras­tu slo­ven­ských pod­ni­kov na glo­bál­nych tr­hoch."

Ok­rem zá­stup­cov za­kla­da­teľ­ských spo­loč­nos­tí Goog­le, Eset a Neu­lo­gy bu­dú v pred­sta­ven­stve alian­cie SA­PIE aj zá­stup­co­via ús­peš­ných on-li­ne a tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí (v abe­ced­nom po­ra­dí): Ac­cen­tu­re, Ama­zon, Ana­soft, Fa­ce­book, Mar­ti­nus, Pro­fe­sia, Sy­gic, The Spot, Web­sup­port a Za­ra­gu­za. Alian­cia je zá­ro­veň ot­vo­re­ná aj pre ďal­šie spo­loč­nos­ti, kto­ré by chce­li pod­po­riť roz­voj inter­ne­to­vej eko­no­mi­ky na Slo­ven­sku.

Ak­ti­vi­ty a pro­jek­ty alian­cie sa bu­dú za­me­ria­vať na tri ob­las­ti:

  • Vzde­lá­va­nie a štu­den­ti: Pod­po­ra tech­nic­kých od­bo­rov a pod­ni­ka­teľ­ské­ho du­cha na uni­ver­zi­tách.
  • Star­tu­py, ino­vá­cie a no­vé ná­pa­dy: Pod­po­ra roz­vo­ja eko­sys­té­mu star­tu­pov a pros­tre­dia na reali­zá­ciu no­vých ná­pa­dov, vznik no­vých fi­riem a ich ďal­šia expan­zia do za­hra­ni­čia.
  • Zvy­šo­va­nie kva­li­ty e-com­mer­ce exis­tu­jú­cich fi­riem: Vzde­lá­va­nie, tech­no­lo­gic­ká a mar­ke­tin­go­vá pod­po­ra ma­lých, stred­ných i veľ­kých fi­riem na zvý­še­nie kva­li­ty on-li­ne ob­cho­do­va­nia (e-com­mer­ce) na lo­kál­nom tr­hu a naj­mä pri expor­te.

Za­kla­da­teľ­ské spo­loč­nos­ti sú pri­tom v spo­me­nu­tých ob­las­tiach dl­ho­do­bo ak­tív­ne. V rám­ci vzde­lá­va­nia ide o spo­lup­rá­cu s uni­ver­zi­ta­mi či ne­zis­ko­vý­mi štu­den­tský­mi or­ga­ni­zá­cia­mi (napr. Ma­na­ge­ria), pod­po­ru tech­nic­ké­ho vzde­lá­va­nia ale­bo vzde­lá­va­cích prog­ra­mov na zvý­še­nie inter­ne­to­vej gra­mot­nos­ti a bez­peč­nos­ti na inter­ne­te for­mou pred­ná­šok, wor­ksho­pov či men­to­rin­gu.

V ob­las­ti roz­vo­ja star­tu­po­vé­ho eko­sys­té­mu ide o par­tner­stvá v rám­ci sú­ťa­ží či kon­fe­ren­cií, pod­po­ru vý­sku­mu a vý­vo­ja, men­to­ring pre za­čí­na­jú­ce fir­my, ako aj pria­mu po­moc pre star­tu­po­vé in­ku­bá­to­ry ako The Spot ale­bo Con­nect Co-wor­king.

Goog­le v spo­lup­rá­ci s The Spot pod­po­ril vznik no­vej on-li­ne plat­for­my www.thes­pot.sk, kto­rá má za cieľ pre­po­jiť ko­mu­ni­tu star­tu­pis­tov, in­ves­to­rov a skú­se­ných men­to­rov na ce­lom Slo­ven­sku. Plat­for­ma je zá­ro­veň pr­vou ofi­ciál­nou ak­ti­vi­tou pod zá­šti­tou alian­cie SA­PIE.

„Na Slo­ven­sku vi­dí­me ve­ľa mla­dých ľu­dí, kto­rí hľa­da­jú pries­tor, kde by up­lat­ni­li svoj po­ten­ciál. Na­ša am­bí­cia je čo naj­viac tých­to ľu­dí pod­po­riť a uká­zať im mož­nos­ti, ako aj príl­eži­tos­ti na roz­voj ich ta­len­tu, kto­ré sa im v rám­ci pod­ni­ka­nia nú­ka­jú. On-li­ne plat­for­ma www.thes­pot.sk pri­ná­ša pred­náš­ky, wor­ksho­py a in­špi­rá­ciu aj ľu­ďom, kto­rí ne­se­dia v Bra­tis­la­ve, a tým spes­tru­je star­tu­po­vý eko­sys­tém, kto­rý pod­po­ru­je vznik no­vých pro­jek­tov," ho­vo­rí Ivan Deb­nár, spo­lu­zak­la­da­teľ plat­for­my The Spot.

Alian­cia SA­PIE je v pr­vom štá­diu svoj­ho vzni­ku a ďal­šie kon­krét­ne kro­ky a ak­ti­vi­ty bu­dú špe­ci­fi­ko­va­né a ozná­me­né v blíz­kej bu­dúc­nos­ti v spo­lup­rá­ci s jej člen­mi a par­tner­mi.

Viac in­for­má­cií o alian­cii, jej čle­noch a ak­ti­vi­tách náj­de­te na strán­ke www.sa­pie.sk.

Zdroj: Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku (SAPIE)


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter